Δημιουργία αιτήματος Πλοήγησης μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Πλοήγησης Πλοίων ΥΝΑΝΠ και διενέργεια Πλοήγησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4e772e11-7081-4fb7-9e15-634522d51ea3 477211

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 30 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τα υπόχρεα σε πλοήγηση πλοία τα οποία προσεγγίζουν λιμάνια της επικράτειας. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αίτημα πλοήγησης, για τον κατάπλου, απόπλου ή μεθόρμιση και την ακριβή θέση τους σε ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός και η διαδικασία Πλοήγησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

16/01/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα Πλοήγησης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Διαπιστευτήρια που δίδονται από Ναυτιλιακή Θυρίδα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24

    του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική

    προθεσμία.».

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δημιουργία αιτήματος Πλοήγησης υπόχρεων πλοίων μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Πλοήγησης Πλοίων ΥΝΑΝΠ και διενέργεια Πλοήγησης.

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία Πλοήγησης μέσω της Ηλεςκτρονικής Εφαρμογής Πλοήγησης Πλοίων ΥΝΑΝΠ.

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί αίτημα πλοήγησης είναι να υπάρχει πλήρη καταχώρηση των στοιχεία του πλοίου και του ταξιδιού στην Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Παροχής στοιχείων Πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση του πλοίου, ποια είναι η αιτούμενη ενέργεια, (κατάπλου, μεθόρμηση, απόπλου) κ.α

       Όχι Όχι

      • 1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 0 € - 99999 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100102

       Όχι

      • Νόμος Άρθρα 17, 20, 22, 3142 1955 43 Α

       Περιγραφή Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100044

      • Προεδρικό Διάταγμα 287 1991 102 Α

       Περιγραφή Πλοηγικά Δικαιώματα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100102

      • Βασιλικό Διάταγμα Β.Δ. της 28 Ιαν./16 Φεβρ 1958 1958 44 Α

       Περιγραφή Περί εκτελέσεως του Ν. 3142/55 περί Πλοηγικής Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100028

      • Νόμος 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Δημιουργία αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Πλοίαρχοι/Εκπρόσωποι Πλοίων/Ναυτικοί Πράκτορες αφού δημιουργήσουν ένα ταξίδι στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) εισέρχονται στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής διαδικασίας πλοήγησης πλοίων ΥΝΑΝΠ με τον λογαριασμό που διαθέτουν στην ΕΕΝΘ και δημιουργούν ένα αίτημα πλοήγησης (κατάπλους-απόπλους-μεθόρμιση) εισάγοντας κάποιες βασικές πληροφορίες.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση Λιμεναρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εμπλεκόμενοι φορείς (Πλοηγικός Σταθμός, Φορέας Διαχείρισης Λιμένα, Λιμεναρχείο) λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίηση (alert) για το νέο αίτημα πλοήγησης.

       Όχι Όχι


      • 3 'Ελεγχος διαθεσημότητα & ενημέρωση Πλοηγού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Πλοηγός ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής για όλα τα επικείμενα προς πλοήγηση αιτήματα που αφορούν την περιοχή δικαιοδοσίας του.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάθεση Πλοήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα αιτήματα πλοήγησης ανατίθενται και επιμερίζονται στους πλοηγούς που εκτελούν υπηρεσία στον πλοηγικό σταθμό από τον υπεύθυνο βάρδιας.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση πλοιάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο Πλοίαρχος του υπό πλοήγηση πλοίου, με τα συνήθη μέσα επικοινωνίας από τον Πλοηγικό Σταθμό (Αρμόδιο Υπάλληλο), για την ακριβή ώρα επιβίβασης του Πλοηγού στο πλοίο.

       Όχι Όχι


      • 6 Μετάβαση Πλοηγού στο Πλοίο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πλοηγός επιβιβάζεται στο υπό πλοήγηση πλοίο (κατάπλους-απόπλους-μεθόρμιση) και καταχωρίζει τα στοιχεία της πλοήγησης σε ηλεκτρονική ταμπλέτα (tablet) πατώντας στο αίτημα, όπως: την ώρα επιβίβασης και αποβίβασης, ώστε να υπολογιστούν τυχόν υπερωρίες, αν οι υπερωρίες είναι αδικαιολόγητες και το λόγο, αν πραγματοποιήθηκε δέσιμο/λύσιμο και άλλα στοιχεία που αφορούν στην πλοήγηση.

       Όχι Όχι


      • 7 Ηλεκτρονική δήλωση Πλοιάρχου μετά την ολοκλήρωση Πλοήγησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πλοήγησης, ο πλοηγός και ο πλοίαρχος προσυπογράφουν ψηφιακά το ηλεκτρονικό έγγραφο υπηρεσιών πλοήγησης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.