Γνωμοδότηση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων εξυπηρέτησης των αναγκών εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7c3478df-ca50-4475-adcb-dae9bf576452 439114

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισήγηση του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ξένων ιδιοκτησιών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη αναγκών εκμετάλλευσης. Οι εργασίες αυτές ενδεικτικά είναι η επέκταση των κεντρικών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και επικοινωνιών, η ανέγερση εγκαταστάσεων επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών πρώτων υλών, η κατασκευή υποδομών υδροδότησης, αποθηκών και λοιπών εγκαταστάσεων, συνοδά έργα προοριζόμενα για την εκμετάλλευση των μεταλλείων (στοών, φρεάτων, ορυγμάτων, εκσκαφών, πλατειών προς εναπόθεση μεταλλευμάτων ή αποβλήτων), οικοδομών προς εγκατάσταση μηχανημάτων, εργοστασίων εμπλουτισμού, καμινείας, και μεταλλουργικής επεξεργασίας, γραφείων, αποθηκών, κατοικιών υπαλλήλων και εργατών, οδών, σιδηροδρόμων, εναερίων συστημάτων μεταφοράς, εγκαταστάσεων αποβάθρων φορτώσεως, υδραγωγείων κ.λπ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση των μεταλλευτικών ορυκτών, κατά την έννοια του αρ. 2 του ΝΔ 210/1973, η απαλλοτρίωση ζητείται για εργασίες εξόρυξης και εκμετάλλευσης αλλά και για την κάλυψη αναγκών υποστηρικτικών έργων που αναφέρονται πιο πάνω. Στην περίπτωση λατομικών ορυκτών, κατά την έννοια του αρ. 5 του ΝΔ 210/1973 (μάρμαρα, αδρανή υλικά, βιομηχανικά ορυκτά σχιστολιθικές πλάκες κλπ), η απαλλοτρίωση ζητείται μόνο για την κάλυψη αναγκών, υποστηρικτικών της εκμετάλλευσης αποκλειόμενης ρητά της εκμετάλλευσης και της διενέργειας εξορυκτικών εργασιών εντός των εκτάσεων αυτών (παρ. 2, εδ. αρ. 57 Ν. 4512/2018).

Τελευταία ενημέρωση

22/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα.

Σημειώσεις

Η Αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα αναφέροντας συνοπτικά το αίτημα και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τόσο στις περιπτώσεις μεταλλευτικών όσο και λατομικών ορυκτών ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 128 έως και 138 του ΝΔ 210/1973 (ΦΕΚ 17/Α). Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά για το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος στην Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας Τ.Κ. 541 01 Θεσσαλονίκη ή στο email: tem.seve@prv.ypeka.gr και για το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος στην ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα ή στο e mail: emne@prv.ypeka.gr. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου εκπροσώπου του φορέα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κλπ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εισήγηση Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων για την απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας για την εξυπηρέτησης αναγκών εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων εξυπηρέτησης των αναγκών εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Διευκρινίζεται ότι ο εκμεταλλευτής του λατομείου υποχρεούται να επιδιώξει τη συναίνεση του ιδιοκτήτη σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 57 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α). Σε περίπτωση μη παροχής συναίνεσης, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση του συνόλου ή μέρους της ξένης ιδιοκτησίας για την κατασκευή δρόμων εξωτερικής προσπέλασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στην περίπτωση εκμετάλλευσης μεταλλευτικών ορυκτών, κατά την έννοια του αρ. 2 του Ν.Δ. 210/1973 (277/Α), θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος φορέας, να κατέχει δικαιώματα ή να είναι μισθωτής δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, ή να είναι μισθωτής Δημόσιου Μεταλλευτικού χώρου. Πέραν των παραπάνω θα πρέπει να υφίσταται σε ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την κείμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία και εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του αρ. 4 του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 1227/Β/2011), στις οποίες θα προβλέπονται οι εργασίες αυτές.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Στην περίπτωση εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών (μάρμαρα, αδρανή υλικά, βιομηχανικά ορυκτά σχιστολιθικές πλάκες κλπ), κατά την έννοια του αρ. 5 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α), θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος φορέας να είναι ο μισθωτής της λατομικής έκτασης (σε περιπτώσεις Δημοσίων ή Δημοτικών εκτάσεων) ή στην περίπτωση ιδιωτικής έκτασης να έχει υποβάλλει γνωστοποίηση έναρξης εκμετάλλευσης κατά την έννοια των αρ. 5 & 60 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016). Θα πρέπει απαραίτητα να υφίσταται σε ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική Νομοθεσία και εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του αρ. 4 του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 1227/Β/2011).

