Δαπάνη Εξόδων Οδοντοθεραπείας, Οδοντοπροσθετικών και Ορθοδοντικών Εργασιών σε μέλη του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Ναυτικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3e7ebac5-011d-4fc9-90e4-2c479697139d 168115

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ασφαλιστικά ταμεία, ΜΤΝ/ΕΛΠΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις περιπτώσεις οδοντοθεραπείας, οδοντοπροσθετικών και ορθοδοντικών εργασιών όπου ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Ναυτικού (ΕΛΠΝ) συμβάλει με ανάλογο ποσοστό στην συνολική δαπάνη που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο και μέχρι να συμπληρωθεί το 90% αυτής σύμφωνα με το τιμολόγιο του Δημοσίου. 2. Κατ’ εξαίρεση δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Δ.Σ., ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού ποσοστό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της υπό του Δημοσίου αναγνωριζομένης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το 50% της διαφοράς αυτής χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΜΤΝ/ΕΛΠΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι παροχές του ΕΛΠΝ προς τα ασφαλισμένα μέλη του είναι κυρίως συμπληρωματικές αυτών που αναγνωρίζει το Δημόσιο, όπως καθορίζονται στο ΠΔ 432/1983 (Α’ 162) "Περί Υγειονομικής περιθάλψεως των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών τους".

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς τον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Ναυτικού (ΕΛΠΝ)

Σημειώσεις

Γενική Αίτηση που περιλαμβάνει την διαδικασία για Δαπάνη Εξόδων Οδοντοθεραπείας, Οδοντοπροσθετικών και Ορθοδοντικών Εργασιών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δαπάνη Εξόδων Οδοντοθεραπείας, Οδοντοπροσθετικών και Ορθοδοντικών Εργασιών

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή Αίτησης για Δαπάνη Εξόδων Οδοντοθεραπείας, Οδοντοπροσθετικών και Ορθοδοντικών Εργασιών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μετόχων (εν ενεργεία στελέχη ΠΝ, ΛΣ, ΜΠΥ ΜΤΝ και μερισματούχοι (απόστρατοι ΠΝ, ΛΣ και συνταξιούχοι ΜΠΥ ΜΤΝ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ασφαλιστικές Ασφαλισμένοι στον ΕΛΠΝ: α. Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί. β. Οι εκ μονίμων και εξ εφέδρων Έφεδροι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί. γ. Οι Μονιμοποιηθέντες εκ του θεσμού των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), των Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) και Διόπων Εθελοντών. δ. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο θεράπων ιατρός δεν είναι συμβεβλημένος με το Δημόσιο.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΓΕΝ, ΑΣ, ΔΔΜΝ, ΔΝΕ, ΝΚ), κατά περίπτωση. Απόφαση

       Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΓΕΝ, ΑΣ, ΔΔΜΝ, ΔΝΕ, ΝΚ), κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Επίσημο έγγραφο Φ.954.1/04/292095/Σ.2592/3-12-20/ΓΕΝ/Ε3-V 2020

       Περιγραφή Περί παροχών Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού (ΕΛΠΝ)


      • Προεδρικό Διάταγμα 432 1983 162 Α

       Περιγραφή Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100162

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679 2016

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απρ. 2016, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1663575908786&from=EL

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 680 2016

       Περιγραφή Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1663575935795&from=EL

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • 1 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της Αίτησης μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έλεγχος εγκυρότητας στοιχείων ταυτοπροσωπίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκκαθάριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επεξεργασία αιτήματος και εξαγωγή αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση για έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισήγηση για έγκριση από το ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το ΔΣ/ΜΤΝ/ΕΛΠΝ με απόφαση του εγκρίνει την καταβολή του δικαιούμενου ποσού στους δικαιούχους.

       Όχι Όχι


      • 6 Πληρωμή Δικαιούχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Συναρμόδιος Φορέας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα ποσά προς πληρωμή κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.