Γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) έργων/δραστηριοτήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση98fd36e7-224a-4324-8534-7a2a6f864567 983672

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Στο πλαίσιο της ΠΠΠΑ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να διενεργήσει δημόσιο διάλογο αναφορικά με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρατηρήσεις

Η γνωμοδότηση κατά το στάδιο της ΠΠΠΑ προσδιορίζει αιτιολογημένα τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ:

α) τις δέσμες των εναλλακτικών λύσεων,

β) τις ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθούν και τις κατευθύνσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά των μελετών,

γ) τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εξέταση των επιπτώσεων,

δ) τον κατάλογο των φορέων των οποίων ζητείται η γνώμη και τις προτάσεις για τη διαβούλευση,

ε) τις ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα απαιτούμενα στοιχεία,

στ) παράρτημα με όλες τις διατυπωθείσες γνώμες.

Τελευταία ενημέρωση

27/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Αρχικά γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια γίνεται εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του Υ.Π.ΕΝ.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία γνωμοδότησης επί του Φακέλου ΠΠΠΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας για την ψηφιακή υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) απαιτείται να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 2 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Νόμος 4685 2020 92 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100092

      • 1 Παραλαβή του φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φάκελος παραλαμβάνεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήτοι τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

       Σημειώσεις Εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, εντός 2 εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, ζητεί από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας να καταθέσει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα αντίγραφα του φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Πληρότητα του φακέλου ΠΠΠΑ και αποστολή του προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Μη πληρότητα του φακέλου ΠΠΠΑ - Παραλαβή συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αν ο φάκελος κριθεί ελλιπής, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, καταγράφει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, ενημερώνει σχετικά τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, διακόπτει τη διαδικασία Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων και θέτει το φάκελο στο αρχείο μέχρι την παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 5 Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών οφείλουν να περιέλθουν στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα 30 εργασίμων ημερών από την αποστολή του φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων. Αν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες δεν γνωμοδοτήσουν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διοικητικής διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ αυτών, αξιολογούνται και σταθμίζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός 20 εργασίμων ημερών. Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αξιολογούνται και σταθμίζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και τα πορίσματα του δημοσίου διαλόγου που έχει τυχόν διενεργήσει, με δική του πρωτοβουλία, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών, εφόσον έχουν περιέλθει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Η αρμόδια αρχή συντάσσει θετική γνωμοδότηση ΠΠΠΑ ή αρνητική απόφαση εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώµη οι συναρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες της Διοίκησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή θετικής Γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης ακολουθεί η διαδικασία της Αξιολόγησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Αρθρου 3 του Ν. 4014/2011

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.