Διαπιστωτική Πράξη σε Υφιστάμενα Ορειβατικά Καταφύγια Μόνιμης Κατασκευής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdecfcebd-af5b-4fa4-a498-616155aae46b 521684

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης σε Υφιστάμενα Ορειβατικά Καταφύγια Μόνιμης Κατασκευής, όπου αναφέρονται τα τοπογραφικά και τεχνικά στοιχεία του ορειβατικού καταφυγίου, η δυναμικότητά του, το καθεστώς λειτουργίας του, το καθεστώς που διέπει την περιοχή εγκατάστασής του, το ιδιοκτησιακό και προστατευτικό καθεστώς, καθώς και οι υποχρεώσεις του φορέα που διαχειρίζεται το ορειβατικό καταφύγιο σε σχέση με τη νόμιμη λειτουργία του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Παρατηρήσεις

Η έκδοση διαπιστωτικής πράξης αποτελεί το πρώτο βήμα για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων χωρίς άδεια οικοδομής. Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ως τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης του καταφυγίου

Σημειώσεις

Η αίτηση πρέπει να είναι πρωτότυπη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαπιστωτική Πράξη, Διαπιστωτική Πράξη Ορειβατικού Καταφυγίου, Πράξη Νομιμοποίησης Ορειβατικού Καταφυγίου, Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης σε Υφιστάμενα Ορειβατικά Καταφύγια Μόνιμης Κατασκευής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Κτιριακές Δυναμικότητα ορειβατικού καταφυγίου έως ογδόντα (80) κλινών.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Υψόμετρο πάνω από εννιακόσια (900) μέτρα.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Φορέας διαχείρισης δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ο Ε.Ο.Τ.

       Όχι Όχι

      • 4 Πολεοδομικές Υφιστάμενο καταφύγιο χωρίς νόμιμη άδεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο τίτλος ιδιοκτησίας του γηπέδου συνοδεύεται από το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Ο τίτλος ιδιοκτησίας του γηπέδου συνοδεύεται από το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Παραχώρηση χρήσης γης, δυνάμει της οποίας ο φορέας διαχείρισης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου Έγγραφο

       Παραχώρηση χρήσης γης, δυνάμει της οποίας ο φορέας διαχείρισης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4084

      • 3 Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 (υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού). Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 (υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση της κτιριακής εγκατάστασης και ο δρόμος προσπέλασης. Η πρόσβαση προς τα ορειβατικά καταφύγια ενεργείται από δημόσια ή δασική οδό, όπου υπάρχει, άλλως από ορειβατικά μονοπάτια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 4 Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και υποδομών εντός αυτού Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και υποδομών εντός αυτού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εις πενταπλούν (x5) Το τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου είναι εξαρτημένο σε Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 με σύστημα GPS κάνοντας χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS. Περιλαμβάνει: 1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του γηπέδου με όλα τα υφιστάμενα κτίσματα, με εμφανή τα όρια του γηπέδου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών του γηπέδου και των κτισμάτων και πίνακα συντεταγμένων των κορυφών αυτών σε Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87. 2. Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του γηπέδου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του γηπέδου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων. 3. Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται. 4. Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού 5. ΔΕΝ αναγράφονται όροι δόμησης 6. Ενυπόγραφη δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με: α) τη θέση του γηπέδου (εντός - εκτός σχεδίου /οικισμού / Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ / Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ / Natura 2000) β) το αν το γήπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983, γ) το αν το γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου, δ) το αν εντός του γηπέδου διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου ή ρέμα, ε) το αν εντός του γηπέδου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα, 7. Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματός τους να ζητήσουν την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. 8. Περιγραφικά στοιχεία του γηπέδου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως: α) το εμβαδόν του γηπέδου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων β) τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί κ.α. γ) Υπόμνημα συμβολισμού δ) Κάναβος σε Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και προσανατολισμός (βορράς) ε) Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών 9. Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία μελετητή, εργοδότη, ονομασία έργου, θέση, θέμα και κλίμακα σχεδίου, ημερομηνία σύνταξης και υπογραφές - σφραγίδες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 5 Τεχνική έκθεση. Συντάσσεται από μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Τεχνικό υπόμνημα

       Τεχνική έκθεση. Συντάσσεται από μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Περιλαμβάνεται περιγραφή των εγκαταστάσεων και των υποδομών του ορειβατικού καταφυγίου, συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του, τα τοπογραφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του, η δυναμικότητά του, το ιδιοκτησιακό και προστατευτικό καθεστώς της έκτασης στην οποία έχει ανεγερθεί το ορειβατικό καταφύγιο, περιγραφή της γύρω περιοχής και το καθεστώς που διέπει την περιοχή εγκατάστασής του και τη σκοπιμότητα λειτουργίας του ορειβατικού καταφυγίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2876

      • 6 Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη - όψεις - τομές) Αρχιτεκτονικό σχέδιο

       Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη - όψεις - τομές)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3879

      • 7 Φωτογραφική αποτύπωση του ορειβατικού καταφυγίου εσωτερικά και εξωτερικά Φωτογραφία

