Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων κατά τον τελωνισμό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9201c5f0-962d-495b-9b98-33c04b7fd2d7 537305

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες έως 10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας (Δ.Δ.Π.), που συνιστά απόφαση της Διοίκησης σχετικά με τον κωδικό του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., στον οποίο κατατάσσεται ένα εμπόρευμα προς εισαγωγή ή εξαγωγή, με σκοπό την ορθή συμπλήρωση της θέσης 33 της τελωνειακής διασάφησης (ΕΔΕ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Η Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία, ισχύει για τρία (3) έτη από την έκδοσή της και δεσμεύει τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. έναντι του συγκεκριμένου δικαιούχου, και για το συγκεκριμένο εμπόρευμα. Η συμπλήρωση της θέσης 33 της τελωνειακής διασάφησης με τον ορθό κωδικό εμπορεύματος του Κοινού Δασμολογίου είναι υποχρεωτική και με βάση αυτή πραγματοποιείται η εφαρμογή των τελωνειακών δασμών, ειδικών φόρων κατανάλωσης, ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό, απαγορεύσεων και περιορισμών, και κάθε άλλου εθνικού ή ενωσιακού μέτρου που πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων. Η Απόφαση πρέπει να δηλώνεται από το δικαιούχο στη θέση 44 του ΕΔΕ με τον αριθμό αναφοράς της.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παροχής Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που υπάρχουν ή απαιτούνται δείγματα προϊόντων αυτά θα πρέπει να στέλνονται ταχυδρομικώς απευθείας στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου, Τσόχα 16 – 115 21 - ΑΘΗΝΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κατοχή ενεργού μοναδικού αριθμού EORI σε κράτος μέλος της Ε.Ε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Σε περίπτωση που ο αιτών/δικαιούχος διαφωνεί με τη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος στην εκδιδόμενη Απόφαση Δ.Δ.Π., έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας (Δ.Δ.Π.)

      Επίσημος τίτλος

      Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων κατά τον τελωνισμό - Έκδοση Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρήσης Επικείμενη εισαγωγή ή εξαγωγή εντός/εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κωδικοί TAXIS για είσοδο στη διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε. "EU TRADER PORTAL"

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιότητας Κατοχή ενεργού μοναδικού αριθμού EORI σε κράτος μέλος της Ε.Ε.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Προσκόμιση δείγματος του προϊόντος που αναφέρεται στην αίτηση

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 11 έως 17, 20 έως 23 2447 2015

       Περιγραφή Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&from=EN

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 5, 10 έως 20 2446 2015

       Περιγραφή Συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2446

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 33, 34, 36, 37 952 2013

       Περιγραφή Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&from=EN

      • Εγκύκλιος Δ17A 5022236 ΕΞ 2011 2011

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αριθ. Δ17 5002064 ΕΞ 2011/13-01-2011 ΑΥΟ σχετικά με τον ορισμό αρμοδιότητας και τη διαδικασία εφαρμογής του Κοινοτικού Συστήματος παροχής Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών

       Νομικές παραπομπές https://www.taxheaven.gr/circulars/12320/ar-prwt-d17a-5022236-ex-17-5-2011?output=printer

      • Υπουργική Απόφαση Δ17 5002064 ΕΞ 2011 2011 31 Β

       Περιγραφή Ορισμός αρμοδιότητας και διαδικασία εφαρμογής του Κοινοτικού Συστήματος παροχής Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200031

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΕΚΑ Α 1054285 ΕΞ 2020 2020

       Περιγραφή Νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων για έκδοση Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών Δ.Δ.Π.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%95%CE%9E46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%99%CE%95%CE%A9?inline=true

       ΑΔΑ 6ΕΕΞ46ΜΠ3Ζ-ΙΕΩ

      • 1 Παραλαβή ψηφιακής αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο συναλλασσόμενος συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε. "EU TRADERS PORTAL" και υποβάλλει την αίτησή του, η οποία μέσω της διασύνδεσης με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δ.Δ.Π. (ΕΒΤΙ), εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας του αρμόδιου υπαλλήλου ως νέα αίτηση με μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, όταν ο τελευταίος συνδεθεί στο σύστημα ΕΒΤΙ.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή δείγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που υπάρχουν ή απαιτούνται δείγματα προϊόντων αυτά θα πρέπει να στέλνονται ταχυδρομικώς απευθείας στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου, Τσόχα 16 – 115 21 - ΑΘΗΝΑ

       Σημειώσεις Κατόπιν συνεννόησης του ενδιαφερόμενου με τον αρμόδιο φορέα (Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών).

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή αιτήματος για εξέταση δείγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ο αρμόδιος φορέας αποστέλλει υπηρεσιακά αίτημα για εξέταση του δείγματος που αναφέρεται στο βήμα α/α2 (αν υπάρχει), με συνημμένη την αίτηση Δ.Δ.Π., στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με σκοπό τη χημική του ανάλυση και τη διατύπωση γνώμης

       Σημειώσεις Αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους: Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου

       Όχι Όχι


      • 4 Διατύπωση γνώμης από το Γενικό Χημείο του Κράτους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Έκδοση χημικής ανάλυσης και διατύπωση γνώμης σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη του προϊόντος βάσει της ανάλυσης αυτής, από το Γενικό Χημείο του Κράτους

       Σημειώσεις Αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους: Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση της Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας από τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω του Ευρωπαϊκού συστήματος Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (European Binding Tariff Information System - ΕΒΤΙ) και δημοσίευσή της στη βάση δεδομένων του εν λόγω συστήματος

       Σημειώσεις Η δημοσιευμένη Δ.Δ.Π. είναι ορατή από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μέσω του συστήματος ΕΒΤΙ

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση της Απόφασης Δ.Δ.Π. στο δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έγγραφη κοινοποίηση της Απόφασης Δ.Δ.Π. στο δικαιούχο με διαβιβαστικό έγγραφο του αρμόδιου φορέα

       Σημειώσεις Ο δικαιούχος υποχρεούται να δηλώνει την Απόφαση Δ.Δ.Π. στη θέση 44 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται σε αυτή.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.