Διαγραφή Παρατηρήσεων επί Πιστοποιητικού Αξιοπλοϊας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7e3992e2-9cce-4add-a522-2c912d9d92d0 517814

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Κλάδος Ελέγχου Πλοίων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο εγγράφων τεκμηρίωσης ή στη διενέργεια νέας επιθεώρησης με σκοπό την απάλειψη παρατήρησης που καταχωρίστηκε επί Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας εκδιδόμενου από την Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (Πιστοποιητικό Ασφαλείας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό Κατασκευής και Εξοπλισμού Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους κ.ο.κ.) και τη διατήρηση της ισχύος του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αυτή αφορά σε πλοία, υπό ελληνική σημαία, που εφοδιάζονται Κυβερνητικά Πιστοποιητικά από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία παρατίθεται έγγραφη τεκμηρίωση της αποκατάστασης της παρατήρησης που έχει καταχωρισθεί επί του Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας και Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαγραφή Παρατήρησης/-σεων επί Πιστοποιητικών Αξιοπλοίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43187/2020/07-07-2020 2020 3129 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ελάχιστων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που διαθέτουν οι επιθεωρητές κράτους σημαίας του Κλάδου Ελέγχου πλοίων (Κ.Ε.Π.), της διαδικασίας ελέγχου και επιθεωρήσεων πλοίων από επιθεωρητές ΚΕΠ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203129

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184/2020/28-07-2020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Επίσημο έγγραφο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 2016

       Περιγραφή Οδηγίες εργασίας.


      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

       Σημειώσεις Ο αιτών καταθέτει, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:dep@hcg.gr, είτε ιδιοχείρως στη Γραμματεία του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων την αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Ορισμός Διενέργειας Επιθεώρησης


       Περιγραφή Ο Διευθυντής χρεώνει την αίτηση στο αρμόδιο Τμήμα. Ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος της Διεύθυνσης βάσει του διαθέσιμου αριθμού μη κωλυόμενων επιθεωρητών (ο οποίος αντλείται από κατάλογο στον οποίο καταχωρείται η διαθεσιμότητα των επιθεωρητών ανά ημέρα και τα προσόντα αυτού) ορίζει ανάλογα με το εύρος της ημερομηνίας διαθεσιμότητας διεξαγωγής της επιθεώρησης το όνομα του επιθεωρητή που εισηγείται να διενεργήσει τον έλεγχο (είτε στέλεχος ΚΕΠ είτε στέλεχος του ΤΚΕΠ, αφού εξουσιοδοτηθεί κατάλληλα).

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι η επιλογή του επιθεωρητή Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΠ) ή η εναλλακτική επιλογή διεξαγωγής από μέλος Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) της οικείας Λιμενικής Αρχής, μπορεί να διεξαχθεί από τον Διευθυντή ή τον Διευθυντή του Κλάδου ή άλλο ανώτερο ιεραρχικά κλιμάκιο.

       Ναι Όχι


      • 3 Διενέργεια επιθεώρησης για διαγραφή παρατήρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο επιθεωρητής μεταβαίνει στο πλοίο και διενεργεί την επιθεώρηση.

       Ναι Όχι


      • 4 Σύνταξη Υπηρεσιακού Σημειώματος Επιθεώρησης στο πλοίο


       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης με ικανοποιητικά αποτελέσματα, συντάσσεται από τον επιθεωρητή Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και στο οποίο υφίσταται εισήγηση για τη δυνατότητα διαγραφής της εν λόγω παρατήρησης. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα συνοδεύεται από έκθεση έκτακτης επιθεώρησης του επιθεωρητή που διενήργησε τον εν λόγω έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος έγγραφης τεκμηρίωσης για διαγραφή της παρατήρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων που υποβλήθηκαν και τεκμηριώνουν την αποκατάστασή της παρατήρησης που καταχωρίσθηκε στο Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας και εισηγείται στον Διευθυντή θετικά ως προς την οπισθογράφηση του.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαγραφή παρατήρησης επί του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Επιθεώρησης Πλοίων ακολούθως προβαίνει στην οπισθογράφηση του Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας, που προσκομίζεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων, απαλείφοντας την εν λόγω παρατήρηση. Εάν δεν υφίσταται η δυνατότητα προσκόμισης του Πιστοποιητικού στην Υπηρεσία μας, η οπισθογράφηση γίνεται με μέριμνα της Λιμενικής Αρχής που δραστηριοποιείται/ελλιμενίζεται το πλοίο, αφού της αποσταλεί συναφής διαταγή.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.