       Φωτογραφική αποτύπωση του ορειβατικού καταφυγίου εσωτερικά και εξωτερικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 8 Τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού σχετικά με τον έλεγχο δομικής τρωτότητας του κτηρίου. Τεχνικό υπόμνημα

       Τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού σχετικά με τον έλεγχο δομικής τρωτότητας του κτηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2876

      • 9 Καταστατικό του φορέα διαχείρισης Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό του φορέα διαχείρισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 10 Έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη εκπροσώπου του φορέα διαχείρισης Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη εκπροσώπου του φορέα διαχείρισης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 9918 2023 3307 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων, διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και Κανονισμός Λειτουργίας - Αρθρο 7: Έκδοση διαπιστωτικής πράξης και απόφασης νομιμοποίησης σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203307

      • Νόμος 52 4280 2014 159 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. - Αρθρο 52: Μεταβατικές διατάξεις - Παρ. 12: Ορειβατικά καταφύγια. Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4519/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν.4796/2021 και το άρθρο 43 του ν.5039/2023

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100159

      • Νόμος 56 998 1979 289 Α

       Περιγραφή Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. - Αρθρο 56: Ορειβατικά καταφύγια. Τροποποιήθηκε με την παρ.12 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν.4280/2014, τροποποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4315/2014 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν.4519/2018 και το άρθρο 44 του ν.5039/2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100289

      • Νόμος 114 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. - Αρθρο 114: Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου ενδιαφέροντος. Τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4602/2019 και με το άρθρο 84 του ν. 4759/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Νόμος 12 4002 2011 83 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. - Άρθρο 12: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Τουρισμού, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 5039/2023

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση υπόθεσης σε αρμόδιο χειριστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) χρεώνει τον φάκελο στον αρμόδιο Τμήμα και στη συνέχεια ο Τμηματάρχης στον αρμόδιο υπάλληλο / χειριστή, ο οποίος παραλαμβάνει τον φάκελο και τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εξετάζει τα δικαιολογητικά του φακέλου ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος, εκτός από την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, αφορά και στην τήρηση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας για την υποβολή αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Πλήρης φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη πλήρης φάκελος - ενημέρωση αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ενημερώνεται μέσω τηλεφώνου, e-mail ή πρωτοκολλημένου εγγράφου για την ορθή συμπλήρωσή του και την επανυποβολή του φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή & πρωτοκόλληση συμπληρωματικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητήθηκαν για την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου, τα οποία πρωτοκολλούνται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και χρεώνονται μέσω του Διευθυντή και του Τμηματάρχη στον χειριστή της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη σχεδίου διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται το σχέδιο διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή - Πρωτοκόλληση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υπογράφει ψηφιακά το έγγραφο, το χρεώνει στον προϊστάμενό του Τμήματος και στη συνέχεια στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης για υπογραφή, επιστρέφει στον συντάκτη και ανατίθεται στη Μονάδα Πρωτοκόλλησης του Υπουργείου για να λάβει Αριθμό Πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή σχεδίου διαπιστωτικής πράξης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο διαπιστωτικής πράξης αποστέλεται μέσω ταχυδρομείου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για σχετική γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 10 Γνωμοδότηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γνωμοδοτεί ως προς τη δασική νομοθεσία επί του σχεδίου διαπιστωτικής, λαμβάνοντας υπόψιν τη γνωμοδότηση των αρμόδιων τοπικών δασικών Υπηρεσιών και διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) την γνωμοδότησή της, συνοδευόμενη από θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

       Σημειώσεις Στη γνωμοδότηση για τη διαπιστωτική πράξη περιλαμβάνονται παρατηρήσεις που αφορούν και την απόφαση νομιμοποίησης του ορειβατικού καταφυγίου

       Όχι Όχι


      • 11 Παραλαβή γνωμοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο Φορέα και πρωτοκολλείται και χρεώνεται στον χειριστή του φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 12 Σύνταξη τελικού σχεδίου διαπιστωτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος, ενσωματώνει κατάλληλα τα σχόλια που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συντάσσει το τελικό έγγραφο διαπιστωτικής πράξης.

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή - Πρωτοκόλληση - Ανάρτηση στη διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υπογράφει ψηφιακά το έγγραφο, το αναθέτει στον προϊστάμενό του Τμήματος και στη συνέχεια στον προϊστάμενο της ΕΥΠΑΤΕ για υπογραφή, επιστρέφει στον συντάκτη και ανατίθεται στη Μονάδα Πρωτοκόλλησης του Υπουργείου για Αριθμό Πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια ο συντάκτης αναρτά την πράξη στη διαύγεια και κοινοποιεί τον αριθμό ΑΔΑ στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, ώστε να ενημερωθεί το έγγραφο καταλλήλως.

       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή εγγράφου στον φορέα διαχείρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αποστέλει ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά τη διαπιστωτική πράξη στον φορέα διαχείρισης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.