Διαδικασία επανα-κρίσεων αξιωματικών ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3a550f6b-814a-4390-a9dd-e91840f58ea9 373252

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 έως 5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις επανακρίσεις των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), οι οποίες διενεργούνται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβάθμια) μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους δυσμενώς κριθέντες από τα αντίστοιχα πρωτοβάθμια Συμβούλια ή υποβολή ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικών Δικαστηρίων και απευθύνεται σε δυσμενώς κριθέντες από τα πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεων Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Ενδικοφανής προσφυγή


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Προεδρικού διατάγματος 18/1989 (Α΄ 8), όπως εκείνες του άρθρου 45 τροποποιήθηκαν από το άρθρο 56 του νόμου 4689/2020 (Α΄ 103). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου κατά περίπτωση Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά της προσβαλλόμενης πράξεως, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της ή τη δημοσίευσή της.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επανακρίσεις Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ενώπιον των δευτεροβαθμίων Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Να υφίσταται απόφαση δυσμενούς κρίσεως από πρωτοβάθμιο Συμβούλιο ή ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα άρθρο 1 παρ. 2 περ. (β) εδ. πρώτο και δεύτερο, παρ. 3 περ. (β) εδ. πρώτο και παρ. 4 περ. (β) εδ. πρώτο, καθώς επίσης και άρθρο 6 παρ. 1, παρ. 4-7 και παρ. 9-10 38 2012 75 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις αφορούν στις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Κρίσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβάθμια) και στη διαδικασία επανακρίσεων ενώπιον τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100075

      • Νόμος άρθρο 1 3068 2002 274 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις αφορούν στην υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100274

      • Νόμος άρθρο 2 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Η διάταξη, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3242/2004 (Α΄ 102), αφορά στον χρόνο εντός του οποίου η Διοίκηση ενεργεί αυτεπαγγέλτως.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Προεδρικό Διάταγμα άρθρα 45 και 46 18 1989 8 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις, όπως εκείνες του άρθρου 45 τροποποιήθηκαν από το άρθρο 56 του νόμου 4689/2020 (Α΄ 103), αφορούν στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, κατά της προσβαλλόμενης πράξεως, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της ή τη δημοσίευσή της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100008

      • 1 Παραλαβή της ενδικοφανούς προσφυγής Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για εξέταση ενώπιον του αρμοδίου κατά περίπτωση (Ανώτατου, Ανώτερου ή Κατώτερου) Συμβουλίου Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) κατά της αποφάσεως δυσμενούς κρίσεώς του από το αντίστοιχο αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο ή παραλαβή της ακυρωτικής αποφάσεως Διοικητικού Δικαστηρίου και πρωτοκόλληση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της υπόθεσης σε αρμόδιο στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για σχετικές ενέργειες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Σύγκληση του αρμοδίου κατά περίπτωση (Ανώτατου, Ανώτερου ή Κατώτερου) Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 4 Συνεδρίαση του αρμοδίου κατά περίπτωση (Ανώτατου, Ανώτερου ή Κατώτερου) Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) και σύνταξη σχετικού πρακτικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων κύρωσης των πινάκων επανάκρισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση της αποφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με ευρύτερη σύνθεση (δευτεροβαθμίου) στον προσφεύγοντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.