Διακοπή Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6c3492e4-312e-4ec0-af6b-a5fb760576fb 795744

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη πρόωρη διακοπή για προσωπικούς λόγους της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές που έχει χορηγηθεί σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν σχετικής αίτησης τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διακοπής της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και κατατίθεται έντυπα ή διαβιβάζεται μέσω email στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στην ιδιωτική σχολική μονάδα και μέσω αυτής διαβιβάζεται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διακοπή Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς της τυπικής Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια)

      Επίσημος τίτλος

      Διακοπή Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με Αποδοχές σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Να έχει χορηγηθεί άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό (της τυπικής Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και να έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 9 3391 2005 240 Α

       Περιγραφή Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του κατά βαθμίδα αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ). βλ. παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3391/2005.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100240

      • Νόμος 9 2986 2002 24 Α

       Περιγραφή Στην παρ. 1, περιπτ. α ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται κατ έτος ο αριθμός των εκπαιδευτικών αδειών που θα χορηγηθούν κατά το επόμενο κάθε φορά σχολικό έτος σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην παρ. 1 περιπτ. στ δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα καθοριστούν, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια επιλογής και στο τελευταίο εδάφιο της οικείας περίπτωσης ότιζεται ότι μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος τυγχάνουν εφαρμογής τα διαλαμβανόμενα για τις εκπαιδευτικές άδειες στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007, άρθρο 58).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100024

      • Νόμος 58 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 35 682 1977 244 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.682/1977, όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 (Α 70), ο δικαιούχος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης λαμβάνει τις αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο έχει καταταχθεί. Για τις άδειες αυτές δεν χορηγούνται οι προσαυξήσεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Α 26). Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση διακοπής κατατίθεται έντυπα ή διαβιβάζεται ψηφιακά μέσω email στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στην ιδιωτική σχολική μονάδα και μέσω αυτής διαβιβάζεται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Αν η αίτηση διακοπής κατατεθεί στην Διεύθυνση τότε διαβιβάζεται και στην ιδιωτική σχολική μονάδα (προκειμένου να λάβει γνώση και να προγραμματίσει την ομαλή επάνοδο του αναπληρούμενου στα εκπαιδευτικά του καθήκοντα).

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης διακοπής στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η κατά τόπο αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης, ενημερώνεται για το αίτημα της εκπαιδευτικού και διαβιβάζει αρμοδίως την αίτηση στον Φορέα χορήγησης της άδειας (Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ). Η διαβίβαση της αίτησης γίνεται (μόνο) ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail του ΥΠΑΙΘ protocol@minedu.gov.gr

       Σημειώσεις Η αίτηση διακοπής μπορεί να διαβιβαστεί από τον Διευθυντή της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, απευθείας στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με κοινοποίηση στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η διαβίβαση της αίτησης γίνεται (μόνο) ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail του ΥΠΑΙΘ protocol@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση της αίτησης διακοπής σε χειριστή του θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσσει χειρόγραφα το σχέδιο της απόφασης διακοπής της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης και την προωθεί για να λάβει υπογραφή από τον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο της Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος προς τον/την Γενικό Γραμματέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσεται το ενημερωτικό προς τον/την Γενικό Γραμματέα που είναι αρμόδιος/α για τη διακοπή αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης και διαβιβάζεται με το σχέδιο απόφασης και αφού λάβει υπογραφές από τους προϊσταμένους τμήματος και διεύθυνσης μέσω της γραμματείας της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση του σχεδίου απόφασης με το ενημερωτικό σημείωμα στο/στη Γενικό Γραμματέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση υπογεγραμμένου σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει πίσω το υπογεγγραμένο σχέδιο απόφασης προς το τμήμα Β της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι


      • 8 Δρομολόγηση της απόφασης για Διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει ψηφιακά (μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ) το ακριβές αντίγραφο της απόφασης και το δρομολογεί για διεκπεραίωση στο αρμόδιο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ.

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση έγχαρτων σχεδίων στο Τμήμα Πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποστολή της απόφασης από το τμήμα πρωτοκόλλου απαιτείται η διαβίβαση του εγχάρτου σχεδίου της απόφασης σε συνέχεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης της.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή της απόφασης διακοπής στην αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αποστολή της απόφασης γίνεται ηλεκτρονικά από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ προς την κατά τόπο αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης, η οποία γνωστοποιεί την απόφαση στην σχολική μονάδα, στον εκπαιδευτικό και ενημερώνει τον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού.

       Όχι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση της απόφασης διακοπής στις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση διακοπής μαζί με την αίτηση διακοπής και το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Συγκέντρωσης Δικαιολογητικών και στην Υπηρεσία Εκκαθάρισης του ΥΠΑΙΘ προκειμένου να διακόψουν τη μισθοδοσία του εκπαιδευτικού, που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠΑΙΘ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.