Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μεγάλης δυναμικότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση340a4d80-e326-4fe8-8259-3a677000823b 393217

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Γνωμοδότησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 της πρώτης (Α) κατηγορίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4014/2011 (Α’ 209). Τα ως άνω δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες υπάγονται στην Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» της αριθμ. 1958/13-1-2012 ΥΑ (Β’ 21) όπως ισχύει. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (Α’ 209) όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφισταμένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Για την έκδοση της ΑΕΠΟ, μεταξύ άλλων, απαιτείται συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης. Ένας από τους φορείς της Διοίκησης που έχει οριστεί για γνωμοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» είναι η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τον Πίνακα 7.1 του Παραρτήματος Β της αριθμ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (Β’ 45) όπως ισχύει.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/ΑνακοίνωσηΤι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αρμοδιότητα ΥΠΕΝ
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αρμοδιότητα ΥΠΕΝΆλλο

    Αρμοδιότητα ΥΠΕΝ

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μεγάλης δυναμικότητας


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • Νόμος 1,2,3,14,18,19 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Νόμος 4056 2012 52 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100052

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Παράρτημα Β. Πίνακας 7.1 οικ.1649/45/14-1-2014 2014 45 Β

       Περιγραφή Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, ως φορέας γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 7.1 Πτηνοκτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200045

      • Υπουργική Απόφαση Παράρτημα VII. Ομάδα 7. Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 1958/13-1-2012 2012 21 Β

       Περιγραφή Κατάταξη είδους πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιβαλλοντική υποκατηγορία Α1.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200021

      • 1 Αίτημα γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φορέας του έργου/δραστηριότητας περιβαλλοντικής κατηγορίας Α1 υποβάλλει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και το έργο/δραστηριότητα αποκτά αυτόματα Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ). Η αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ΜΠΕ και συντάσσει διαβιβαστικό έγγραφο για την αποστολή γνωμοδοτήσεων από άλλες υπηρεσίες και φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης/διαβούλευσης της ΜΠΕ. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων (ΖΓΠΚΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) λαμβάνει γνώση για το αίτημα γνωμοδότησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την πλατφόρμα του ΗΠΜ.

       Σημειώσεις Το αίτημα γνωμοδότησης στέλνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την πλατφόρμα του ΗΠΜ. Το διαβιβαστικό έγγραφο της ΔΙΠΑ, η ΜΠΕ και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο ΗΠΜ.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη ΜΠΕ από ΗΠΜ και ανάθεση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΖΓΠΚΕ, ως πιστοποιημένος εγγεγραμμένος χρήστης στο ΗΠΜ, λαμβάνει ηλεκτρονικά την ΜΠΕ και των σχετικών εγγράφων από το ΗΠΜ. Στη συνέχεια αναθέτει στο αρμόδιο Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων την αξιολόγηση της ΜΠΕ και την σύνταξη γνωμοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση και σύνταξη γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων αξιολογεί την ΜΠΕ και συντάσσει την γνωμοδότηση για την ΜΠΕ που μπορεί να είναι θετική, αρνητική, θετική υπό όρους/προϋποθέσεις ή δήλωση αναρμοδιότητας γνωμοδότησης. Η ΜΠΕ αξιολογείται σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή γνωμοδότησης στο ΗΠΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΖΓΠΚΕ, ως τελικός υπογράφων, διεκπεραιώνει την γνωμοδότηση υποβάλλοντάς τη στο ΗΠΜ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.