Δήλωση Προσωρινής Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ οίκον Διδασκαλίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcce5e70d-b7e7-467d-aec6-5786e0fcc717 310628 Declaration of Temporary / Cross-Border Provision of Home Teaching and Teaching in a Tuition Centre or Foreign Language Centre

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην αναγγελία διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών διδασκαλίας σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών και κατ οίκον διδασκαλίας στην ελληνική επικράτεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση / Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος κατ’οίκον διδασκαλίας ή διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Στην αίτηση συμπληρώνονται: - τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερομένου, - τα στοιχεία επικοινωνίας του, - επαγγελματικά στοιχεία, όπως (α) το κράτος-μέλος νόμιμης εγκατάστασης, (β) το είδος παροχής υπηρεσιών που ασκεί στο κράτος νόμιμης εγκατάστασης, (γ) το είδος παροχής υπηρεσιών που επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά στην Ελλάδα - αν είναι η πρώτη φορά που ασκεί τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στην Ελλάδα

- τον τόπο, την ημερομηνία και τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών που προτίθεται να παράσχει στην Ελλάδα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    


    NACE

    • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Προσωρινής / Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών Κατ'οίκον Διδασκαλίας και Διδασκαλίας σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2


      • 1 Εργασιακές Νόμιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της ΕΕ

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Κατοχή σχετικού τίτλου σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μεταφρασμένου στην ελληνική τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών εφόσον ο επαγγελματίας θα το προσκομίσει αντί τίτλου σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης Αποδεικτικό σπουδών

       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μεταφρασμένου στην ελληνική τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών εφόσον ο επαγγελματίας θα το προσκομίσει αντί τίτλου σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σημείωση: δεν απαιτούνται για τους νόμιμα εγκατεστημένους επαγγελματίες σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ, εφόσον αποδεικνύουν με κάθε νόμιμο μέσο την κατ` επάγγελμα νόμιμη παροχή ομοίων υπηρεσιών στο κράτος - μέλος εγκατάστασης τους. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 2825

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25207 2011 2926 Β

       Περιγραφή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών - Παρ. 1 – Δικαιολογητικά - Παρ. 9 – Αρμόδιες αρχές - Παρ.10 – Διαδικασία, προβλεπόμενη προθεσμία απόκρισης αρμόδιας αρχής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202926

      • 1 Λήψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση (ή το Γραφείο) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιτυχής έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις κατόπιν ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 4 Μη επιτυχής έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά ΔΕΝ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις κατόπιν ελέγχου.

       Ναι Ναι


      • 5 Χορήγηση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων από την Διεύθυνση (ή το Γραφείο) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.