Γνωμοδότηση επί σχεδίων νόμων / ΚΠ σχετικά με παροχή κρατικών πόρων ως προς τη συμβατότητα με το δίκαιο κρατικών ενισχύσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση79d41242-c310-46dc-a5c7-d80679604075 736226

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως σκοπό τον αποτελεσματικό έλεγχο των σχεδίων μέτρων ως προς την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης ή τη συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση σχεδίων μέτρων και πράξεων που αφορούν έργα της περ. α` της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4914/2022 (Α` 61), η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται μόνο για τα σχέδια μέτρων και τις πράξεις που χρήζουν γνωστοποίησης ελλείψει οδηγιών της ΚεμΚΕ, κατά την περ. γ` του άρθρου 24 του παρόντος και κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση

22/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα για παροχή γνωμοδότησης.

Σημειώσεις

Για την υποβολή του αιτήματος μέσω email αποστέλλεται αίτημα στο kemke@minfin.gr . Για τυχόν προσκόμιση δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία στα στοιχεία που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων https://minfin.gov.gr/oikonomiki-politiki/kentriki-monada-kratikon-enischyseon/

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης έννομων μέσων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση επί σχεδίων μέτρων κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το ν. 5000/2022.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       email, Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Συμμόρφωσης ή Μη συμμόρφωσης Οι φορείς που θα απευθυνθούν για γνωμοδότηση στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, είναι αρμόδιοι για να σχεδιάζουν μέτρα που πιθανόν να περιέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Η διαδικασία της γνωμοδότησης εξετάζει τη συμμόρφωση ή μη με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 5000 2022 226 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Β: Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100226

      • 1 1 Παραλαβή σχεδίου νόμου/ διάταξης/ κανονιστικής πράξης κλπ από αρμόδια ΑΜΚΕ (που ενδέχεται να εμπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης) στην ΚεΜΚΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 2 Εξέταση του σχεδίου από την ΚεΜΚΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 3α) το σχέδιο μέτρου δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης (με την έννοια του αρ. 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 4 (3α_4) Η ΚεΜΚΕ εκδίδει γνωμοδότηση περί απουσίας κρατικής ενίσχυσης (θετική γνωμοδότηση)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Ναι


      • 5 (3β) Το σχέδιο ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και δύναται να υπαχθεί σε Κανονισμό ή Απόφαση απαλλαγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 6 (3β_4) η ΚεΜΚΕ εκδίδει γνωμοδότηση βάσει της οποίας το μέτρο ενέχει μεν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης ωστόσο είναι συμβατό/συμβιβάσιμο με το δίκαιο κρατικών ενισχύσεων, υπαγόμενο σε Κανονισμό ή Απόφαση απαλλαγής.       Ναι Όχι


      • 7 (3β_5) γίνεται γνωστοποίηση του μέτρου στην ΕΕ μέσω του συστήματος SANI εντός νομίμων προθεσμιών, όπου απαιτείται (π.χ. βάσει του GBER και του FIBER γνωστοποιείται στο σύστημα SANI έως 20 ημέρες από την υιοθέτησή του, ομοίως και από 1.1.23 βάσει του ABER).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Ναι


      • 8 3γ) το σχέδιο ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης που δύνανται να κριθούν συμβατά/ συμβιβάσιμα με την εσωτερική αγορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), κατόπιν κοινοποίησης κατ' αρ. 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Όχι


      • 9 (3γ_4) η ΚεΜΚΕ εκδίδει γνωμοδότηση και το μέτρο κοινοποιείται στην Επιτροπή μέσω του συστήματος SANI πριν την υιοθέτησή του       Ναι Όχι


      • 10 (3γ_5) Κατόπιν έγκρισης ή απόρριψης της Επιτροπής η ΚεΜΚΕ ενημερώνει την αρμόδια ΑΜΚΕ/αρμόδιο φορέα σχετικά       Ναι Ναι


      • 11 3δ) το σχέδιο μέτρου ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης τα οποία δεν είναι σύμβατα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων       Ναι Όχι


      • 12 (3δ_4α) Η ΚεΜΚΕ εκδίδει πλήρως αρνητική γνωμοδότηση       Ναι Ναι


      • 13 (3δ_4β) Η ΚεΜΚΕ προτείνει βελτιώσεις στον αρμόδιο φορέα εφόσον είναι εφικτό ούτως ώστε είτε να μην ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του αρ. 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ (βλ. περ. 3α) είτε να ενέχει αλλά να μπορεί να υπαχθεί σε Κανονισμό ή Απόφαση Απαλλαγής (βλ. περ. 3β) ή να μπορεί να κριθεί συμβιβάσιμη κρατική ενίσχυση από την ΕΕ κατόπιν κοινοποίησης κατ’ άρ. 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ (βλ. περ. 3γ).       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.