Διακοπή Άδειας Ανατροφής Τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6f5ed1e8-0ceb-4dd5-a503-345e1b95090d 715211

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη πρόωρη διακοπή της άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές που έχει χορηγηθεί σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της τυπικής Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία , Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια), κατόπιν αίτησής τους και για προσωπικούς λόγους. Σημειώνεται ότι μετά τη διακοπή της σχετικής άδειας, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της ίδιας άδειας για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διακοπής άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές. Στην αίτηση θα πρέπει να καθορίζεται ρητώς η ημερομηνία της διακοπής της αιτούμενης άδειας.

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στην ιδιωτική σχολική μονάδα και διαβιβάζεται από τη σχολική μονάδα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διακοπή Άδειας Ανατροφής Τέκνου με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς της τυπικής Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια)

      Επίσημος τίτλος

      Διακοπή Άδειας Ανατροφής Τέκνου με Αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Να έχει χορηγηθεί άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό (της τυπικής Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να επιθυμεί (αυτοβούλως) την πρόωρη διακοπή της.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 53 2721 1999 112 Α

       Περιγραφή Στην παρ. 2 της οικείας διάταξης ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των περιπτώσεων α έως δ και με την εξαίρεση των θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι αυτούς διατάξεις. Στην περίπτωση α παρέχεται στους τακτικούς εκπαιδευτικούς το δικαίωμα λήψης άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές και με την περιπτ. δ το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100112

      • Νόμος 53 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του άρθρου 53 καθορίζονται οι διευκολίνσεις των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις και ειδικότερα οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ανατροφής τέκνου με αποδοχές. Οι οικείες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τους εξής νόμους: ν.4305/2014 ά. 26, ν.4590/2019 ά. 34 και 76 και ν.4674/2020 ά. 47

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Εγκύκλιος Φ.18/73943/Δ5/4-7-2011 2011

       Περιγραφή Περιγράφεται η σχετική διαδικασία και δίνονται διευκρινίσεις στις κατά τόπο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ στη "Διαύγεια"


      • Εγκύκλιος 37637/Ν1/8-3-2019 2019

       Περιγραφή Εγκύκλιες οδηγίες για την καταχώρηση Αδειών Ανατροφής Τέκνου και Αδειών Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο ΠΣ Μyschool

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΛΒ4653ΠΣ-3ΧΩ

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση διακοπής κατατίθεται στην ιδιωτική σχολική μονάδα (προκειμένου να λάβει γνώση και να προγραμματίσει την ομαλή επάνοδο του αναπληρούμενου στα εκπαιδευτικά του καθήκοντα). Η αίτηση διαβιβάζεται από τη σχολική μονάδα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται ρητώς η ημεροχρονολογία (ημέρα, μήνας) διακοπής της άδειας ανατροφής, καθώς και ο λόγος διακοπής. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης διακοπής στην κατά τόπο αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση διαβιβάζεται από τη σχολική μονάδα στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία της ιδιωτικής σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού της προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση της αίτησης διακοπής στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενημερώνεται για το αίτημα της εκπαιδευτικού και διαβιβάζει αρμοδίως την αίτηση στον Φορέα χορήγησης της άδειας (Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Η διαβίβαση της αίτησης γίνεται (μόνο) ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. protocol@minedu.gov.gr

       Σημειώσεις Η αίτηση διακοπής μπορεί να διαβιβαστεί από τον Διευθυντή της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, απευθείας στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με κοινοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η διαβίβαση της αίτησης γίνεται (μόνο) ηλεκτρονικά στο κεντρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. protocol@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 4 Χρέωση της αίτησης διακοπής σε χειριστή του θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη , υπογραφή και έκδοση της απόφασης διακοπής της άδειας ανατροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσσει το σχέδιο της απόφασης διακοπής της άδειας ανατροφής και το προωθεί για να λάβει υπογραφή από τον προϊστάμενο του Τμήματος και της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Κατόπιν, ο χειριστής λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης μέσω του πληροφοριακού συστήματος Πάπυρος και δρομολογεί σε ψηφιακή μορφή την απόφαση για να λάβει ψηφιακή υπογραφή το ακριβές αντίγραφο της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 6 Δρομολόγηση της απόφασης για Διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει ψηφιακά (μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Πάπυρος) το ακριβές αντίγραφο της απόφασης και το δρομολογεί για διεκπεραίωση στο αρμόδιο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή της απόφασης διακοπής στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αποστολή της απόφασης γίνεται ηλεκτρονικά από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποστέλλει την απόφαση στην σχολική μονάδα, στον εκπαιδευτικό και ενημερώνει τον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση της απόφασης διακοπής στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση διακοπής μαζί με την αίτηση διακοπής διαβιβάζονται στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να διακόψουν τη μισθοδοσία του εκπαιδευτικού, που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.