Διαγραφή βεβαιωμένου ή επιστροφή καταβληθέντος τέλους επιτηδεύματος Ν.Π. σε περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa345dbe7-0eba-4859-9d21-e326d117e188 345748

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαγραφή ή επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος σε περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους/φορολογικών ετών (20χχ) λόγω εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών.

Σημειώσεις

Στον ιστότοπο MyAADE, στην επιλογή "Τα Αιτήματά μου", ο φορολογούμενος, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET, εισέρχεται στην εφαρμογή και επιλέγει Νέο Αίτημα/Φορολογία/Για ποιόν θέλετε να αποστείλετε αίτημα/Θεματική Ομάδα: Εισόδημα, Διαδικασία: Αίτηση διαγραφής ή επιστροφής τέλους επιτηδεύματος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας σε περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών, Υπηρεσία Υποβολής Αιτήματος: ΔΟΥ, Τμήμα Υπηρεσίας Υποβολής/Αίτημα και υποβάλλει την αίτησή του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4987/2022 (Α΄206, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου. Επίσης, η ίδια προθεσμία ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες για φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων διαγραφής βεβαιωμένου ή επιστροφής καταβληθέντος τέλους επιτηδεύματος Νομικών Προσώπων (Ν.Π.) /Νομικών Οντοτήτων (Ν.Ο.), σε περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Φορολογικές Εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών του νομικού προσώπου/της νομικής οντότητας.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Για τις περιπτώσεις όπου το τέλος επιτηδεύματος για το διάστημα μετά την εκπρόθεσμη διακοπή έχει ήδη καταβληθεί, η επιστροφή του υπόψη ποσού εξετάζεται υπό το πρίσμα των διατάξεων περί παραγραφής της αξίωσης του φορολογούμενου για επιστροφή φόρου.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 31 3986 2011 152 Α

       Περιγραφή Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100152

      • Απόφαση 1167 2011 1835 Β

       Περιγραφή Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31, αντίστοιχα, του ν. 3986/2011 ( Α΄152). Λοιπά θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201835

      • Απόφαση 1148 2012 1837 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201837

      • Εγκύκλιος 1149 2012

       Περιγραφή Επιβολή τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διακοπής δραστηριότητας επιτηδευματιών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%924%CE%9B%CE%97%CE%97-%CE%997%CE%A3%22&page=0

       ΑΔΑ Β4ΛΗΗ-Ι7Σ

      • Εγκύκλιος 1149 2013

       Περιγραφή Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%92%CE%95%CE%96%CE%91%CE%97-%CE%9F%CE%95%CE%98%22&page=0

       ΑΔΑ ΒΕΖΑΗ-ΟΕΘ

      • Απόφαση 1101 2015 843 Β

       Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και της είσπραξή του

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200843

      • Εγκύκλιος 1068 2017

       Περιγραφή Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9C%CE%97-3%CE%93%CE%A6%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΔΙΜΗ-3ΓΦ

      • Εγκύκλιος 2131 2019

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4577/2018 (Α΄ 199), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%A9%CE%96%CE%96%CE%A546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9A%CE%A3%CE%9B%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΖΖΥ46ΜΠ3Ζ-ΚΣΛ

      • Εγκύκλιος Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ2019 2019

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαγραφή / επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και εφεξής σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα / οντότητες που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A8%CE%9E0%CE%9146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%96%CE%9C1%22&page=0

       ΑΔΑ ΨΞ0Α46ΜΠ3Ζ-ΖΜ1

      • 1 Παραλαβή αίτησης διαγραφής βεβαιωμένου ποσού/επιστροφής τέλους επιτηδεύματος Νομικών Προσώπων/Οντοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται η αίτηση διαγραφής βεβαιωθέντος ή επιστροφής καταβληθέντος τέλους επιτηδεύματος του φορολογουμένου, επί της οποίας αναγράφονται τα έτη για τα οποία αιτείται της διαγραφής/επιστροφής, καθώς και η αιτιολογία, που εν προκειμένω είναι «λόγω εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών».

       Σημειώσεις Η παραλαβή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ηλεκτρονικά (μέσω της εφαρμογής "Τα αιτήματά μου") είτε σε έντυπη μορφή (ταχυδρομικά).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης διαγραφής/επιστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ελέγχεται, μέσω της εφαρμογής του Μητρώου, η ολοκλήρωση της εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών και η αποδοχή της, όπως πραγματοποιήθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα, σε συνδυασμό με τη δήλωση φόρου εισοδήματος του Ν.Π./Ν.Ο. επί της οποίας έχει επιβληθεί το τέλος επιτηδεύματος ή την σχετική πράξη επιβολής του τέλους, κατά περίπτωση, και τα στοιχεία χρεών του φορολογουμένου.

       Σημειώσεις Οι ενέργειες γίνονται μέσω εφαρμογής και χειροκίνητα παράλληλα.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαγραφή του ποσού του βεβαιωθέντος τέλους επιτηδεύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω της εφαρμογής των Εσόδων, στην οποία συμπληρώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία του χρέους, το ιστορικό για τη διαγραφή, η σχετική απόφαση και οι λοιπές απαραίτητες πληροφορίες, δημιουργείται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) διαγραφής/επιστροφής και λαμβάνεται ο σχετικός αριθμός. Στη συνέχεια, καταχωρούνται τα στοιχεία του φορολογουμένου που αιτείται και δικαιούται τη διαγραφή/επιστροφή του τέλους, ώστε να συνδεθεί ο Α.Φ.Μ. του με το σχετικό Α.Φ.ΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 4 Οριστικοποίηση της διαγραφής και επιστροφή/συμψηφισμός του καταβληθέντος τέλους επιτηδεύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται μέσω της εφαρμογής των Εσόδων ο Τίτλος Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) διαγραφής/επιστροφής προς οριστικοποίηση (εκκαθάριση), ο οποίος στη συνέχεια επικυρώνεται και ειδικά σε περίπτωση καταβληθέντος τέλους επιτηδεύματος, επιστρέφεται ή συμψηφίζεται το τέλος επιτηδεύματος για τα φορολογικά έτη στα οποία δεν έχει παραγραφεί η αξίωση επιστροφής των ανωτέρω ποσών. Κατόπιν, ειδοποιείται ο φορολογούμενος μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης και συμπληρωματικά με ατομική ειδοποίηση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.