Διαγραφή Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής από το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση426718af-e1e2-4569-b409-561cd5bccc05 924675

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

70 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαγραφή εταιρείας ΝΕΠΑ από το Μητρώο ΝΕΠΑ, με την έγκριση των πράξεων της εκκαθαρίσεως της εταιρείας, οι οποίες έγιναν από τους εκκαθαριστές αυτής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εκκαθάριση της εταιρίας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και όπως προκύπτει από την έκθεση των εκκαθαριστών βεβαιώνεται ότι περατώθηκαν οι εργασίες της εκκαθαρίσεως της εταιρείας, με τις οποίες έγινε απογραφή και ρευστοποιήθηκε η περιουσία της εταιρείας, επαληθεύθηκαν και εξοφλήθηκαν οι υποχρεώσεις της και εισπράχθηκαν οι απαιτήσεις αυτής και το εναπομείναν κεφάλαιο διανεμήθηκε στους μετόχους, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καταχώρισης πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με θέμα το πέρας εκκαθάρισης

Σημειώσεις

Η έγχαρτη αίτηση φέρει υπογραφή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, θεωρημένη από δημόσια αρχή .

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαγραφή εταιρείας ΝΕΠΑ από το Μητρώο ΝΕΠΑ

      Επίσημος τίτλος

      Πέρας εκκαθάρισης- Διαγραφή εταιρείας από το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Θα πρέπει η ΝΕΠΑ να είναι ήδη σε διαδικασία εκκαθάρισης είτε από αυτοδίκαιη λύση, είτε με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο από το πενήντα τοις εκατό του εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση και αν η ημέρα αυτή είναι αργία ή εξαιρετέα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση ή δημοσίευση. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτή.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής του προέδρου ή/και του γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή αίτησης ψηφιακά απαιτείται η κατοχή κωδικών Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταχώρηση αποφάσεων οργάνων ΝΕΠΑ (Ν. 4926/2022) 70 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3034

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΝΕΠΑ με θέμα το πέρας εκκαθάρισης Πρακτικό

       Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΝΕΠΑ με θέμα το πέρας εκκαθάρισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρακτικό πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής του Προέδρου ή/ και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των εκκαθαριστών Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των εκκαθαριστών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Καταστατικό της εταιρίας που μετέχει στη ΝΕΠΑ, με πρακτικό να εξουσιοδοτεί φυσικό πρόσωπο να υπογράψει στο καταστατικό της ΝΕΠΑ, καλώς έχειν της εταιρείας και πιστοποιητικό μετόχων και πιστοποιητικό διευθυντών. Κανονισμός λειτουργίας

       Καταστατικό της εταιρίας που μετέχει στη ΝΕΠΑ, με πρακτικό να εξουσιοδοτεί φυσικό πρόσωπο να υπογράψει στο καταστατικό της ΝΕΠΑ, καλώς έχειν της εταιρείας και πιστοποιητικό μετόχων και πιστοποιητικό διευθυντών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που στη ΝΕΠΑ μετέχει εταιρεία υποβάλλονται καταστατικό της εταιρείας, όπου να προβλέπεται ότι μπορεί να είναι μέλος σε άλλη εταιρεία, πρακτικό να εξουσιοδοτεί φυσικό πρόσωπο να υπογράψει στο καταστατικό της ΝΕΠΑ, καλώς έχειν της εταιρείας, πιστοποιητικό μετόχων και πιστοποιητικό διευθυντών, σε επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή απαιτείται apostille και μετάφραση σε όλα τα παραπάνω έγγραφα .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 5658

      • Νόμος 55, 56, 57 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης (με φυσικό τρόπο) - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση καταχώρισης του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης περί πέρατος εκκαθάρισης της εταιρείας υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και πρωτοκολλείται.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης (με ψηφιακό τρόπο) - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη εταιρία υποβάλει την αίτηση καταχώρισης πρακτικού ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ( https:...ov.gr/) και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής.

       Σημειώσεις Η εν λόγω ενέργεια αφορά αποκλειστικά εταιρείες ΝΕΠΑ που συστάθηκαν μέσω της εφαρμογής https:...ov.gr/.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του πρακτικού πέρατος εκκαθάρισης και έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών. Το Πρακτικό ελέγχεται ως προς το περιεχόμενό του. Επίσης ελέγχονται οι ταυτότητες ή τα διαβατήρια των συμμετεχόντων και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών, εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, τότε η αίτηση απορρίπτεται με καταγραφή σχετικής αιτιολογίας και ενημερώνεται ο αιτών μέσω της εφαρμογής και τηλεφωνικά. Σε περίπτωση διαπίστωσης πληρότητας του περιεχομένου του υποβληθέντος πρακτικού-ων και των εγγράφων αυτού - αυτών δεσμεύεται αυτομάτως το σχετικό παράβολο και ενημερώνεται το ηλεκτρονικό μητρώο αναφορικά με τη καταχώριση.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση στο Πρωτοδικείο Πειραιά - Ενημέρωση εταιρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι το/τα πρακτικό/πρακτικά δεν έχει/ έχουν καταρτισθεί νομοτύπως και κατόπιν ενημέρωσης η εταιρία δεν προτίθεται να προβεί σε διορθώσεις επανυποβάλλοντας την αίτηση, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος δεν προχωρεί στην καταχώριση, αλλά διαβιβάζει το αίτημα στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημερώνοντας εγγράφως την εταιρία.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση βεβαίωσης πέρατος εκκαθάρισης της εταιρείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον ο εισηγητής διαπιστώσει ότι το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης έχει καταρτιστεί νομοτύπως το καταχωρεί και εκδίδεται βεβαίωση πέρατος εκκαθάρισης της εταιρείας.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση εταιρειών ΝΕΠΑ που συστάθηκαν μέσω της εφαρμογής https:...ov.gr/, με την ολοκλήρωση της καταχώρισης του πρακτικού εκδίδεται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή βεβαίωση περί διαγραφής της εταιρείας και αντίγραφο του πρακτικού που φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαγραφή εταιρείας απο το βιβλίο εταιρειών ΝΕΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται σχετική ενημέρωση στο έγχαρτο αρχείο της Υπηρεσίας (βιβλίο Μητρώου και αλφαβητάριο)

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.