Δήλωση Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση10a26cc8-0780-4e6d-82c5-4ad6f64f814d 368069 Declaration of Cross-border Provision of the Profession of Hand and Foot Care Technician

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων του οικείου Δήμου

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών και απευθύνεται σε παρόχους (περιλαμβανομένων και των Ελλήνων), οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί και ασκούν μόνιμα το συγκεκριμένο επάγγελμα / δραστηριότητα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων του οικείου Δήμου

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ασκεί νόμιμα το εν λόγω επάγγελμα στο κράτος-μέλος εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε διάστημα των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν την παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση του κράτους προέλευσης του ενδιαφερομένου για την νόμιμη άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του κράτους προέλευσης του ενδιαφερομένου για την νόμιμη άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος ή βεβαίωση επάρκειας, εκδοθέν από το κράτος προέλευσης. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος ή βεβαίωση επάρκειας, εκδοθέν από το κράτος προέλευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 3 Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 78477/ΙΑ 2011 2271 Β

       Περιγραφή Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202271

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 52714/ΙΑ 2012 1650 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2271/12.10.2011 Β΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201650

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 158602/ΙΑ 2012 3503 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78477/ΙΑ/12−7−2011 (ΦΕΚ 2271 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203503

      • Προεδρικό Διάταγμα 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη Δήλωσης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του οικείου Δήμου ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του ή Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος αντίστοιχα.

       Σημειώσεις Στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο (με βάση τον τόπο διαμονής του ενδιαφερόμενου) τη δήλωση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα τα δικαιολογητικά αυτής.

       Όχι Όχι


      • 5 Χρέωση αίτησης στη Διεύθυνση Προσόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου χρεώνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Προσόδων.

       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωση αίτησης στο Τμήμα Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση αίτηση στο Τμήμα Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων χρεώνει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί της αίτησης, στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων συντάσσει σχέδιο εγγράφου ελλείψεων και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων για υπογραφή. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων υπογράφει το σχέδιο εγγράφου ελλείψεων και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσόδων για υπογραφή. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων υπογράφει το σχέδιο εγγράφου ελλείψεων και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων. Στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο το υπογεγραμμένο έγγραφο ελλείψεων. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει εκ νέου τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν με το προαναφερθέν έγγραφο. Η υποβολή των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο ακολουθεί την ίδια πορεία εγγράφου όπως στην αρχική υποβολή.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, στέλεχος Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων για υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων αποστέλλει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.