Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1204af4c-b7d2-4ae0-ae94-258962cf16f1 124472

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 έως 12 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη (παρόχους που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, πολίτες/καταναλωτές, ενώσεις καταναλωτών, καθώς και φορείς του δημοσίου) να υποβάλλουν σχόλια/παρατηρήσεις επί σχεδίων αποφάσεων που αφορούν μέτρα με σημαντικό αντίκτυπο στην σχετική αγορά που προτίθεται να λάβει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ή άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον ν. 4747/20 ή προτίθενται να προβλέψουν περιορισμούς σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 153.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 1062/5/2023 (ΦΕΚ Β 947) "Κανονισμός διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)". Τα κείμενα των δημοσίων διαβουλεύσεων δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις απαντήσεις/απόψεις μόνον επώνυμα και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα και επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης διεύθυνση αριθμό τηλεφώνου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Πλην των σχολίων που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά από τους ενδιαφερόμενους, τα σχόλια δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ ενημερώνονται και συναινούν, με την αποστολή της απάντησής τους, ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Άλλο Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις απαντήσεις/απόψεις μόνον επώνυμα και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα και επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης διεύθυνση αριθμό τηλεφώνου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ενημερώνονται και συναινούν, με την αποστολή της απάντησής τους, ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 1972 2018

       Περιγραφή Θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&qid=1713251056746

      • Νόμος 131, 134, 135, 140 παρ. 8, 153 παρ. 4 και 5 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ο ν. 4727/20 ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Στο άρθρο 131 του νόμου αναφέρονται οι βασικές αρχές του μηχανισμού διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Η διαδικασία διενεργείται, σύμφωνα με τον "Κανονισμό διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ" (ΑΠ ΕΕΤΤ 1062/5/23, ΦΕΚ Β 947), ο οποίος εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 131 του νόμου. Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 134 (Επίλυση διαφοράς μεταξύ επιχειρήσεων άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972), 135 (Επίλυση διασυνοριακών διαφορών άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972), ή στην παρ. 8 του άρθρου 140 (σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι πρέπει να αναληφθεί δράση επειγόντως προκειμένου να διασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και να προστατευθούν τα συμφέροντα των χρηστών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 4053 2012 44 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100044

      • Νόμος 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1062/5 2023 947 Β

       Περιγραφή Κανονισμός διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200947

      • 1 Προετοιμασία κειμένου δημόσιας διαβούλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι αρμόδιες με το αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης οργανικές μονάδες σε συνεργασία με τη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών συντάσσουν το κείμενο της διαβούλευσης και υποβάλλουν εισήγηση προς έγκριση στην Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση κειμένου δημόσιας διαβούλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ( με απόφαση της Ολομέλειας της εγκρίνει το κείμενο της διαβούλευσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημοσίευση του κειμένου δημόσιας διαβούλευσης στο διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή σχολίων από τους ενδιαφερόμενους


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις απαντήσεις/απόψεις τους επώνυμα στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν ορίζεται ότι οι απαντήσεις υποβάλλονται και σε άλλη γλώσσα. Οι απαντήσεις/ απόψεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύμφωνα με τις οδηγίες/ κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο κείμενο της διαβούλευσης.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή αιτήματος παράτασης ενδιαφερόμενου μέρους


       Περιγραφή Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) παρατείνει τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

       Ναι Όχι


      • 6 Επεξεργασία σχολίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας των σχολίων εξαρτάται από το πλήθος αυτών καθώς και την περιπλοκότητα του αντικειμένου.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή εισήγησης στην Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης στο διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.