Διάθεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών Web Services

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση93a6b44c-c2d7-4d92-9dc2-b33bf475139d 554454

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε διαδικτυακές υπηρεσίες (web services), ήτοι υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών, οι οποίες διατίθενται σε εικοσιτετράωρη βάση, επί επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Απευθύνεται στους Φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι μπορούν είτε να κάνουν χρήση των υπαρχουσών διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ), είτε να αιτηθούν τη δημιουργία κάποιας μη υφιστάμενης διαδικτυακής υπηρεσίας στο ΚΕ.Δ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επηρεάζεται σημαντικά από πλήθος παραμέτρων. Εκτιμάται από μια (1) εβδομάδα μέχρι και έναν μέσο χρόνο δέκα (10) εβδομάδων. Η σημαντική χρονική διακύμανση εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 1. Αν το Web service είναι διαθέσιμο στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας ή είναι στην περίπτωση για «Μη-υφιστάμενα WS». Στα «Μη-υφιστάμενα WS» το web Service θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον φορέα που διαθέτει τα δεδομένα (producer) και την ΓΓΠΣΔΔ ( στα «Μη-υφιστάμενα WS» οι χρόνοι είναι περίπου από 1 έως 4 μήνες), 2.Τη δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης του προγράμματος πελάτη client από τον φορέα και τον χρόνο ολοκλήρωσης των δοκιμών, 3. Το είδος των στοιχείων που διατίθενται από τη διαδικτυακή υπηρεσία σε σχέση με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – πιθανόν να καθυστερήσουν οι αντίστοιχες εγκρίσεις διάθεσης στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς και 4. Την καθυστέρηση για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει Υπουργική Απόφαση ή Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Τελευταία ενημέρωση

24/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Διάθεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών Web Services


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διάθεση Διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Διαδικτυακών Υπηρεσιών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ύπαρξη κατάλληλου νομικού πλαισίου που να τεκμηριώνει τη χρήση υφιστάμενου ή τη δημιουργία νέου ws.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Υλοποίηση εφαρμογής αξιοποίησης διαδικτυακής υπηρεσίας σύμφωνα με τον Κοινό Οδηγό Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Συμμόρφωση με την Πολιτική Ορθής Χρήσης των Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τον δημόσιο φορέα που αιτείται μια διαδικτυακή υπηρεσία από το ΚΕΔ θα χρειαστεί ο εξουσιοδοτημένος χρήστης να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς Taxisnet για τον ΑΦΜ του εν λόγω Φορέα.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 118944 ΕΞ 2019 2019 3990 Β

       Περιγραφή Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203990

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ.Σ.Α.Ε. 4014815 ΕΞ 2016 2016 1710 Β

       Περιγραφή Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών και Διαδικασία Διάθεσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201710

      • 1 Είσοδος στην Ε.Δ.Α. με τους κωδικούς taxisnet του Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/EDA

       Περιγραφή Ο Φορέας που επιθυμεί να αιτηθεί παρεχόμενες (ήδη υπάρχουσες) ή νέες (μη υφιστάμενες) διαδικτυακές υπηρεσίες, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς Taxisnet για τον ΑΦΜ του, προκειμένου να συνδεθεί στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ) https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/EDA

       Όχι Όχι


      • 2 Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/EDA

       Περιγραφή Ο Φορέας κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet, που αντιστοιχούν στον ΑΦΜ του, εισέρχεται στην εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ), όπου θα πρέπει να δημιουργήσει (δώσει ονομασία) τα Πληροφοριακά Συστήματα για τα οποία επιθυμεί την αξιοποίηση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/EDA

       Περιγραφή Ο Φορέας συμπληρώνει τον ΑΦΜ του υπαλλήλου του, για αναζήτηση των στοιχείων του από το μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών. Στη συνέχεια καταχωρεί: - τα επιπλέον στοιχεία του υπαλλήλου του, - το ρόλο που θέλει να του αποδώσει, - τα Πληροφοριακά Συστήματα που θέλει να διαχειρίζεται και να υποβάλει αιτήματα γι’ αυτά.

       Όχι Όχι


      • 4 Είσοδος στην Ε.Δ.Α. με τους κωδικούς taxisnet του εξουσιοδοτημένου χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/EDA

       Περιγραφή Είσοδος στην Ε.Δ.Α. με τους κωδικούς taxisnet του έξουσιοδοτημένου χρήστη για περαιτέρω χρήση της εφαρμογής Ε.Δ.Α..

