Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8efa1004-406c-4e29-b86f-c8fb137e4f33 158492

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 30 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση του Αποδεικτικού Καταθέσεως του Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης και απευθύνεται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

12 μήνες

Παρατηρήσεις

Η μη υποβολή Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης κάθε επιχείρησης συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της. Οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί λόγω αναμονής δημοσίευσης του αντίστοιχου ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως εκάστοτε οικονομικού έτους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης

Σημειώσεις

Στην συγκεκριμένο σύνδεσμο συμπεριλαμβάνεται το έγγραφο του Δελτίου προς συμπλήρωση. Στην αίτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ισολογισμός ή τα αποτελέσματα χρήσης του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης

      Επίσημος τίτλος

      Αποδεικτικό Κατάθεσης Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Επαγγελματικές Η αιτούσα επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στην μεταποίηση.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο Ισολογισμός προηγούμενου οικονομικού έτους. Ισολογισμός

       Ο Ισολογισμός προηγούμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9796

      • 2 Τα αποτελέσματα χρήσης του προηγούμενου οικονομικού έτους. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

       Τα αποτελέσματα χρήσης του προηγούμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3723

      • Νόμος 5 858 1979 1 Α

       Περιγραφή Το άρθρο όπως ισχύει, θεσπίστηκε για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας η υποχρέωση να υποβάλλουν στο τότε Υπουργείο Βιομηχανίας (νυν Υπουργείο Ανάπτυξης), σε ετήσια βάση, στοιχεία για την εν γένει δραστηριότητά τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100001

      • Υπουργική Απόφαση 1 18303 1987 610 Β

       Περιγραφή Στην Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει, αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατά την αίτηση - κατάθεση του "Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200610

      • Νόμος 2.παρ.3 2695 2001 270 Α

       Περιγραφή Στη συγκεκριμένη παράγραφο όπως ισχύει, προστέθηκε και η υποβολή στοιχείων για το ύψος: α) Της ενεργειακής τους κατανάλωσης. β) Των εκπομπών ρύπων και αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και γ) Των λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων. Αναφέρεται επίσης πως αφορά στις μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσης και υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός της περιοχής της Περιφέρειας Αττικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100270

      • Νόμος 14 παρ. 2 3325 2005 68 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο όπως ισχύει, οι φορείς των βιομηχανιών - βιοτεχνιών και των επαγγελματικών εργαστηρίων μέσης και υψηλής όχλησης εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε έτος Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 858/1979 (ΦΕΚ 1 A΄), που περιλαμβάνει και στοιχεία σχετικά με: α) την ενεργειακή τους κατανάλωση, β) τις εκπομπές ρύπων και αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και γ) τις τυχόν λοιπές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η μη υποβολή του πιο πάνω Δελτίου συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100068

      • Υπουργική Απόφαση Φ.900/2553/Σ.751 2012 746 Β

       Περιγραφή Για την «έκδοση αδειών εισαγωγής ή Διεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη (End User Certificate), Διαμετακόμισης μέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής-Εμπορίας» των υλικών με στρατιωτικό προορισμό, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του Ν.2168/1993 (…) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200746

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - 'Έλεγχος Πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί λόγω αναμονής δημοσίευσης του αντίστοιχου ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως εκάστοτε οικονομικού έτους.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκδοση Βεβαίωσης - Αποδεικτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή της Βεβαίωσης - Αποδεικτικού στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.