Διαδικασία Αξιολόγησης του Προσωπικού με το ν. 4369/2016 (ενέργειες των Δ/νσεων Διοικητικού/Προσωπικού)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0f29bd38-df47-499f-99c5-162512488ba0 293847

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Φορείς του Δημοσίου

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 14 του ν. 4369/2016 (Α 33) και περιγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, καθώς και οι αξιολογούμενοι και αξιολογητές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία Αξιολόγησης του Προσωπικού με το ν.4369/2016 (Α' 33)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Στη διαδικασία συμμετέχουν Φορείς και Υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ.), Ανεξάρτητες Αρχές, Περιφερειακές Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), νομικά πρόσωπα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, οι οποίοι επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Εξαιρούνται οι φορείς στους οποίους εφαρμόζονται ειδικά συστήματα αξιολόγησης).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο. σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 16.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο Πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους.

       Ναι Ναι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι υπάλληλοι που μετέχουν στη διαδικασία κάνουν χρήση των προσωπικών κωδικών τους taxisnet.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 20 4807 2021 96 Α

       Περιγραφή Με τη θέση σε ισχύ του ν. 4807/2021 (A’ 96/11-6-2021) αυξάνεται από επτά (7) σε δώδεκα (12) ημέρες η προθεσμία υποβολής ένστασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και ρυθμίζεται το θέμα του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης κάθε έτους το οποίο θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100096

      • Νόμος 36, 44 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη διενέργεια αξιολόγησης: - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 15 στην οποία προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι για τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αξιολόγησης συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης με βάση και το σύστημα αξιολόγησης του ν. 4369/2016 από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένοι - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4369/2016 στην οποία προστίθεται εδάφιο που ορίζει ότι στην περίπτωση που η συμβουλευτική συνέντευξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διά ζώσης, διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ιδίως με χρήση των σύγχρονων εργαλείων τηλεδιάσκεψης, του τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/7/οικ.19392 2020

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων διατάξεων του μέρους Β του Ν. 4369/2016, αναφορικά με το Σύστημα Αξιολόγησης, με τις διατάξεις του άρθρου 32 «Ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 – Τροποποίηση των άρθρων 16, 19 και 21 του ν. 4369/2016» του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22ΨΗΩΦ46ΜΤΛ6-ΚΞΤ%22&page=0

       ΑΔΑ ΨΗΩΦ46ΜΤΛ6-ΚΞΤ

      • Νόμος 32 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 16, 19 και 21 του ν. 4369/2016 αναφορικά με Αξιολογούμενους, Αξιολογητές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού και Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100197

      • Νόμος 43 4590 2019 17 Α

       Περιγραφή Με τη θέση σε ισχύ του ν. 4590/2019 (A’ 17/7-2-2019) αυξάνεται από πέντε (5) σε έξι (6) μήνες το χρονικό διάστημα που πρέπει να υφίσταται η ιεραρχική σχέση αξιολογούμενου και αξιολογητή προκειμένου να είναι δυνατή η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100017

      • Νόμος 9 4533 2018 75 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 9 "Ηλεκτρονική αξιολόγηση" του νόμου 4533/2018 καθιερώνεται η διενέργεια της αξιολόγησης μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100075

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 2016 4434 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160204434

      • Νόμος 14-23 4369 2016 33 Α

       Περιγραφή Σύστημα Αξιολόγησης προσωπικού του δημοσίου τομέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100033

      • 1 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης καθορισμού χρονικού διαστήματος αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης κάθε αξιολογικής περιόδου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Εγκυκλίου για τη διενέργεια της διαδικασίας Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει εγκύκλιο με την οποία προσδιορίζονται τα επιμέρους χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού, Αξιολογούμενων και Αξιολογητών.

       Όχι Όχι


      • 3 Προετοιμασία Κύκλου Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Κεντρικός Διαχειριστής Αξιολόγησης προβαίνει στις ενέργειες Προετοιμασίας του Κύκλου Αξιολόγησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης προσδιορίζοντας τους φορείς που συμμετέχουν, τις ημερομηνίες των επιμέρους σταδίων και τους ορισμούς αξιολόγησης που πρέπει να ελεγχθούν από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 4 Ορισμός Συμμετεχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προβαίνουν σε έλεγχο, οριστικοποίηση και προσθήκη νέων ορισμών αξιολόγησης βάσει των προϋποθέσεων συμμετοχής που ορίζει ο νόμος 4369/2016.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή φόρμας αξιολογούμενων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – συμπληρώνει και υποβάλει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) Υπουργική Απόφαση.

       Σημειώσεις Ο Αξιολογούμενος εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης προκειμένου να συμπληρώσει και να υποβάλει το έντυπο αξιολόγησης του. Σε περίπτωση που δεν εντοπίσει τη φόρμα αξιολόγησης του ηλεκτρονικά, δύναται να την υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού σε έντυπη μορφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση Προϊσταμένων από Υφισταμένους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού οργανώνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους, η οποία πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου που συμπληρώνεται σε έντυπη μορφή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 18 του νόμου 4369/2016. Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: α. χορήγηση εντύπων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους, β. συγκέντρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων, γ. έλεγχος τήρησης προϋποθέσεων, δ. διαβίβαση των ερωτηματολογίων στους αξιολογητές των προϊσταμένων.