       Ναι Ναι

      • 1 Κτηματολογικό Σχεδιάγραμμα Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Κτηματολογικό Σχεδιάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το κτηματολογικό σχεδιάγραμμα θα πρέπει να απεικονίζει την προς απαλλοτρίωση έκταση και τις επί μέρους ιδιοκτησίες, καθώς και τα ονόματα των Δήμων και Τοπικών Κοινοτήτων εντός των οποίων βρίσκεται η προς απαλλοτρίωση έκταση,

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Κτηματολογικός πίνακας Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Κτηματολογικός πίνακας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Κτηματολογικός πίνακας που αναγράφει τους φερόμενους ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων ακινήτων, την έκταση κάθε ακινήτου, καθώς και τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των υφισταμένων κατασκευών ή καλλιεργειών πάνω στα ακίνητα αυτά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Τεχνική μελέτη - έκθεση σκοπιμότητας Έκθεση

       Τεχνική μελέτη - έκθεση σκοπιμότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Μελέτη περί των πάσης φύσεως έργων εντός της υπό απαλλοτρίωσης έκτασης, συνοδευόμενη από προϋπολογισμό και σχεδιαγράμματα, καθώς επίσης και έκθεση σκοπιμότητας της ανάγκης εκτελέσεως αυτών υπογεγραμμένη από αρμόδιο διπλωματούχο μηχανικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 57 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Στο αρ. 57 του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/Α) καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 1 - 27 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α) εφαρμόζονται συνδυαστικά με τα άρθρα 128- 132 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973) και καθορίζουν λεπτομέρειες για την κήρυξη, τη συντέλεση, την ανάκληση κλπ, των απαλλοτριώσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Νομοθετικό Διάταγμα 128-138 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Στα άρθρα αυτά του Μεταλλευτικού Κώδικα, περιγράφονται οι διαδικασίες για την κήρυξη απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες εκμετάλλευσης μεταλλευτικών ορυκτών. Οι διατάξεις αυτές έχουν και ισχύ στις περιπτώσεις εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • 1 Παραλαβή αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπηρεσία παραλαμβάνει το αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση και το χρεώνει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης χρεώνει το αίτημα σε Επιθεωρητή Μεταλλείων, προκειμένου να το εξετάσει.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρχικά πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων του αρχείου της Υπηρεσίας σε συνδυασμό με τα υποβληθέντα στοιχεία, ώστε να αξιολογηθεί το αίτημα.

       Σημειώσεις Δύναται να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία προς τεκμηρίωση του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση κτηματολογικών πινάκων και σχεδιαγραμμάτων στον οικείο Δήμο για ανάρτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι κτηματολογικοί πίνακες και τα κτηματολογικά διαγράμματα διαβιβάζονται στον οικείο Δήμο, όπου βρίσκεται η υπό απαλλοτρίωση έκταση, προκειμένου αυτά να αναρτηθούν σε κατάλληλο σημείο και να λάβουν γνώση οι κάτοικοι και οι φερόμενοι ιδιοκτήτες

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η υπό απαλλοτρίωση έκταση βρίσκεται σε περισσότερες από μία Τοπικές Κοινότητες ή σε περισσότερους από έναν Δήμο, τότε αποστέλλονται αντίστοιχα σε κάθε ΤΚ ή Δήμο μία σειρά κτηματολογικών πινάκων και κτηματολογικών διαγραμμάτων. Κατά την ανάρτηση συντάσσεται πρωτόκολλο ανάρτησης - τοιχοκόλλησης από τους αρμόδιους υπάλληλους του Δήμου, αντίγραφο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου της απαλλοτρίωσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή απόψεων οικείου Δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάρτησης, η Υπηρεσία παραλαμβάνει τις απόψεις του Δήμου σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάρτησης των Κτηματολογικών στοιχείων. Ανάλογα με τα στοιχεία που απέστειλε ο Δήμος δύναται να γίνει διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων.

       Σημειώσεις Η διαδικασία ανάρτησης και ενημέρωσης των κατοίκων ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης (παρ. 2, αρ. 133 του ΝΔ 210/1973) και ο Δήμος αποστέλλει τις απόψεις του επί των κτηματολογικών πινάκων και σχεδιαγραμμάτων. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του οικείου Δήμου, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης των κατοίκων, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται και για κατοίκους του εξωτερικού

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας στην υπό απαλλοτρίωση έκταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που υποβλήθηκαν και να εκτιμηθούν τα πραγματικά δεδομένα της εκμετάλλευσης.

       Σημειώσεις Κατά την αυτοψία δύναται να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία που να τεκμηριώνουν του αίτημα, ή τυχόν διόρθωση των κτηματολογικών πινάκων και σχεδιαγραμμάτων κλπ

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εισήγησης για την αποδοχή, απόρριψη ή μερική αποδοχή του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Γίνεται συνολική αξιολόγησή των στοιχείων του φακέλου, περιλαμβάνοντας και αυτά που προέκυψαν από την αυτοψία και συντάσσεται η εισήγηση για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης ή την εν όλω ή εν μέρει απόρριψη της.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις λατομείων αδρανών υλικών η εισήγηση αποστέλλεται προς τον Συντονιστή της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.