Διαδικασία επιλογής Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση361c7b95-5381-4e27-8c75-7ec96d1ddcdb 313863

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη διαδικασία επιλογής του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ο οποίος επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) κατά την αποστρατεία του απερχόμενου Αρχηγού, κατόπιν πρότασης του αρμοδίου Υπουργού. Απευθύνεται σε εν ενεργεία Υποναυάρχους, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και έχουν συμπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα, ή Αντιναυάρχους Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας τους στο βαθμό αυτό.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Επιλογή Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)


       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • Νόμος 7 παρ. 5 4622 2019 133 Α

        Περιγραφή Η διάταξη αφορά στις αρμοδιότητες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), στις οποίες περιλαμβάνεται και η απόφαση επιλογής του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και αποστρατείας του απερχόμενου μετά από πρόταση του αρμοδίου Υπουργού.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8NXGWS3cU8Kt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRmo9qrjUJMOq2O30kMOMg7ZNfJn86oicoBs0fePDGfg

       • Προεδρικό Διάταγμα 12 και 37 παρ. 2 81 2012 139 Α

        Περιγραφή Οι διατάξεις αφορούν στη διαδικασία επιλογής του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) και αποστρατείας των αρχαιότερων του επιλεγέντος, Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8ndsiOD8jfQt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIua9ctKiJC5TKXgRAIGatMxKgSQmiw-x2BtRS9eYXm-i7

       • Προεδρικό Διάταγμα 45 και 46 18 1989 8 Α

        Περιγραφή Οι εν λόγω διατάξεις, όπως εκείνες του άρθρου 45 τροποποιήθηκαν από το άρθρο 56 του νόμου 4689/2020 (Α΄ 103), αφορούν στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, κατά της προσβαλλόμενης πράξεως, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της ή τη δημοσίευσή της.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNaHt2Bx5ICcVTkzIoBGzbyEy0NuNclHEQoW7ECLeqcKw..

       • 1 Πρόταση του αρμοδίου Υπουργού ενώπιον του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για την αποστρατεία του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και την επιλογή νέου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 2 Σύνταξη πίνακα των εν ενεργεία Αντιναυάρχων και Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) και αποστολή αυτού μετά των εγγράφων των μητρώων τους στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) από τον αρμόδιο Υπουργό για την επιλογή νέου Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Τα έγγραφα των μητρώων αφορούν στα στοιχεία που αναφέρονται στις παρ. 3-5 και 7 του άρθρου 26 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).

        Σημειώσεις [[process_step_note::Για την εν λόγω εσωστρεφή διαδικασία και τη σύνταξη του σχετικού πίνακα διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) επιλέγεται μεταξύ των εν ενεργεία κατά τον χρόνο επιλογής είτε Υποναυάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα [περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του ν. 4676/2020 (Α΄67)], είτε Αντιναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από τον χρόνο υπηρεσίας τους στον βαθμό αυτό.]]

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση αποφάσεως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για την αποστρατεία του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και την επιλογή νέου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων αποστρατείας του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και επιλογής-προαγωγής νέου, καθώς επίσης και αποστρατείας των αρχαιότερων του επιλεγέντος, Αντιναυάρχων-Υπαρχηγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και προαγωγής προ αποστρατείας των αρχαιότερων του επιλεγέντος, Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον απαιτηθεί.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.