       Ναι Όχι


      • 7 Διορθώσεις στοιχείων ορισμού συμμετεχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού δύναται να προβαίνουν σε διορθώσεις των στοιχείων συμμετεχόντων έως και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανά περίπτωση.

       Σημειώσεις Για τη διαδικασία διορθώσεων έχει αναρτηθεί οδηγός στον ιστότοπο apografi.gov.gr

       Ναι Όχι


      • 8 Διενέργεια Συμβουλευτικής Συνέντευξης από Αξιολογητές Α'

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αξιολογητής Α'

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κάθε προϊστάμενος που έχει οριστεί Αξιολογητής Α’ προγραμματίζει, καλεί επί αποδείξει και διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη με τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4369/2016, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Κατόπιν της διενέργειας της Συμβουλευτικής Συνέντευξης, ο Αξιολογητής συμπληρώνει στην Έκθεση Αξιολόγησης τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Πιο συγκεκριμένα, ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει στην ενότητα «Συνέντευξη» της ηλεκτρονικής εφαρμογής της αξιολόγησης τα απαιτούμενα πεδία (Ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης σε συνέντευξη, Τρόπο αποστολής, Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, Βασικά στοιχεία που διατυπώθηκαν κατά τη συνέντευξη).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη διενέργειας της Συμβουλευτικής Συνέντευξης, ο Αξιολογητής συμπληρώνει στην ενότητα «Συνέντευξη» της ηλεκτρονικής εφαρμογής της αξιολόγησης την «Αιτία μη πραγματοποίησης συνέντευξης».

       Όχι Όχι


      • 9 Διορθώσεις στοιχείων Αξιολογητών Α'

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού δύναται να προβαίνουν σε διορθώσεις των στοιχείων Aξιολογητών Α έως και τη λήξη της διαδικασίας Συμβουλευτικής Συνέντευξης, εφόσον οι Αξιολογητές Α δεν έχουν υποβάλει οριστικά τα στοιχεία της Συμβουλευτικής Συνέντευξης.

       Όχι Όχι


      • 10 Παραλαβή Απόψεων-Αντιρρήσεων από αξιολογούμενους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αξιολογητής Α'

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις επί των στοιχείων της Συμβουλευτικής Συνέντευξης που έχουν υποβληθεί από τον άμεσο ιεραρχικά προϊστάμενο του.

       Σημειώσεις Η υποβολή Απόψεων-Αντιρρήσεων από τον αξιολογούμενο είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των στοιχείων της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τον Αξιολογητή Α.

       Όχι Όχι


      • 11 Υποβολή Βαθμολογίας από Αξιολογητές Α'

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αξιολογητής Α'

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Αξιολογητής Α λαμβάνει υπόψη τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου και στη συνέχεια, καλείται να καταχωρίσει την βαθμολογία του στα αντίστοιχα πεδία της ενότητας «Κριτήρια Αξιολόγησης».

       Σημειώσεις Για τις περιπτώσεις που ο αξιολογητής βαθμολογήσει σε τουλάχιστον ένα κριτήριο με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του ενενήντα (90) ή μικρότερη του εξήντα (60), οφείλει να παραθέσει υποχρεωτικά και ειδική αιτιολογία στο αντίστοιχο πεδίο της έκθεσης αξιολόγησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Αντίστοιχα, και σε περίπτωση βαθμολόγησης του κριτηρίου ανταπόκρισης των υπαλλήλων στη στοχοθεσία του τμήματος και στην ατομική τους στοχοθεσία, απαιτείται ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία. Συμπληρωματικά, σε περίπτωση που ο μ.ο. της βαθμολογίας του Αξιολογητή Α δεν υπερβαίνει το εξήντα (60), τότε οφείλει να συμπληρώσει στο ειδικό προς τούτο πεδίο και τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης του αξιολογούμενου.

       Όχι Όχι


      • 12 Αξιολόγηση από Αξιολογητές Β'

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αξιολογητής Β'

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε προϊστάμενος που έχει οριστεί Αξιολογητής Β’ υποχρεούται να αξιολογήσει τους υφισταμένους του.

       Σημειώσεις Ο αξιολογητής Β΄ λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση του Αξιολογητή Α’, αλλά και το εάν έχουν συμπληρωθεί τυχόν μέτρα βελτίωσης για τον αξιολογούμενο και στη συνέχεια, καλείται να καταχωρίσει την βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία της ενότητας «Κριτήρια Αξιολόγησης». Για τις περιπτώσεις που ο αξιολογητής βαθμολογήσει σε τουλάχιστον ένα κριτήριο με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 90 ή μικρότερη του 60, οφείλει να παραθέσει υποχρεωτικά και ειδική αιτιολογία στο αντίστοιχο πεδίο της έκθεσης αξιολόγησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Αντίστοιχα, και σε περίπτωση βαθμολόγησης του κριτηρίου ανταπόκρισης των υπαλλήλων στη στοχοθεσία του τμήματος και στην ατομική τους στοχοθεσία, απαιτείται ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία.

