Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). έργων και δραστηριοτήτων ύδρευσης με αναθέτουσα αρχή ΟΤΑ ή νομικό τους πρόσωπο.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa6e29c0a-5713-48c9-a82a-f93291449e40 629057

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή γνωμοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 2: Υδραυλικά Έργα, και ειδικότερα έργα ή δραστηριότητες ύδρευσης επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) οι οποίες έχουν κατατεθεί προς έγκριση στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και με αναθέτουσα αρχή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση, στις περιπτώσεις εκείνες που αρμόδιος για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (Α’ 209) όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφισταμένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Για την έκδοση της ΑΕΠΟ, μεταξύ άλλων, απαιτείται συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης. Ένας από τους φορείς της Διοίκησης που έχει οριστεί για γνωμοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 2η "Υδραυλικά Έργα" είναι η πρώην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών , σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1 του Παραρτήματος Β της αριθμ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (Β’ 45) όπως ισχύει, για έργα ή δραστηριότητες που αφορούν ύδρευση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. έργων και δραστηριοτήτων ύδρευσης με αναθέτουσα αρχή ΟΤΑ ή νομικό τους πρόσωπο.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αρμοδιότητα ΥΠΕΝ
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αρμοδιότητα ΥΠΕΝΆλλο

    Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας συλλογής γνωμοδοτήσεων : α. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που δεν θεωρούνται ουσιώδεις, η διαδικασία προχωρά στα επόμενα στάδια, β. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει υποχρεωτικώς το ΚΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13 του ν.4014/2011.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. έργων και δραστηριοτήτων ύδρευσης με αναθέτουσα αρχή ΟΤΑ ή νομικό τους πρόσωπο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η γνωμοδότηση παρέχεται επί περιβαλλοντικών μελετών, έργων και δραστηριοτήτων, με αναθέτουσα αρχή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή νομικό τους πρόσωπο, ίδρυμα ή επιχείρηση, στις περιπτώσεις εκείνες που αρμόδιος για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Όχι Όχι

      • 1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη

       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1649 2014 45 Β

       Περιγραφή Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200045

      • Προεδρικό Διάταγμα 6 141 2017 180 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100180

      • Νόμος 4685 2020 92 Α

       Περιγραφή ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685 ΦΕΚ Α 92/7.5.2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20200100092

      • 1 Αίτημα Γνωμοδότησης από Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΥΠΕΝ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φορέας του έργου/δραστηριότητας περιβαλλοντικής κατηγορίας Α1 υποβάλλει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και το έργο/δραστηριότητα αποκτά αυτόματα Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ). Η αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεω (ΜΠΕ) και συντάσσει διαβιβαστικό έγγραφο για την αποστολή γνωμοδοτήσεων από άλλες υπηρεσίες και φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης/διαβούλευσης της ΜΠΕ. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) λαμβάνει γνώση για το αίτημα γνωμοδότησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ).

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και ανάθεση στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ως πιστοποιημένος εγγεγραμμένος χρήστης στο ΗΠΜ, λαμβάνει ηλεκτρονικά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και των σχετικών εγγράφων από το ΗΠΜ. Στη συνέχεια αναθέτει μέσω του συστήματος "ΙΡΙΔΑ¨στο αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών την αξιολόγηση της ΜΠΕ και την σύνταξη γνωμοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση και σύνταξη γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αξιολογεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και συντάσσει την γνωμοδότηση για την υπόψη ΜΠΕ που μπορεί να είναι θετική, αρνητική, θετική υπό όρους/προϋποθέσεις ή δήλωση αναρμοδιότητας γνωμοδότησης, εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα δεν αφορά ΟΤΑ ή ΔΕΥΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγγραφο Γνωμοδότησης και αποστολή στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται έγγραφο στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

       Σημειώσεις Οι γνωμοδοτούντες φορείς, οι οποίες έχουν πρόσβαση στις ΜΠΕ μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), γνωμοδοτούν επί των ΜΠΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3δ του άρθρου 2 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α).

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.