Διάθεση ή απόσπαση ή ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου εκπαιδευτικού Δ.Ε. στα Τμήματα Δ.Ε. "18 ΑΝΩ" του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2e075d51-9f75-407c-808a-cda4e8e47053 808180

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη στελέχωση των τμημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΨΝΑ) με διάθεση ή απόσπαση ή ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Η απόσπαση είναι τριετής και αφορά στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τα τμήματα και στον μόνιμο εκπαιδευτικό που ορίζεται ως Υπεύθυνος των Τμημάτων. Η υπερωριακή απασχόληση και η διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου αφορά στο διδακτικό κάθε φορά έτος. Η απόσπαση και η υπερωριακή απασχόληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση για διάθεση ή απόσπαση ή ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στα Τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΨΝΑ)

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής:

mail@attik.pde.sch.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού για τους μόνιμους, ΑΦΜ για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση και Αίτηση επανεξέτασης της αίτησης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Στελέχωση των τμημάτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Μονάδα Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΨΝΑ)

      Επίσημος τίτλος

      Διάθεση ή απόσπαση ή ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Τμήματα ΔΕ 18 ΑΝΩ ΨΝΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Επιμόρφωση σε θέματα εκπαίδευσης πρώην εξαρτημένων ατόμων και στην προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Διδακτική εμπειρία στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ΑΝΩ ή στην εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους

       Όχι Όχι

      • 1 Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr Βιογραφικό σημείωμα

       Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (για τους μονίμους εκπαιδευτικούς) και πρόσφατων βεβαιώσεων από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (για τους αναπληρωτές ή ωρομισθίους), τα οποία υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΔΕ Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (για τους μονίμους εκπαιδευτικούς) και πρόσφατων βεβαιώσεων από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (για τους αναπληρωτές ή ωρομισθίους), τα οποία υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΔΕ Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 3 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του πτυχίου τους που αποτελεί προσόν διορισμού και όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των λοιπών τους προσόντων δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΔΕ Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr Αποδεικτικό σπουδών

       Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του πτυχίου τους που αποτελεί προσόν διορισμού και όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των λοιπών τους προσόντων δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΔΕ Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιοριζόμενων για δύο (2) χρόνια στην περιοχή διορισμού τους, χωρίς δυνατότητα απόσπασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

      • Νόμος 101 (παρ.3) 4547 2018 46 Α

       Περιγραφή Τροποποιεί το άρθρο 70, παρ. 7 του Ν. 4485/2017. Βάσει αυτής της τροποποίησης, η Υπουργική Απόφαση αυτών των αποσπάσεων δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Νόμος 70 (παρ.7) 4485 2017 114 Α

       Περιγραφή Αντικαθιστά το άρθρο 26 παρ. 7 του Ν. 4368/2016 περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100114

      • Νόμος 26 (παρ.4, παρ.7) 4368 2016 21 Α

       Περιγραφή Αναφέρει αναλυτικά τη διαδικασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100021

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 166082 2016 3375 Β

       Περιγραφή Είναι απόφαση για τη λειτουργία τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι όλων των τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου, Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, σε χώρους της μονάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» του ΨΝΑ Αττικής (Μαυρομιχάλη 122 και Αριανίτου, Εξάρχεια) για τη διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του Ν. 4139/ 2013 (Α’ 74).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203375

      • Υπουργική Απόφαση 181896 2017 3812 Β

       Περιγραφή Τροποποιεί την 176667/ΓΔ4/2016 ΥΑ σχετικά με τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203812

      • Υπουργική Απόφαση 176667 2016 3412 Β

       Περιγραφή Αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ανωτέρω τμήματα, καθώς και του Υπεύθυνου των τμημάτων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203412

      • 1 Έκδοση Πρόσκλησης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ

       Σημειώσεις Στην Πρόσκληση αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών στην πενταμελή επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στην πενταμελή επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 4368/2016.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε αυτήν μετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύο εκπρόσωποι της ομάδας θεραπευτών και ο επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας απεξάρτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση από πενταμελή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή διενεργεί συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τα ανωτέρω τμήματα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογημένη για την επιλογή κρίση.

       Όχι Όχι


      • 5 Κύρωση πίνακα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής κυρώνει το σχετικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης διάθεσης συμπλήρωσης ωραρίου μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διατίθενται οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που επιλέγονται για να διδάξουν προς συμπλήρωση ωραρίου

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή του κυρωμένου αξιολογικού πίνακα στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού κυρώσει ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Αττικής τον αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων, τον διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή του κυρωμένου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει τον κυρωμένο πίνακα των υποψηφίων και το πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής

       Όχι Όχι


      • 9 Κατάρτιση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζει σχέδιο απόφασης σύμφωνα με το πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής και τον κυρωμένο πίνακα υποψηφίων και το υποβάλλει ιεραρχικά προς υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή της απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει την απόφαση στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, καθώς και στα τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του ΨΝΑ όπου έχουν αποσπαστεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.