Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf1628d85-3587-4fbc-afb6-f9d32288b03c 779714

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση μηνιαίας παροχής από τη Δ.ΥΠ.Α. σε ασφαλισμένους/-ες που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι/-ες βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον τ. ΟΑΕΕ ή στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή στο τ. ΕΤΑΑ και καταβάλλουν την εισφορά που προβλέπεται στο ν.3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 2), όπως ισχύει, για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στη ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση διακοπής δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, ο/η ασφαλισμένος/-η δικαιούται βοηθήματος από τον ένα μόνο φορέα/τομέα, τον οποίο επιλέγει βάσει υπεύθυνης δήλωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υπαγωγής στο Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων - ασφαλισμένων στον e-ΕΦΚΑ (τ. O.A.E.E., τ. E.T.A.Π - Μ.Μ.Ε., τ. ΕΤΑΑ).

Σημειώσεις

Στην ηλεκτρονική αίτηση είναι ενσωματωμένη Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο/η αιτών/-ούσα δηλώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος, ότι έλαβε γνώση για τις υποχρεώσεις του/της κατά τη διάρκεια της επιδότησής του/της, και στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του/της, δηλώνει τον τέως φορέα/τομέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος. Στην περίπτωση αίτησης μέσω ΚΕΠ, η Υ.Δ. χορηγείται από το ΚΕΠ με την αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Οι ενδιαφερόμενοι/-ες έχουν το δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) προς την αρμόδια Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.) της Περ/κής Δ/νσης της ΔΥΠΑ όπου υπάγονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Επίσης, δύνανται να υποβάλουν οποιαδήποτε καταγγελία προς τη Δ.ΥΠ.Α. μέσω του Οδηγού του πολίτη στην ηλεκτρον. δ/νση: Σύνδεσμος ή να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (Σύνδεσμος) ή να καλέσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Δ.ΥΠ.Α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βοήθημα ανεργίας ελεύθερων επαγγελματιών

      Επίσημος τίτλος

      Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων ασφαλισμένων στον e-ΕΦΚΑ (τ. O.A.E.E., E.T.A.Π - Μ.Μ.Ε., ΕΤΑΑ - τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ
      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης (για τους τ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ελεύθερου επαγγελματία, & για τους τ. ΕΤΑΑ εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία) στον ασφαλιστικό φορέα όπου υπάγονται κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας ή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος, η οποία να έχει συντελεστεί από την 1η.01.2012 και μετά. Η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας δεν πρέπει να έχει γίνει προκειμένου ο/η αιτών/-ούσα να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ή προκειμένου να μετάσχει σε πανεπιστημιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Ειδικά για τους/τις ασφαλισμένους/-ες στο τέως ΕΤΑΑ εναλλακτική προϋπόθεση είναι το εισοδηματικό κριτήριο από την άσκηση του επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται να μην υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στον νόμιμο κατώτατο μισθό αναγόμενο σε ετήσια βάση, και επιπλέον μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος. Εξαιρούνται, όμως, οι ασφαλισμένοι του τ. Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (τ. ΤΣΑΥ) που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών (βλ. άρθ. 2 παρ. 2 ν. 982/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 18 παρ. 4 ν. 3232/2004), για τους οποίους απαιτείται διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

       Ναι Ναι

      • 4 Ασφαλιστικές Καταβολή της ειδικής εισφοράς (ν. 3986/2011 άρθρο 44 παρ. 2, όπως ισχύει), υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων για τουλάχιστον τρία (3) έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον τ. φορέα/τ. τομέα όπου υπάγονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 5 Εισοδηματικές Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €).

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόληση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτοαπασχόλησης για την οποία χορηγείται βοήθημα αποκλειστικά στους τ. ΕΤΑΑ βάσει του ως άνω εισοδηματικού κριτηρίου.

       Όχι Όχι

      • 7 Ασφαλιστικές Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 8 Ασφαλιστικές Μη λήψη σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

       Όχι Όχι

      • 9 Οικονομικές Μη μεταβίβαση της επιχείρησης ή του μεριδίου ή των μετοχών του/της αιτούντος/-ης στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας.

