Γνωμοδότηση περί τοποθέτησης πλωτών εξεδρών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8b4c721c-4ac0-47c4-9877-f5e1488bf7de 847214

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην γνωμοδότηση, για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός ή εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ), στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι εννέα (9) μηνών κατ έτος προς εξασφάλιση πρόσβασης και την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς.


Η διαδικασία αυτή αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο της έκδοσης Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός ή εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ).

Εφόσον οι προς παραχώρηση χώροι εμπίπτουν σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και για τις περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως προστατευόμενων του ν.1650/1986, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου φορέα διαχείρισης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Τελευταία ενημέρωση

22/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην εκάστοτε περιοχή με αναφερόμενο τον σκοπό τοποθέτησης

Σημειώσεις

Αντίγραφο του συμπληρωμένου φακέλου δικαιολογητικών υποβάλλεται από τον αρμόδιο φορέα, στο Υπουργείο Τουρισμού, για την κατά τον νόμο γνωμοδότησή του. Δυνατότητα υποβολής και στο mailbox@mintour.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Διαβιβαστικό από τον φορέα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης έννομων μέσων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωμοδότηση περί τοποθέτησης πλωτών εξεδρών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απόφαση ΔΣ ή λιμενικής επιτροπής περί τοποθέτησης πλωτής εξέδρας

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απόφαση παραχώρησης δικαιωματος απλής χρήσης θαλάσσιας ζώνης λιμένας σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

       Ναι Ναι

      • 3 Άλλο Βεβαίωση ναυπηγού μηχανικού περί ανταπόκρισης πλωτής εξέδρας στις αρχικά υποβλειθήσες μελετές (για τη νέα απόφαση έκδοσης τοποθέτησης για την ίδια εξέδρα) / περίπτωση επανέκδοσης

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή της Λιμενικής Επιτροπής /ή Απόφαση περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Απόφαση

       Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή της Λιμενικής Επιτροπής /ή Απόφαση περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την περίπτωση τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εντός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα, ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα καταθέτει Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή της Λιμενικής Επιτροπής περί τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας (εφόσον αυτή τοποθετείται από τον ίδιο τον φορέα) ή την απόφαση (ομοίως, του αρμόδιου φορέα) περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μαζί με την αίτησή του προς αυτόν (φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα), για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 1127

      • 2 Εισήγηση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Εισήγηση

       Εισήγηση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η αρμόδια Λιμενική Αρχή, εισηγείται, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 3 της με αριθμ. 3122.2/54046/2021 Απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση. Στο στο πλαίσιο της ανωτέρω εισήγησής της, υποβάλλονται και φωτογραφίες, με θεώρηση της ημερομηνίας λήψης τους, στις οποίες να απεικονίζεται η προτεινόμενη θέση της πλωτής εξέδρας καθώς και ο περιβάλλων χώρος. Για την περίπτωση που η πλωτή εξέδρα τοποθετείται ως σημείο εκκίνησης, μηχανοκίνητων και μη, θαλάσσιων μέσων αναψυχής απαιτείται επιπλέον η επισύναψη της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20, τόσο στην περίπτωση της πλωτής εξέδρας εντός Θ.Ζ.Λ. όσο και εκτός Θ.Ζ.Λ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9779

      • 3 Συμπληρωμένος Φάκελος Δικαιολογητικών πλωτής εξέδρας Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Συμπληρωμένος Φάκελος Δικαιολογητικών πλωτής εξέδρας


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για την έκφραση γνώμης, αποστέλλεται φάκελος των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της με αριθμ. 3122.2/54046/2021 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3543/Β/2021), ήτοι: (α) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγμένες, οι διαστάσεις και η θέση της πλωτής εξέδρας σε σχέση με την ακτογραμμή και τα όρια της καθορισθείσας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και τυχόν διαδρόμου πρόσβασης β) Αναλυτική τεχνική περιγραφή της πλωτής εξέδρας , γ) Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της πλωτής εξέδρας, δ) Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την περίπτωση διασύνδεσης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με την ξηρά, συμπληρωμένος με τα της κείμενης νομοθεσίας λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά (αιτήματος, εισήγησης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής , φωτογραφίες κ.α) Για την περίπτωση τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εντός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα, ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα καταθέτει Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή της Λιμενικής Επιτροπής περί τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας (εφόσον αυτή τοποθετείται από τον ίδιο τον φορέα) ή την απόφαση (ομοίως, του αρμόδιου φορέα) περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μαζί με την αίτησή του προς αυτόν (φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα), για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας. Για την εξυπηρέτηση, και μόνο, της πρόσβασης προς και από τις πλωτές εξέδρες από και προς την ξηρά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου καθορίζονται από μελέτη υπογεγραμμένη από Ναυπηγό Μηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.). Για την τοποθέτησή του, γίνεται ειδική μνεία στην απόφαση τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας και σε περίπτωση που είναι πλωτός το σύνολο της επιφάνειας του διαδρόμου προσμετράται στη συνολική επιφάνεια της πλωτής. Επί της επιφάνειας της πλωτής εξέδρας καθώς και επί του διαδρόμου (πλατφόρμας), εφόσον υφίσταται, τοποθετείται αντιολισθητικό δάπεδο, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο από τον Ναυπηγό Μηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.), το οποίο πρέπει να καταγράφεται στη βεβαίωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 4 Βεβαίωση Ναυπηγού Μηχανικού (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.), Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ναυπηγού Μηχανικού (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.),