       Όχι Όχι


      • 13 Διορθώσεις στοιχείων Αξιολογητών Β'

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού δύναται να προβαίνουν σε διορθώσεις των στοιχείων αξιολογητών Β έως και τη λήξη της διαδικασίας υποβολής βαθμολογίας από Αξιολογητές Α, εφόσον οι Αξιολογητές Β δεν έχουν υποβάλει οριστικά τη φόρμα αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 14 Έλεγχος Εγκυρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους αξιολογητές, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού προβαίνουν σε έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, ο οποίος αφορά στην τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης από τους αξιολογητές και στον εντοπισμό τυχόν αστοχιών ή παραλείψεων κατά τη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 15 Καταχώρηση χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης που συμπληρώθηκαν σε έντυπη μορφή είτε λόγω αποχώρησης των αξιολογητών πριν την έναρξη τησ ηλεκτρονικής διαδικασίας καθώς και τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης που λόγω μη τήρησης της διαδικασίας ή/και λόγω αδυναμίας διόρθωσης λάθους ή παράλειψης ηλεκτρονικά συμπληρώνονται εκ νέου και υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

       Όχι Όχι


      • 16 Εξαγωγή Αποτελεσμάτων & Σήμανση - οριστικοποιημένων και μη - εκθέσεων αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Κεντρικός Διαχειριστής Αξιολόγησης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες εξαγωγής αποτελεσμάτων προκειμένου να προσδιοριστούν οι οριστικοποιημένες εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και οι μη οριστικοποιημένες εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες είτε θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο (εκθέσεις με μέσο ο. βαθμολογίας μικρότερο του 75 ή/και βαθμολογία μικρότερη του 60 σε ένα τουλάχιστον κριτήριο) είτε πληρούνται τα κριτήρια για υποχρεωτική παραπομπή στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (εκθέσεις με απόκλιση μ.ο. βαθμολογίας των δύο αξιολογητών που υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες μονάδες ή/και βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του ενενήντα (90) σε ένα τουλάχιστον κριτήριο).

       Όχι Όχι


      • 17 Γνωστοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι άμεσα προσβάσιμες στους αξιολογούμενους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης του αξιολογούμενου στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης η αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού οφείλει να προβεί σε γνωστοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης στον υπάλληλο που αφορά εκτυπώνοντας την φόρμα αξιολόγησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

       Όχι Όχι


      • 18 Παραλαβή ενστάσεων από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) σε περίπτωση που έχει λάβει μ.ο. βαθμολογίας μικρότερο του εβδομήντα πέντε (75) ή σε περίπτωση που έχει λάβει βαθμολογία μικρότερη του εξήντα (60) σε τουλάχιστον ένα κριτήριο αξιολόγησης.

       Σημειώσεις Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί και σε έντυπη μορφή στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού η οποία οφείλει να την καταχωρίσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης προκειμένου να προωθηθεί στην αρμόδια ΕΕΑ. Ενστάσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή/καταχώριση διαβιβάζονται στην αρμόδια ΕΕΑ σε έντυπη μορφή.

       Όχι Όχι


      • 19 Προώθηση εκθέσεων αξιολόγησης στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εκθέσεις αξιολόγησης προωθούνται αυτόματα στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ) εφόσον πληρούνται τα κριτήρια υποχρεωτικής παραπομπής, καθώς και εφόσον υποβληθεί ένσταση από τον αξιολογούμενο. Παράλληλα οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού διαβιβάζουν στην ΕΕΑ τα ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προϊσταμένων που συνοδεύουν τις ανωτέρω εκθέσεις αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 20 Εξέταση εκθέσεων αξιολόγησης με υποχρεωτική παραπομπή στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ) οφείλει να εξετάσει τις εκθέσεις αξιολόγησης που διαβιβάζονται υποχρεωτικά σε αυτή (λόγω βαθμολογίας) και να τις οριστικοποιήσει ή να τις διορθώσει με πλήρη αιτιολογία.

       Ναι Όχι


      • 21 Εξέταση ενστάσεων από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ) οφείλει να εξετάσει τυχόν ενστάσεις και είτε να οριστικοποιήσει,είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με πλήρη αιτιολογία.

       Σημειώσεις Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα διαβιβάζονται στην αρμόδια ΕΕΑ η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να κρίνει το παραδεκτό και βάσιμο της ένστασης.

       Ναι Όχι


      • 22 Γνωστοποίηση οριστικοποιημένων εκθέσεων αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι οριστικοποιημένες εκθέσεις αξιολόγησης είναι άμεσα προσβάσιμες στους αξιολογούμενους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης προς αποθήκευση ή/και εκτύπωση.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.