Γνωμοδότηση επί ενστάσεων προγραμμάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για ζωικούς γενετικούς πόρους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση04ceba50-0033-462b-9ada-2cb9753b26c3 895498

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση ενστάσεων που κατατίθενται προς αρμόδια τριμελή επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας επί της Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Απευθύνεται σε υποψήφιους δικαιούχους της συγκεκριμένης δράσης, των οποίων η αίτηση δεν έγινε δεκτή και ενίστανται, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου η αίτησή τους, ώστε να επέλθει η οριστική ένταξη ή η απόρριψή της συμμετοχής τους στο εν λόγω Πρόγραμμα ως δικαιούχοι.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή, η οποία συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Το πόρισμα της επιτροπής ενστάσεων είναι οριστικό.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 ΥΑ, η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων αποτελείται από: α)τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ ως μέλος , με τον αναπληρωτή του.

γ) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών του ΥΠΑΑΤ ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Υποβάλλεται Αίτηση - Ένσταση κατά της επιτροπής αξιολόγησης.

Σημειώσεις

Ανάλογα με την έδρα του ενδιαφερόμενου, οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (Τμήματα της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων) στο οποίο υπέβαλαν τον φάκελο υποψηφιότητας και το οποίο τους διαβίβασε το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ως ακολούθως:

α) Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (ΚΖΓΠ) Θεσσαλονίκης β) Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά) και Κρήτης στο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθήνας γ) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Δράμας δ) Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα και Λευκάδα) στο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Ιωαννίνων

ε) Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Ευρυτανία) στο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εξέταση ενστάσεων υποψήφιων της Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία , στο πλαίσιο του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι της Δράσης 10.2.1 "Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία", σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ.481/66703/09-06-2016 Υπουργική Απόφαση. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη στη Δράση, ο οποίος έχει εξετασθεί από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή αξιολόγησης και έχουν ενστάσεις επί του περιεχομένου του σχετικού πρακτικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου που ενίσταται, από το οποίο προκύπτει η μη αποδοχή των αναφερόμενων στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Απόφαση

       Το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου που ενίσταται, από το οποίο προκύπτει η μη αποδοχή των αναφερόμενων στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Υπουργική Απόφαση 18 481/66703 2016 1994 Β

       Περιγραφή Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201994

      • Υπουργική Απόφαση 2 448/52436 2018 1323 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 Β΄/1.7.2016) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201323

       ΑΔΑ 7Υ444653ΠΓ-ΙΤ6

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1303 2013

       Περιγραφή Καθορισμός κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1305 2013

       Περιγραφή Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1306 2013

       Περιγραφή Χρηματοδότηση , διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=EL

      • Επίσημο έγγραφο C9170 2015

       Περιγραφή Έγκριση προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020.

       Νομικές παραπομπές http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/egkrisi-tropopoiiseis

      • 1 Υποβολή ένστασης και πρωτοκόλλησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν ο αιτών δεν αποδέχεται τα αναγραφόμενα στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση ένστασης για εξέταση από την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Σημειώσεις Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 Υπουργικής Απόφασης, η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων αποτελείται από: α)τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ ως μέλος , με τον αναπληρωτή του. γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών του ΥΠΑΑΤ ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

       Όχι Όχι


      • 3 Συνεδρίαση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Οι ενστάσεις εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή, η οποία συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Το πόρισμα της επιτροπής ενστάσεων είναι οριστικό.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση του πρακτικού επιτροπής εξέτασης ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πόρισμα της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων είναι οριστικό και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή αποδεικτικό επίδοσης στον ενιστάμενο, ενώ κοινοποιείται και στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.