Διάθεση ειδών, πλην οχημάτων, σε δημόσιες υπηρεσίες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση77e07865-c349-4dfd-9240-706c76667fa8 770786

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τελωνεία, Τμήματα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της ΑΑΔΕ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

35 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα να καλύψουν τις ανάγκες τους σε μηχανήματα έργου, ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό & πλωτά από τα κατασχεμένα ή τα αποσυρόμενα από άλλες υπηρεσίες αντίστοιχα είδη, αιτούμενες τη διάθεσή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Δ.Τ.Δ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήματα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της ΑΑΔΕ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 μήνες

Παρατηρήσεις

Σκοπός της διαδικασίας είναι η κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών (Δημόσιες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο) μέσω της διάθεσης κατασχεμένων ή αποσυρόμενων από άλλες υπηρεσίες ειδών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Διάθεση ειδών (πλην οχημάτων) για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Η έκδοση σχετικών αποφάσεων για διάθεση όλων των ειδών πλην οχημάτων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. &Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο.

      Επίσημος τίτλος

      Η έκδοση σχετικών αποφάσεων για διάθεση όλων των ειδών πλην οχημάτων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. , Ν.Π.Δ.Δ. &Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Χρήσης Αφορά μόνο υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 8 4474 2017 80 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100080

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6Β1036140 ΕΞ2012 2012 606 Β

       Περιγραφή Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200606

      • Νόμος 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Α΄ "Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων" του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως εκάστοτε ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020 2020 4738 Β

       Περιγραφή Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204738

      • 1 Παραλαβή έγγραφου αιτήματος για τη διάθεση ειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Περιγραφή Παραλαβή εγγράφου με το οποίο μια Υπηρεσία δηλώνει ότι επιθυμεί να της διατεθεί κάποιο είδος από αυτά που έχουν αναγγελθεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) ή στα Τμήματα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των αρμόδιων Τελωνείων.

       Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το Γ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) ή το Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Τελωνείων Εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι όλες οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, οι Ο.Τ.Α. τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύονται από το Δημόσιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή εγγράφου συναίνεσης από την υπηρεσία στην οποία ανήκει το προς διάθεση είδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Περιγραφή Παραλαβή εγγράφου με το οποίο η Υπηρεσία (Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. στην κυριότητα της οποίας ανήκει το είδος, δηλώνει ότι συμφωνεί να διατεθεί το είδος στην αιτούσα Υπηρεσία. Η εν λόγω παραλαβή εγγράφου δεν απαιτείται πάντα π.χ. κατασχεμένα είδη.

       Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το Γ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) ή το Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Τελωνείων. Εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι όλες οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, οι Ο.Τ.Α. τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύονται από το Δημόσιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή εισηγητικού εγγράφου για κοστολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αποστολή εισηγητικού εγγράφου με συνημμένες καταστάσεις ειδών και προτεινόμενες τιμές κοστολόγησης τους από τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών.

       Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το Γ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) ή το Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Τελωνείων.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή εγγράφου έγκρισης τιμών κοστολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Παραλαβή εγγράφου έγκρισης τιμών κοστολόγησης από το Γ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) ή το Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Τελωνείων.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Όταν το αίτημα έχει κατατεθεί σε ένα από τα Τμήματα Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού των αρμόδιων Τελωνείων, αυτό αποστέλλει την αίτηση, τον φάκελο του είδους και το έγγραφο της διακατέχουσας υπηρεσίας περί συναίνεσης (στη περίπτωση που απαιτείται) στην ΔΙ.Δ.Δ.Υ. Το βήμα αυτό δεν εκτελείται πάντα.

       Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των αρμόδιων Τελωνείων. Παραλήπτες των αποτελεσμάτων είναι το Γ΄ της Διεύθυνσης τμήμα της Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ( ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) εισηγείται εγγράφως τη διάθεση και διαβιβάζει στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) όλα τα απαραίτητα έγγραφα (αίτημα ή αιτήματα, έγγραφο διακατέχουσας αν απαιτείται, έκθεση κατάσχεσης αν είναι κατασχεμένο).

       Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το Γ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.)

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) ετοιμάζει σχέδιο απόφασης και μαζί με ενημερωτικό το προωθεί ιεραρχικά για υπογραφή.

       Σημειώσεις Παραλήπτες των αποτελεσμάτων είναι ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) , ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ)και ο Υφυπουργός Οικονομικών.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή και πρωτοκόλληση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται το υπογεγραμμένο σχέδιο απόφασης και στη συνέχεια πρωτοκολλείται για να διαβιβαστεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

       Σημειώσεις Παραλήπτες των αποτελεσμάτων είναι το Γ ΄τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση διατακτικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού( ΔΙ.Δ.Δ.Υ. )εκδίδει διατακτική για την παράδοση του είδους μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση.

       Σημειώσεις Παραλήπτες των αποτελεσμάτων είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Δημόσιο

       Όχι Όχι


      • 10 Παραλαβή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής και ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος και φυσικού φακέλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής μεταξύ της διακατέχουσας Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας που διατίθεται το είδος και ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα και ο φυσικός φάκελος.

       Σημειώσεις Εμπλεκόμενη εξωτερική υπηρεσία είναι η Διακατέχουσα Υπηρεσία και Υπηρεσία που διατίθεται το είδος.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.