       Όχι Όχι

      • 10 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Υποχρεωτική δήλωση παρουσίας, η οποία συνίσταται στην ηλεκτρονική υποβολή κατά τακτά χρονικά διαστήματα μίας υπεύθυνης δήλωσης από τον πολίτη για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας: -υποβάλλεται στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας):
       • μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
       • μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης
       • από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας, όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση
       * οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις e-services ΔΥΠΑ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις e-services ΔΥΠΑ ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης. - γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα - συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του πολίτη:
       • αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
       • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
       • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται
       - παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

       Όχι Όχι

      • 12 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προαπαιτείται η κατοχή κωδικών TAXISNET προκειμένου ο/η ενδιαφερόμενος/-η να συνδεθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Εγγραφή στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων ή Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. σε περίπτωση που ο/η ασφαλισμένος/-η δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος/-η (Κατοχή Αριθμού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α.). Η εγγραφή συντελείται ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISNET μέσω επαλήθευσης των στοιχείων του/της ενδιαφερόμενου/-ης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

       Όχι Όχι

      • 14 Χρονικής προθεσμίας Η υποβολή της αίτησης γίνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Ειδικής Βεβαίωσης του e-ΕΦΚΑ που περιγράφεται στα Δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι

      • 1 Ειδική Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Βεβαίωση

       Ειδική Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην Ειδική βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ πιστοποιείται: α. η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης (εξυπακούεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν εμπεριέχεται στην περίπτωση ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ που αιτούνται το βοήθημα βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου), β. ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ο.Α.Ε.Ε, Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε ή Ε.Τ.Α.Α.) βάσει του οποίου ο/η ασφαλισμένος/-η αιτείται το βοήθημα, γ. ο χρόνος καταβολής της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξυπακούεται ότι δεν απαιτείται στην περίπτωση ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ (εμμίσθων ή και ελεύθερων επαγγελματιών) που αιτούνται το βοήθημα βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σημειώνεται επίσης ότι αναφορικά με τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται στην αρχή εκάστου έτους και μέχρι να είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης φορολογίας για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την 31/12 του προηγούμενου έτους, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα παραμένουν σε εκκρεμότητα ενώ, όταν διατεθεί προς αυτό η ηλεκτρονική πλατφόρμα, πρέπει να προβούν το συντομότερο δυνατό στην υποβολή της δήλωσής τους προκειμένου να προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην έκδοση αποφάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπηρεσία θα προβαίνει σε έκδοση απορριπτικής απόφασης λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το σχετικό δικαιολογητικό θα προσκομίζεται έως την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 4 Βεβαίωση αλλοδαπής φορολογικής αρχής Αποδεικτικό εισοδήματος

       Βεβαίωση αλλοδαπής φορολογικής αρχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων της αίτησης ετών, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του εν λόγω εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 6430

      • 5 Δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ Αποδεικτικό εισοδήματος

       Δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα εν λόγω παραστατικά είναι απαραίτητα ειδικά για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ, όταν το βοήθημα χορηγείται με βάση την προϋπόθεση του εισοδηματικού κριτηρίου, προκειμένου να ελεγχθεί η μη ύπαρξη εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση, καθώς επίσης και για τον έλεγχο και προσδιορισμό του καταβαλλόμενου βοηθήματος κατά το διάστημα χορήγησής του εάν ο/η δικαιούχος ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια λήψης του βοηθήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εισοδηματικές

       Όχι 6430

      • 6 Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης Πιστοποιητικό

       Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορηγείται από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή (άρθρο 16 Π.Δ.106/07).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 8619

      • 7 Άδεια διαμονής πολίτη τρίτων χωρών Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής πολίτη τρίτων χωρών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, “Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος" (άρθρο 90 ν. 4251/2014) ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού (άρθρο 87 ν. 4251/2014) ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άρθρο 138 ν. 4251/2014) ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της ΕΕ (άρθρο 13 Π.Δ. 106/2007).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 4178

      • 8 Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τους πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 4178

      • 9 Ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τους πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 4746

      • 10 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς. Δελτίο

       Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 3201

      • Νόμος 44 παρ. 2 3986 2011 152 Α

       Περιγραφή Σύσταση στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, με σκοπό τη χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100152

      • Νόμος 50 4144 2013 88 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της διαδικασίας χορήγησης βοηθήματος σε ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ−ΜΜΕ & τ. ΕΤΑΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100088

