Διάθεση μέσων και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe7070497-3829-486b-ba1e-15f43ee81d6e 193841

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό των περιπτώσεων, στους όρους διάθεσης των μέσων (χερσαίων , πλωτών , εναέριων) και στο είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών σε τρίτους από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, όπως π.χ. για κοινωφελείς σκοπούς και για περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ανωτέρας βίας. Επίσης, στις περιπτώσεις δωρεάν διάθεσης αυτών αλλά και στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η καταβολή ανταλλάγματος. Επιπρόσθετα, καθορίζεται το σχετικό τιμολόγιο δαπάνης αλλά και το τιμολόγιο δαπάνης των περιπτώσεων αναίτιας χρήσης (εκ προθέσως ή από βαριά αμέλεια), καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες είσπραξης των οφειλόμενων χρηματικών ποσών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα διάθεσης μέσου-παροχής υπηρεσιών.

Περιλαμβάνει: ημερομηνία, ώρα, τόπο αναχώρησης, τόπο προορισμού, σκοπό, διάρκεια διάθεσης, πλήρη στοιχεία μετακινούμενων ατόμων .

Σύμφωνα με "Παράρτημα Α" της ΚΥΑ 1329.1/53/02/2002 (ΦΕΚ 1482/Β).

Σημειώσεις

Πληροφορίες-αποστολή αιτήματος: email: dem.a.ps@hcg.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Περαιτέρω επεξεργασία αιτήματοςΆλλο

    Η διάθεση των μέσων είναι εξαρτώμενη κατά περίπτωση (π.χ. πλωτά μέσα) των καιρικών συνθηκών και των υπηρεσιακών αναγκών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Περί διάθεσης μέσων και παροχής υπηρεσιών από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε τριτους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι προϋποθέσεις και ο σκοπός διάθεσης των μέσων περιγράφονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 1329.1/53/02/2002 (ΦΕΚ 1482/Β) σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 2111.8-4/33945/2019/2019 (ΦΕΚ 1788/Β). Επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση προς παροχή υπηρεσιών για κοινωφελείς σκοπούς ή για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες ανωτέρας βίας (π.χ. ναυάγια, σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π.). Υφίσταται καταβολή ανταλλάγματος, όμως σε περιπτώσεις: -μεταφοράς ασθενών δια αιτήσεως του ΕΚΑΒ, -έκτακτης μεταφοράς εκπροσώπων δημόσιων φορέων, ΝΠΔΔ, οργανισμών, -παραγωγής κινηματογραφικών-τηλεοπτικών θεαμάτων, -συνοδεία κατασχεμένων πλοίων εντός Ελληνικής επικράτειας, -άσκοπης κινητοποίησης των μέσων, -παροχής υπηρεσιών ασφάλειας για καλλιτεχνικά έργα, ιδιωτικές συλλογές, αγαθών μεγάλης αξίας, -παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, κατόπιν αιτήσεως, σε Οργανισμούς, Α.Ε., ιδιώτες, -παροχής υπηρεσιών ασφάλειας μεταφοράς χρηματαποστολών, -παροχής υπηρεσιών ασφαλούς φύλαξης ανευρεθέντων, κατασχεθέντων λόγω παράνομων πράξεων, -ρυμούλκυσης ιδιωτικού σκάφους σε έκτακτη ανάγκη, -προστασίας ευαίσθητων περιοχών ή θαλάσσιων οργανισμών (π.χ. θαλάσσια πάρκα), -κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε προκύψει, -αναίτιας χρήσης προσωπικού ραδιοφάρου ένδειξης θέσης κινδύνου (PLB).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Η διαδικασία διάθεσης των μέσων (αποδέκτες, περιλαμβανόμενα στοιχεία) περιγράφεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 1329.1/53/02/2002 (ΦΕΚ 1482/Β). Το αίτημα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα ή το φυσικό πρόσωπο προς τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων (ΔΕΜ) ή την οικεία Λιμενική Αρχή, τουλάχιστον τρεις (03) ημέρες πριν. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει ημερομηνία, ώρες, τόπο αναχώρησης-προορισμού, σκοπό, διάρκεια διάθεσης, αριθμό και πλήρη στοιχεία μετακινούμενων ατόμων.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2111.8-4/33945/2019 2019 1788 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τιμολογίου δαπάνης στην οποία υποβλήθηκαν οι Κρατικές Υπηρεσίες από διάθεση και κινητοποίηση επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού προς παροχή βοήθειας εξαιτίας της εκ πρόθεσης ή από βαριά αμέλεια αναίτιας χρήσης Προσωπικού Ραδιοφάρου Ένδειξης Θέσης Κινδύνου (PLB) - Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων χρηματικών ποσών.

       ΑΔΑ https://www.ynanp.gr/media/documents/2021/03/19/%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%92_1788-2019.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1329.2/16/11 2011 2470 Β

       Περιγραφή Έγκριση Κανονισμού Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που αφορά την αναπροσαρμογή κοστολόγησης διάθεσης μέσων και παροχής Υπηρεσιών από το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. σε τρίτους.

       ΑΔΑ https://www.ynanp.gr/media/documents/2021/03/19/%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%92_2470-2011.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1329.1/53/02 2002 1482 Β

       Περιγραφή Έγκριση κανονισμού Αρχηγού Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που αφορά τους όρους διάθεσης των μέσων και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε τρίτους.

       ΑΔΑ https://www.ynanp.gr/media/documents/document_7GhK55S.pdf

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αίτηση για διάθεση μέσων θα διαβιβάζεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν, από τον ενδιαφερόμενο φορέα ή φυσικό πρόσωπο, στην αρμόδια Διεύθυνση ΥΝΑΝΠ ή στη Λιμενική Αρχή. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει: ημερομηνία, ώρα, τόπο αναχώρησης, τόπο προορισμού, σκοπό, διάρκεια διάθεσης, πλήρη στοιχεία των προς μετακίνηση ατόμων.

       Σημειώσεις Σε έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις η αίτηση δύναται να υποβληθεί κατ αρχήν τηλεφωνικά και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η υποβολή του γραπτού αιτήματος. Υποδείγματα αιτήσεων-πίνακας κοστολόγησης μπορούν να αντληθούν από τα αντίστοιχα ΦΕΚ του πεδίου "Νομοθεσία".

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έγκριση αιτήματος κατόπιν αξιολόγησης-εγκρίσεως της ιεραρχίας, διαμέσω διακίνησης-διεκπεραίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Στην έγκριση αναγράφεται, πλην των άλλων και το προβλεπόμενο κατά περίπτωση κόστος διάθεσης των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν. Υποδείγματα αιτήσεων-πίνακας κοστολόγησης μπορούν να αντληθούν από τα αντίστοιχα ΦΕΚ του πεδίου "Νομοθεσία".

       Όχι Όχι


      • 3 Αναφορά Διάθεσης Μέσων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Υπηρεσία που διέθεσε το μέσο θα αναφέρει στην αρμόδια Διεύθυνση την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης και επιστροφής, τυχόν οδοιπορικά έξοδα, έξοδα τροφής, διαμονής, ιματισμού του προσωπικού που απασχολήθηκε, καθώς και ζημιές που τυχόν προκάλεσε ο εξυπηρετούμενος στα μέσα και υλικά που του διατέθηκαν, με δική του υπαιτιότητα.

       Σημειώσεις Υποδείγματα αιτήσεων-πίνακας κοστολόγησης μπορούν να αντληθούν από τα αντίστοιχα ΦΕΚ του πεδίου "Νομοθεσία".

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.