Γνωμοδοτήσεις επί των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), Ειδικών Χωρικών Σχεδίων ΕΣΧΑΣΕ & ΕΣΧΑΔΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf7805da4-2886-45b8-a7bd-7627a3abb344 785428

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά γνωμοδοτήσεις επί των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), Ειδικών Χωρικών Σχεδίων ΕΣΧΑΣΕ & ΕΣΧΑΔΑ, Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης των Περιφερειών, Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (ΕΧΠ), Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg, Σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών υδατικών διαμερισμάτων και Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και άλλων αναπτυξιακών σχεδίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

σύμφωνα με τον ν. 3986/2011 όπως ισχύει, καθώς και τον ν. 3894/2010.

Τελευταία ενημέρωση

22/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για γνωμοδότηση επί Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σημειώσεις

Η αίτηση για γνωμοδότηση υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Προδικαστική προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    κατατίθεται στην διεύθυνση χωρικού σχεδιασμού και υποδομών, τμήμα χωροταξίας και περιβάλλοντος εξετάζεται εντός 60 ημερών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδοτήσεις επί των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές έλεγχος εάν είναι δυσμενείς οι επιπτώσεις στο περιβάλλον

       Όχι Όχι

      • 1 Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μελέτη

       Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100157

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 107017 2006 1225 Β

       Περιγραφή Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201225

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 40238 2017 3759 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203759

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1649/45 2014 45 Β

       Περιγραφή Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200045

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 31722 2011 2505 Β

       Περιγραφή Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202505

      • Νόμος 4282 2014 182 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100182

      • 1 Παραλαβή αιτήματος για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή το αίτημα παραλαμβάνεται από το πρωτόκολλο ως εισερχόμενο

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή χρεώνεται το έγγραφο στο αρμόδιο τμήμα

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή γίνεται ανάθεση του εγγράφου στον χειριστή

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση φακέλου ΣΜΠΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο φάκελος της ΣΜΠΕ αξιολογείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος ζητούνται τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ετοιμάζεται η γνωμοδότηση

       Όχι Όχι


      • 5 Εκδοση γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχετικό σχέδιο γνωμοδότησης και το προωθεί ιεραρχικά προς υπογραφή από τον αρμόδιο Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.