      • Νόμος 50 4488 2017 137 Α

       Περιγραφή Επικαιροποίηση της διάταξης λόγω της ένταξης των φορέων τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ−ΜΜΕ & τ. ΕΤΑΑ στον ΕΦΚΑ, τροποποίηση ζητημάτων σχετικά με τους τ. ΕΤΑΑ, & πρόβλεψη της κατάρτισης προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης των τ. ΟΑΕΕ & τ. ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100137

      • Υπουργική Απόφαση Φ80000/8285/253 2013 705 Β

       Περιγραφή Καθορισμός δικαιούχων, προϋποθέσεων, ύψους & λοιπών όρων, & δικαιολογητικών για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων στους τ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200705

      • Υπουργική Απόφαση Φ10035/οικ.1239/63 2014 290 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση κάποιων ζητημάτων αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τους λοιπούς όρους & τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του βοηθήματος στους τ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200290

      • Υπουργική Απόφαση Φ. 10043/43602/Δ18.2952 2018 3496 Β

       Περιγραφή Καθορισμός δικαιούχων, προϋποθέσεων, ύψους & λοιπών όρων, & δικαιολογητικών για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων στους τ. ΕΤΑΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203496

      • Υπουργική Απόφαση Φ. 10035/24984/951 2020 2943 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αρ. Φ.80000/8285/253/26.3.2013 απόφασης (Β 705), ως ίσχυε, για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202943

      • Υπουργική Απόφαση Φ. 10043/24986/952 2020 2943 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αρ. Φ. 10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης (Β 3496) για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202943

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας


       Περιγραφή Η υποβολή της αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/-η μπορεί να γίνει με δύο (2) τρόπους: είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η υπάλληλος του ΚΕΠ εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή eΚΕΠ-ΕΡΜΗΣ και επιλέγει υποβολή αιτήματος προς Δ.ΥΠ.Α. Αφού ταυτοποιήσει τον/την αιτών/-ούσα μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης των Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α, υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του/της ενδιαφερόμενου/-ης και παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία σαρώνει και αποστέλλει στο αρμόδιο ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω email.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/η ενδιαφερόμενος/-η υποβάλλει την αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Επεξεργασία της αίτησης από υπάλληλο του αρμόδιου ΚΠΑ2

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/-α υπάλληλος στον/στην οποίον ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/-μένη η επεξεργασία της αίτησης, εξετάζει την αίτηση, ελέγχοντας εάν ο/η ενδιαφερόμενος/-η πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Ακόμη, επικοινωνεί με τον/την ενδιαφερόμενο/-η για τυχόν αναγκαία διόρθωση δικαιολογητικών ή/και ενημέρωση για προσκόμιση τυχόν ελλείποντος δικαιολογητικού. Επίσης, το αρμόδιο ΚΠΑ2 έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης Υπαγωγής στην Επιδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης από τον/την αρμόδιο/-α υπάλληλο, το αποτέλεσμα ελέγχεται από τον/την ελεγκτή/-έγκτρια του αρμόδιου γραφείου και εγκρίνεται από τον/την Προϊστάμενο/-μένη του ΚΠΑ2, ο/η οποίος/-α εκδίδει την Απόφαση Έγκρισης Ένταξης στην Επιδότηση εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού του/της ασφαλισμένου/-ης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. είτε από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 είτε από τα ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 6 Μηνιαία καταβολή ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ η ένταξη του/της ασφαλισμένου/ης στην επιδότηση εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης και κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνιαίων επιδομάτων. Τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους, εφόσον πραγματοποιούνται εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας, σε πίστωση των ατομικών λογαριασμών των ασφαλισμένων στους οποίους εμφανίζονται ως πρώτοι/ες δικαιούχοι, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, εφόσον έχει συμπληρωθεί κάθε φορά ο μήνας επιδότησης. Η καταγραφή & έγκριση της συναλλαγής γίνεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα και αποστέλλεται αρχείο προς την τράπεζα. Το ποσό πιστώνεται αμέσως, εκτός εάν πρόκειται για διατραπεζική συναλλαγή, οπότε απαιτούνται από δύο (2) έως τρεις (3) ημέρες επιπλέον.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο/η αιτών/-ούσα δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού ελεγχθεί το αποτέλεσμα της εξέτασης της αίτησης από τον/την αρμόδιο/-α ελεγκτή/-έγκτρια, εκδίδεται από τον/την Προϊστάμενο/-μένη του αρμόδιου ΚΠΑ2 απορριπτική απόφαση.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.