Διαδικασία επιλογής Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση361c7b95-5381-4e27-8c75-7ec96d1ddcdb 313863

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διαδικασία επιλογής του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ο οποίος επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) κατά την αποστρατεία του απερχόμενου Αρχηγού, κατόπιν πρότασης του αρμοδίου Υπουργού. Απευθύνεται σε εν ενεργεία Υποναυάρχους, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και έχουν συμπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα, ή Αντιναυάρχους Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας τους στο βαθμό αυτό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • Νόμος 7 παρ. 5 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Η διάταξη αφορά στις αρμοδιότητες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), στις οποίες περιλαμβάνεται και η απόφαση επιλογής του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και αποστρατείας του απερχόμενου μετά από πρόταση του αρμοδίου Υπουργού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Προεδρικό Διάταγμα 12 και 37 παρ. 2 81 2012 139 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις αφορούν στη διαδικασία επιλογής του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) και αποστρατείας των αρχαιότερων του επιλεγέντος, Ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100139

      • Προεδρικό Διάταγμα 45 και 46 18 1989 8 Α

       Περιγραφή Οι εν λόγω διατάξεις, όπως εκείνες του άρθρου 45 τροποποιήθηκαν από το άρθρο 56 του νόμου 4689/2020 (Α΄ 103), αφορούν στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, κατά της προσβαλλόμενης πράξεως, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της ή τη δημοσίευσή της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100008

      • 1 Πρόταση του αρμοδίου Υπουργού ενώπιον του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για την αποστρατεία του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και την επιλογή νέου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη πίνακα των εν ενεργεία Αντιναυάρχων και Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) και αποστολή αυτού μετά των εγγράφων των μητρώων τους στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) από τον αρμόδιο Υπουργό για την επιλογή νέου Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Τα έγγραφα των μητρώων αφορούν στα στοιχεία που αναφέρονται στις παρ. 3-5 και 7 του άρθρου 26 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).

       Σημειώσεις [[process_step_note::Για την εν λόγω εσωστρεφή διαδικασία και τη σύνταξη του σχετικού πίνακα διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) επιλέγεται μεταξύ των εν ενεργεία κατά τον χρόνο επιλογής είτε Υποναυάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα [περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του ν. 4676/2020 (Α΄67)], είτε Αντιναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από τον χρόνο υπηρεσίας τους στον βαθμό αυτό.]]

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση αποφάσεως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για την αποστρατεία του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και την επιλογή νέου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων αποστρατείας του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και επιλογής-προαγωγής νέου, καθώς επίσης και αποστρατείας των αρχαιότερων του επιλεγέντος, Αντιναυάρχων-Υπαρχηγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και προαγωγής προ αποστρατείας των αρχαιότερων του επιλεγέντος, Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον απαιτηθεί.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.