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για την εκ νέου έκδοση απόφασης τοποθέτησης και χρήσης της ίδιας (υλικού αντικειμένου, γεωγραφικής περιοχής/θέσης, σκοπού) πλωτής εξέδρας εντός και εκτός Θ.Ζ.Λ. για νέα πενταετή περίοδο ισχύος δεν απαιτείται η κατάθεση φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6, αλλά βεβαίωση Ναυπηγού Μηχανικού (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.), στην οποία θα αναγράφεται ότι η πλωτή εξέδρα ανταποκρίνεται στις αρχικά υποβληθείσες μελέτες, με ειδική μνεία ως προς την αντοχή των υλικών, την αγκυροβολία και την ευστάθεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9703

      • Νόμος 13A 2971 2001 285 Α

       Περιγραφή "Άρθρο 13Α Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης" Το άρθρο 13Α όπως εισήχθη με το άρθρο 32 του ν.4607/19 και τροποποιήθηκε αντιστοίχως με : το άρθρο 56 του ν.4676/20, το άρθρο 43 του ν. 4688/20, το άρθρο 71 του ν.4811/21, το άρθρο 75 του ν.4926/22, το άρθρο 87 του ν. 4941/22.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

      • Απόφαση 3122.2/54046 2021 3543 Β

       Περιγραφή Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203543

      • Απόφαση 2131.4/90224 2022 6543 Β

       Περιγραφή Κύρωση της τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206543

      • Νόμος 32 4607 2019 65 Α

       Περιγραφή Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις. Με το Άρθρο 32 του ν.4607/19 (ΦΕΚ 65 Α/24-4-2019) έγινε η προσθήκη του άρθρου 13Α στον ν. 2971/2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100065

      • Νόμος 56 4676 2020 67 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις. Με το άρθρο 56 του ν.4676/20 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100067

      • Νόμος 75 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 75 " Επιμήκυνση χρόνου τοποθέτησης πλωτής εξέδρας" του ν.4926/22 αντικαταστάθηκε η περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2971/ 2001 (Α 285).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔIΠΑ/14009/966 2023

       Περιγραφή Διευκρινίσεις απαιτήσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης πλωτών εξεδρών μικρής κλίμακας προσωρινής χρήσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A7514653%CE%A08-%CE%9697

       ΑΔΑ ΩΧ514653Π8-Ζ97

      • Εγκύκλιος ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57871/3880 2023

       Περιγραφή Διευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης πλωτών εξεδρών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση σκαφών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2267%CE%A0%CE%984653%CE%A08-%CE%A9%CE%9A%CE%9C%22&page=0

       ΑΔΑ 67ΠΘ4653Π8-ΩΚΜ

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή και πρωτοκόλληση διαβιβασθέντος φακέλου με την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα συνοδευτικά αυτού δικαιολογητικά (έγγραφα, μελέτες, σχέδια και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης).

       Σημειώσεις Ο διαβιβασθέν συμπληρωμένος φάκελος με την αίτηση του ενδιαφερόμενου με τα συνοδά αυτού δικαιολογητικά (έγγραφα, μελέτες, σχέδια και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης) κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού (Μονάδα πρωτοκόλλησης,), εισάγεται στο ηλεκτρονικό σύστημα πρωτοκόλλησης Papyros" και προωθείται στην αρμόδια για την εξέταση του, Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή -χρέωση υποβληθέντος αιτήματος/φακέλου γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διαβιβασθέντας φάκελος/ αίτημα μετά των δικαιολογητικών του, παραλαμβάνονται από τη αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, χρεώνονται στο αρμόδιο Τμήμα και εν συνεχεία ακολουθεί χρέωση, για την διεκπεραίωσή του, σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχος αιτήματος /φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται εξέταση /έλεγχος αιτήματος (πληρότητα -αρτιότητα υποβολής, αναγκαίες συμπληρώσεις - διορθώσεις κ.α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

       Ναι Όχι


      • 4 Μη πληρότητα-αρτιότητα υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αιτήματος, σφαλμάτων ή ελλείψεων διακινείται σχετική αλληλογραφία για την εξασφάλιση υποβολής των απαιτούμενων προς συμπλήρωση στοιχείων/δικαιολογητικών.

       Ναι Ναι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σε συνέχεια πληρότητας-αρτιότητας υποβληθέντος αιτήματος ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχέδιο γνωμοδότησης (θετική ή αρνητική) και το προωθεί ιεραρχικά.

       Ναι Όχι


      • 6 Διακίνηση Σχεδίου Γνωμοδότησης-Υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση προωθεί προς υπογραφή ιεραρχικά το σχέδιο γνωμοδότησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το υπογεγραμμένο σχέδιο γνωμοδότησης προωθείται στην μονάδα πρωτοκόλλησης για την περαιτέρω διαβίβαση στους ενδιαφερόμενους.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.