Δανεισμός αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. προς τρίτους φορείς για τις ανάγκες έκθεσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd5330f5a-7596-44a7-bf01-7d2ce61fb9eb 279473

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΟΡΕΙΑ Γ.Α.Κ., ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά το δανεισμό προς τρίτους φορείς, αταξινόμητου ή υπό ταξινόμηση αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), για τη διενέργεια μόνιμων ή περιοδικών εκθέσεων αρχειακού υλικού που διοργανώνουν οι αιτούμενοι φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΕΦΟΡΕΙΑ Γ.Α.Κ.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση δανεισμού αταξινόμητου αρχειακού υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Σημειώσεις

Οι φορείς που επιθυμούν να δανειστούν πρωτότυπα ή ψηφιακά αντίγραφα αταξινόμητου αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. για τις ανάγκες διενέργειας περιοδικής ή μόνιμης έκθεσης υποβάλλουν προς τα Γ.Α.Κ. αίτημα σχετικού δανεισμού

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    «Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.»

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δανεισμός αρχείων από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε τρίτους φορείς για διενέργεια εκθέσεων αρχειακού υλικού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και λοιποί φορείς του Δημοσίου Τομέα δύνανται να υποβάλουν αίτημα δανεισμού αταξινόμητου ή υπό ταξινόμηση αρχειακού υλικού για τη διενέργεια περιοδικών εκθέσεων εφόσον δεσμευτούν με ασφαλιστήρια συμβόλαια για την ασφαλή φύλαξη του αρχειακού υλικού κατά τη διάρκεια της έκθεσής του και την ασφαλή μετακίνησή του από και προς τα Γ.Α.Κ.

       Όχι Όχι

      • 1 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα καλύπτει τη διαφύλαξη του αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. κατά την περίοδο διενέργειας της έκθεσης Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα καλύπτει τη διαφύλαξη του αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. κατά την περίοδο διενέργειας της έκθεσης

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www1.eaee.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6183

      • 2 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ασφαλή μετακίνηση του αρχειακού υλικού από και προς τα Γ.Α.Κ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ασφαλή μετακίνηση του αρχειακού υλικού από και προς τα Γ.Α.Κ.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www1.eaee.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6183

      • Νόμος 168 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού έθνους αποτελεί μια από τις αποστολές και τις αρμοδιότητες των Γ.Α.Κ. Ο δανεισμός αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. προς τρίτους φορείς συμβάλλει στην εξυπηρέτηση της παραπάνω αποστολής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • 1 Παραλαβή - Πρωτοκόλληση αιτήματος φορέα για το δανεισμό αρχειακού υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο


       Περιγραφή Οι φορείς που επιθυμούν να δανειστούν πρωτότυπα ή ψηφιακά αντίγραφα τεκμηρίων των Γ.Α.Κ. για τις ανάγκες διενέργειας περιοδικής ή μόνιμης έκθεσης υποβάλλουν σχετικό αίτημα δανεισμού προς την Εφορεία των ΓΑΚ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης της Εφορείας των ΓΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση της Εφορείς των ΓΑΚ για την έγκριση δανεισμού αρχείων και τεκμηρίων των ΓΑΚ προς τρίτους η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο συλλογικό όργανο που την εκτελεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Ασφάλιση μετακίνησης - φύλαξης αρχειακού υλικού εκτός Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής αρχειακού υλικού μεταξύ του φορέα και του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής αρχειακού υλικού μεταξύ του φορέα και του αρμόδιου Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιστροφή δανεισμένων τεκμηρίων στα Γ.Α.Κ.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.