Διαμετακόμιση αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση (βεβαίωση παραλαβής)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6394ec01-ea52-4dd8-aef2-503fba9c127a 639415

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Αφορά στις διαδικασίες και στα καθεστώτα ελέγχου για τη διαμετακόμιση αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διαβίβαση κοινοποίησης από Αρμόδια Αρχή αποστολής ή/και παραλαβή από τρίτο

Σημειώσεις

Ως φορείς Δημοσίου νοούνται οι αρμόδιες αρχές.

Η αποστολή της αίτησης γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Hellenic Ministry of Environment and Energy Directorate of Waste Management, Department of Waste Registry, Licensing and Statistics 119, Mesogeion Av.,GR- 115 26 Athens ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

transitgreece@prv.ypeka.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαμετακόμιση αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση

      Επίσημος τίτλος

      Διαμετακόμιση αποβλήτων που υπόκεινται σε κοινοποίηση

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εσωστρεφής
       M9

       ,


      • 1 Συμπληρωμένο έγγραφο κοινοποίησης για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων Έγγραφο

       Συμπληρωμένο έγγραφο κοινοποίησης για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, Μέρος 1 (πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται ή να επισυνάπτονται ως παράρτημα στο έγγραφο κοινοποίησης) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. Η αποστολή του εγγράφου κοινοποίησης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr. Έντυπο-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Συμπληρωμένο έγγραφο μεταφοράς για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων Έγγραφο

       Συμπληρωμένο έγγραφο μεταφοράς για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το Μέρος 2 (πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται ή να επισυνάπτονται ως παράρτημα στο έγγραφο μεταφοράς) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. Έντυπο-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB Η αποστολή του εγγράφου μεταφοράς γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1013 2006

       Περιγραφή Ο κανονισμός θεσπίζει διαδικασίες και καθεστώτα ελέγχου για τις μεταφορές αποβλήτων, ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο της μεταφοράς, τον τύπο των μεταφερομένων αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασίας στον οποίο πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό τους.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20210111&qid=1644581386828&from=EN

      • 1 Διαβίβαση κοινοποίησης από Αρμόδια Αρχή αποστολής ή/και παραλαβή από τρίτο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η αποστολή της κοινοποίησης γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαπίστωση ορθής συμπλήρωσης κοινοποίησης


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διαπίστωση ορθής συμπλήρωσης κοινοποίησης συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων πληροφοριών που συνοδεύουν την κοινοποίηση.

       Ναι Όχι


      • 3 Διαπίστωση ελλείψεων/σφαλμάτων


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα στη συμπλήρωση της κοινοποίησης ενημερώνεται ο κοινοποιών προκειμένου να τις συμπληρώσει.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή επιπλέον στοιχείων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοσης βεβαίωσης παραλαβής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται συμπληρωμένο το έγγραφο του Παραρτήματος ΙΒ του Κανονισμού 1013/2006.

       Σημειώσεις Αφορά στην παρακολούθηση των μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή βεβαίωσης παραλαβής από την εγκατάσταση ανάκτησης/διάθεσης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση εγγράφων μεταφοράς που περιέχουν τη γραπτή βεβαίωση της παραλαβής των αποβλήτων από την εγκατάσταση.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή βεβαίωσης ανάκτησης ή διάθεσης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση εγγράφων μεταφοράς, που περιέχουν τη γραπτή βεβαίωση ενδιάμεσης και μη ενδιάμεσης ανάκτησης/διάθεσης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.