Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8db266cb-bc90-4a23-86ad-9eb674b8b3c4 826694 Declaration of Temporary and Occasional Provision of Services of Computer, Telecommunications and Networks Engineer

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε., ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

10

Κόστος

76 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σε Διπλωματούχους Μηχανικούς Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

26/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 71.1 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Χορήγηση Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος Βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,


      • 1 Δικαστικές Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. και να βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για το χρόνο που εκτίει την ποινή του. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίει ποινή. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/ και έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίει ποινή από … έως ….»

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Το εκπαιδευτικό ίδρυμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του κράτους - μέλους θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει και τα μαθήματα επιλογής που ολοκλήρωσε επιτυχώς κατά την ακαδημαϊκή του φοίτηση.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προέρχεται από κράτος - μέλος όπου το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, οφείλει να έχει αποκτήσει την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος στο εν λόγω κράτος - μέλος.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προέρχεται από κράτος - μέλος όπου η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενη, οφείλει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη φοίτηση.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋπηρεσίας Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προέρχεται από κράτος - μέλος όπου, ούτε η εκπαίδευση, ούτε και το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, οφείλει να έχει ασκήσει το επάγγελμα στην χώρα προέλευσης για τουλάχιστον 2 ετών στο διάστημα 10 προηγούμενων ετών.

       Όχι Όχι

      • 8 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα από το Συμβουλίου Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

       Όχι Όχι

      • 9 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί στις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ).

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συναινέσει στην διάθεση και δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

       Όχι Όχι

      • 1 Πληρωμή δικαιώματος εγγραφής μέλους Τ.Ε.Ε. 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Ετήσια συνδρομή μέλους στο Τ.Ε.Ε. 20 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Τέλος χαρτοσήμου άδειας άσκησης επαγγέλματος. 36 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο τίτλου σπουδών Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομίμως επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομίμως επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους προέλευσης νομίμως επικυρωμένη με επίσημη μετάφραση, η οποία θα αναφέρει το επίπεδο του Ιδρύματος αυτού και ότι πρόκειται για αναγνωρισμένο Ίδρυμα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους προέλευσης νομίμως επικυρωμένη με επίσημη μετάφραση, η οποία θα αναφέρει το επίπεδο του Ιδρύματος αυτού και ότι πρόκειται για αναγνωρισμένο Ίδρυμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία κατ’ έτος) με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία κατ’ έτος) με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου από το κράτος - μέλος προέλευσης με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένη και επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο τίτλο σπουδών και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για το είδος και την έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ασκεί στο κράτος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου από το κράτος - μέλος προέλευσης με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένη και επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο τίτλο σπουδών και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για το είδος και την έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ασκεί στο κράτος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 5 Τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσης με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένος και Βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ότι ο τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι αντίστοιχος της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένη και Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για το είδος και την έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ασκεί στο κράτος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσης με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένος και Βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ότι ο τίτλος επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι αντίστοιχος της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένη και Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για το είδος και την έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ασκεί στο κράτος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 6 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι στο κράτος προέλευσης το επάγγελμα ή η εκπαίδευση δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο/η με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο και Ασφαλιστικά έντυπα του κράτους προέλευσης με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένα και Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για το είδος και την έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ασκεί στο κράτος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι στο κράτος προέλευσης το επάγγελμα ή η εκπαίδευση δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο/η με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο και Ασφαλιστικά έντυπα του κράτους προέλευσης με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένα και Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για το είδος και την έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ασκεί στο κράτος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή όποιου άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή όποιου άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Έντυπο «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ)». Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έντυπο «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ)».

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνει αν είναι ή όχι δημόσιος υπάλληλος και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δημόσιος υπάλληλος, δηλώνει ότι ασκεί ιδιωτικό έργο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνει αν είναι ή όχι δημόσιος υπάλληλος και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δημόσιος υπάλληλος, δηλώνει ότι ασκεί ιδιωτικό έργο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 36 2005

       Περιγραφή Σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=CELEX:02005L0036-20200424&qid=1629196632253

      • Νόμος 4254 2014 85 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του μηχανικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100085

      • Νόμος 2 1486 1984 161 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100161

      • Νόμος 1225 1981 340 Α

       Περιγραφή Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανώτατων σχολών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100340

      • Νόμος 4463 1930 149 Α

       Περιγραφή Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και τοπογράφου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19300100149

      • Προεδρικό Διάταγμα 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 12 2020 17 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα του φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 512 1991 190 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 52 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100190

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 8 1926 430 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19260100430

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟ/0/6/2/Φ.2050 2011 92 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Μηχανικού και Αρχιτέκτονα, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των ΕΚΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200092

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234 2008 1594 Β

       Περιγραφή Κατάργηση της υποβολής πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικών στις διαδικασίες εγγραφής μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αντικατάστασή τους με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201594

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΕΔ5/4/339 1984 713 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840200713

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. ή στο φυσικό ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. ελέγχει τα δικαιολογητικά ως προς την νομιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητά τους. Εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα αυτών παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. με σκοπό να τα καταθέσει.

       Όχι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. πρωτοκολλεί τα δικαιολογητικά και χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη Εισήγησης Επιλεγέντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων συντάσσει εισήγηση με τους επιλεχθέντες για την απόκτηση της εν λόγω άδειας, την υπογράφει και την προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή και Προώθηση εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. υπογράφει την εισήγηση και την προωθεί στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή και Προώθηση της εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων - Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. υπογράφει την εισήγηση και την προωθεί στη Διοικούσα Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. συνεδριάζει και συντάσσει την σχετική Απόφαση με την οποία αποδέχεται την προαναφερθείσα εισήγηση και την προωθεί στο Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων.

       Όχι Όχι


      • 11 Διαβίβαση φακέλων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. διαβιβάζει το σύνολο των φακέλων και την Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στο Τμήμα Μητρώου.

       Όχι Όχι


      • 12 Εγγραφή νέων Μελών στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Μητρώου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. εγγράφει τα νέα μέλη στο Μητρώο και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν για να παραλάβουν τις εν λόγω άδειες.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.