Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα προσωρινής κατάληψης εδαφών εντός χώρου ΑΜΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση35621550-4d4d-4b3a-ab8b-771af436770f 826460

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η παρούσα διαδικασία εκκινείται στην περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ κατόχου άδειας μεταλλευτικών ερευνών και ιδιοκτήτη της έκτασης γης, όσον αφορά στην δυνατότητα πρόσβασης και εκτέλεσης των ερευνητικών εργασιών από τον πρώτο. Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της άδειας απευθύνεται στο αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος, το οποίο αποφαίνεται σχετικά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η απόφαση του Σώματος Επιθεώρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο κατά την άσκηση έννομων μέσων από τον κάτοχο της άδειας μεταλλευτικών ερευνών, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του οποίου βρίσκεται η συγκεκριμένη έκταση, για τον καθορισμό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη της γης.

Τελευταία ενημέρωση

27/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, στην οποία γίνεται σύντομη αναφορά του αιτήματος και επισυνάπτονται και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Σημειώσεις

Πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου εκπροσώπου επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κλπ). Η αίτηση αποστέλλεται, για το μεν Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Β. Ελλάδος στη διεύθυνση: Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, email: tem.seve@prv.ypeka.gr, για το δε Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος στη διεύθυνση: Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα email: emne@prv.ypeka.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καθορισμός έκτασης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών, σε ξένη ιδιοκτησία και χρονική διάρκεια των εργασιών

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα προσωρινής κατάληψης εδαφών εντός χώρου Αδείας Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας είναι ο αιτούμενος φορέας να είναι κάτοχος Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών σε ισχύ, κατά την έννοια των άρθρων 15-43του ισχύοντος Μεταλλευτικού Κώδικα (ΝΔ 210/1973 - ΦΕΚ 277/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) και ισχύει. Θα πρέπει επίσης να αποδειχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο ότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, προκειμένου να του επιτραπεί η επέμβαση.

       Όχι Όχι

      • 1 Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού Έκθεση

       Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, στην οποία θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα της προσωρινής κατάληψης. Θα περιγράφονται απαραίτητα αναλυτικά όλες οι ερευνητικές εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και να τεκμηριώνεται η ασφάλεια των εργασιών, οι μέθοδοι και τα μέτρα αποτροπής ατυχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα, 1:5.000 ή 1: 2.000, κατά περίπτωση, που θα απεικονίζει το χώρο και τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα, 1:5.000 ή 1: 2.000, κατά περίπτωση, που θα απεικονίζει το χώρο και τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θα πρέπει να υπάρχει πρόσφατη και πλήρης τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες. Θα πρέπει επίσης να αποτυπώνονται οι οδοί πρόσβασης προς τις θέσεις των ερευνητικών εργασιών. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα θα πρέπει να είναι εξαρτημένο στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ ΄87.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • Νομοθετικό Διάταγμα 38 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο αυτό, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74, του Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/Α) περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών, η οποία αποτελεί και την βασική προϋπόθεση για την έναρξη της συγκεκριμένης διαδικασίας,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • 1 Παραλαβή αιτήματος του φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται έγχαρτα ή ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το φορέα που προτίθεται να διενεργήσει ερευνητικές εργασίες, πρωτοκολείται και διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Σημειώσεις Απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, στην οποία γίνεται σύντομη αναφορά του αιτήματος και επισυνάπτονται και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά για το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος στην Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας Τ.Κ. 541 01 Θεσσαλονίκη ή στο email: tem.seve@prv.ypeka.gr και για το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος στην ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα ή στο e mail: emne@prv.ypeka.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα χρεώνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος σε αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αρχείου Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος στο αρχείο της Υπηρεσίας από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων και διασταυρώνονται τα υποβληθέντα στοιχεία με τα τηρούμενα στοιχεία της Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται αυτοψία για τη διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλομένων στοιχείων και εκτίμηση των πραγματικών συνθηκών.

       Σημειώσεις Κατά την αυτοψία δύναται να ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο τυχόν πρόσθετα στοιχεία, για την περαιτέρω τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του αιτήματος. Τα στοιχεία μπορεί να παραληφθούν επιτόπου ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή πρόσθετων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν προκειμένου να τεκμηριώσουν την σκοπιμότητα του αιτήματος, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

       Σημειώσεις Τα πρόσθετα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης για την αποδοχή, ή απόρριψη ή μερική αποδοχή του αιτήματος


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, καθώς και αυτών που έχουν προκύψει από την αυτοψία, γίνεται αποδοχή, ή απόρριψη ή μερική αποδοχή του αιτήματος, με την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης της Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Μετά την έκδοση της γνωμοδότησης ο ενδιαφερόμενος αιτείται από το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η συγκεκριμένη έκταση, να καθορίζει την καταβλητέα αποζημίωση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.