Διάθεση ή απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δομές Υποδοχής & Εκπαίδευσης Προφύγων (ΔΥΕΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5274acca-4b2f-417f-8b12-126866611186 134666

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

21 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με διάθεση ή απόσπαση σε σε σχολικές μονάδες εντός των οποίων λειτουργούν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στις ΔΥΕΠ αποσπώνται ή διατίθενται προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου εκπαιδευτικοί, εφόσον διαθέτουν προσόντα με συγκεκριμένη ιεράρχιση που περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική νομοθεσία. Η διάθεση ή η απόσπαση γίνεται για ένα (1) διδακτικό έτος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση με τις σχολικές μονάδες προτίμησης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τους εκπαιδευτικούς είτε δια ζώσης είτε ταχυδρομικά με συμβατικό ταχυδρομείο στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση και Αίτηση επανεξέτασης της αίτησης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διάθεση ή απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δομές Υποδοχής & Εκπαίδευσης Προφύγων (ΔΥΕΠ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ύπαρξη κενών διδακτικών ωρών στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν ΔΥΕΠ

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Διδακτική υπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα και τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσμών

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Διετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους.

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας, τα οποία υποβάλλονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού και αφορούν στην απόδειξη: - διετούς εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας - εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και άλλες αντισταθμιστικές δομές, - εθελοντικής συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας, τα οποία υποβάλλονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού και αφορούν στην απόδειξη: - διετούς εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας - εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και άλλες αντισταθμιστικές δομές, - εθελοντικής συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου,

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τυχόν δικαιολογητικά υποβάλλονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ήδη στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής του θέσης, είτε δια ζώσης, είτε ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4441

      • 2 Αποδεικτικό για μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών/διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό για μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών/διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τα αποδεικτικά υποβάλλονται εφόσον δεν υπάρχουν στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2825

      • 3 Αποδεικτικό επιμόρφωσης από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό επιμόρφωσης από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τα αποδεικτικά υποβάλλονται εφόσον δεν υπάρχουν στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2825

      • 4 Αποδεικτικό για πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσμών Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό για πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσμών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τα αποδεικτικά υποβάλλονται εφόσον δεν υπάρχουν στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2825

      • Νόμος 66 (παρ. 1 και 6) 4559 2018 142 Α

       Περιγραφή Αντικαθιστά το άρθρα 72 και τροποποιεί το άρθρο 79 του Ν. 4547/2018 (102 Α΄) σχετικά με τις Μορφές Εκπαίδευσης των Προσφυγοπαίδων τη στελέχωση των ΔΥΕΠ από μόνιμους εκπαιδευτικούς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100142

      • Νόμος 79 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 79 αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία στελέχωσης των ΔΥΕΠ από μόνιμους εκπαιδευτικούς και τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 66 του Ν. 4559/2018 (142Α΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Νόμος 4 (παρ.12), 14 (παρ. 14), 16 1566 1985 167 Α

       Περιγραφή Αναφέρονται στη διαδικασία διάθεσης ή απόσπασης των εκπαιδευτικών ΔΕ σε άλλες σχολικές μονάδες για να συμπληρώσουν το ωράριό τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100167

      • Προεδρικό Διάταγμα 14 (παρ. 7) 50 1996 45 Α

       Περιγραφή Αναφέρεται στις διαθέσεις των εκπαιδευτικών σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 (παρ. 5) 170405 2021 6273 Β

       Περιγραφή Αναφέρεται στις αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου σε ΔΥΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206273

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 139654 2017 2985 Β

       Περιγραφή Το άρθρο 7 της ΚΥΑ 139654/ΓΔ4/23-08-2017 αναφέρεται στην στελέχωση των ΔΥΕΠ από μόνιμους εκπαιδευτικούς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202985

      • 1 Ανακοίνωση των σχολικών μονάδων εντός των οποίων λειτουργούν ΔΥΕΠ αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιοι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνουν τις σχολικές μονάδες εντός των οποίων λειτουργούν ΔΥΕΠ προκειμένου να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί την προτίμησή τους

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή των αιτήσεων των εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ανακοίνωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης


       Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων και τα αντίστοιχων δικαιολογητικών γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση των αιτήσεων στο οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει τις αιτήσεις με τα τυχόν δικαιολογητικά στο οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Τα αρμόδια Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζουν για τις αποσπάσεις/διαθέσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΔΥΕΠ

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης απόσπασης/διάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Οι αρμόδιοι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν τη σχετική απόφαση

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση - επικύρωση απόφασης από τους αρμόδιους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης εγκρίνουν με δική τους απόφαση την απόφαση των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα ονόματα των προς απόσπαση/διάθεση εκπαιδευτικών

       Όχι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση της απόφασης διάθεσης ή απόσπασης των εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι αρμόδιοι Διευθυντές εκπαίδευσης ανακοινώνουν την απόφαση στους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στο διατακτικό της με κάθε πρόσφορο μέσο (ανάρτηση στον ιστότοπο της Διεύθυνσης, αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.