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/EDA

       Περιγραφή Τα αιτήματα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: - Αιτήματα για τη χρήση υφιστάμενων διαδικτυακών υπηρεσιών (WS) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. - Αιτήματα για «Νέα – Μη υφιστάμενα» WS στο ΚΕΔ, για τη διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

       Όχι Όχι


      • 6 Αίτημα για τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών του ΚΕ.Δ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/EDA

       Περιγραφή Ο Φορέας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει δύο είδη αιτημάτων: - Αίτημα Εγγραφής – Πιστοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web - Services) στο ΚΕΔ - Αίτημα Εγγραφής – Υπηρεσιών Αυθεντικοποίησης (OAuth2 - Services) στο ΚΕΔ Από την καρτέλα “Αιτήματα” επιλέγει “Δημιουργία Αιτήματος Χρήσης” και στη συνέχεια επιλέγει «Web Service» ή «OAuth2 Service».

       Όχι Όχι


      • 7 Αίτημα για Νέα - Mη Yφιστάμενα WS στο ΚΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/EDA

       Περιγραφή Ο Φορέας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει : Αίτημα – Έγκριση για δημιουργία νέου – μη υφιστάμενου WS στο ΚΕ.Δ. Ο Φορέας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος θα πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω : 1. Πληροφοριακό Σύστημα: το όνομα του Πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το νέο web service (καταναλωτής ws –service consumer). 2. Σκοπό Χρήσης: θα πρέπει να γίνει περιγραφή του σκοπού για τον οποίο αιτείται τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία. 3. Νομικό Πλαίσιο: θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει την απαίτηση χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας. 4. Περιοχή Υπηρεσιών: Eπιλέγεται από τις προκαθορισμένες τιμές η περιοχή υπηρεσιών. 5. Υπηρεσία: Επιλέγεται από τις προκαθορισμένες τιμές η υπηρεσία. 6. Αναλυτική Λειτουργική Περιγραφή: Περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργικότητα που θέλετε να καλύψετε και αναφορά στον ωφελούμενο πληθυσμό. 7. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή: Περιγράφεται αναλυτικά η τεχνική λύση που προτείνεται για την υλοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας. 8. Περιγραφή τρόπου ανάπτυξης Service Client: Περιγράφεται η διαδικασία ανάπτυξης του service client (Ανάθεση σε ανάδοχο, εσωτερική ανάπτυξη από τον φορέα). 9. Δεδομένα Εισόδου: Περιγράφονται τα πεδία εισόδου για την κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας. 10.Δεδομένα Εξόδου: Περιγράφονται τα πεδία εξόδου από την κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Αξιολόγηση Αιτήματος από Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.       Περιγραφή Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΓΓΠΣΔΔ αξιολογούν το αίτημα του Φορέα και προβαίνουν ανάλογα σε θετική ή αρνητική εισήγηση για την υλοποίησή του.

       Όχι Όχι


      • 9 Έγκριση από Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δίνει τη συγκατάθεσή του για χρήση υφιστάμενης ή ένταξη νέας εφαρμογής στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας.

       Ναι Όχι


      • 10 Απόρριψη Αιτήματος       Περιγραφή Τεκμηρίωση της απορριπτικής απόφασης για χρήση υφιστάμενης ή ένταξη νέας εφαρμογής στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας.

       Ναι Ναι


      • 11 Σημείο ελέγχου υφιστάμενου ή νέου ws       Περιγραφή Έλεγχος για ύπαρξη ή όχι υφιστάμενου ws που καλύπτει τις απαιτήσεις του Φορέα.

       Όχι Όχι


      • 12 Κατανάλωση υφιστάμενου ws       Περιγραφή Εκτέλεση σειράς διαδικασιών όπως: - Ανάπτυξη εφαρμογής από Φορέα - Δοκιμαστικές κλίσεις -Έλεγχος κλήσεων από ΓΓΠΣΔΔ

       Ναι Όχι


      • 13 Ανάπτυξη νέου ws στο ΚΕΔ       Περιγραφή Δημιουργία νέου ws στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας. Συνεργασία ΓΓΠΣΔΔ με τους Φορείς διάθεσης των στοιχείων (producer) και του Αιτούντα Φορέα (consumer).

       Ναι Όχι


      • 14 Αίτηση για ένταξη σε παραγωγική διαδικασία       Περιγραφή Ο Φορέας αιτείται την ένταξη της εφαρμογής (web service) σε παραγωγική λειτουργία.

       Όχι Όχι


      • 15 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης από ΓΓΠΣΔΔ       Περιγραφή Έκδοση απόφασης έγκρισης από ΓΓΠΣΔΔ ή/και Υπουργικής Απόφασης (αν απαιτείται).

       Όχι Όχι


      • 16 Ένταξη εφαρμογής σε παραγωγική διαδικασία       Περιγραφή Η εφαρμογή (WS) είναι έτοιμη προς χρήση και τίθεται σε παραγωγική λειτουργία.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.