Διασυνοριακή Έναρξη Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc9f9c6c1-7ad9-484c-993c-50ca9ed0b436 804643 Cross-border Announcement of Commencement of Practicing the Profession of Radio Technician

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών του επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη (εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοφωνικών δεκτών και συναφών συσκευών). Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

    NACE

    • 95.1 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη (Διασυνοριακά)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο πάροχος να είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος εγκατάστασης όπου ασκεί την οικονομική δραστηριότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Να μην του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων στο Κράτος εγκατάστασης, κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Να είναι πολίτης χώρας της Ε.Ε..

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Να κατέχει τα απαραίτητα σχετικά επαγγελματικά προσόντα και την απαραίτητη σχετική επαγγελματική πείρα.

       Όχι Όχι

      • 5 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση για το επάγγελμα εγκατάστασης από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση για το επάγγελμα εγκατάστασης από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης, προκειμένου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης, προκειμένου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων και επαγγελματικής πείρας: (α) τουλάχιστον δύο ετών, ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα). Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων και επαγγελματικής πείρας: (α) τουλάχιστον δύο ετών, ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 παρ. 3 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων πολιτών της Ε.Ε. Άρθρο 7, παρ. 3: Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή, λίστα δικαιολογητικών. Το άρθρο 7 παρ. 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 7 του Προεδρικού Διατάγματος 51/2017 (Α΄ 82).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 158453/ΙΑ 2012 3503 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4799/ΙΑ/17−1−2011 (ΦΕΚ 76 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης. Η δήλωση μπορεί να υποβάλλεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203503

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2, 3 4799/ΙΑ 2011 76 Β

       Περιγραφή Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 σε επαγγέλματα αρμοδιότητας του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Άρθρο 2: Αρμόδιες Αρχές Άρθρο 3, παρ. 1 και 2: Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200076

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά και πρωτοκολλούνται από το Πρωτόκολλο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι συμβατό με τα οριζόμενα ή εάν ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη εισήγησης για χορήγηση Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης ή έχουν προσκομιστεί τα συμπληρωματικά στοιχεία, ολοκληρώνεται ο έλεγχος και προωθείται σχετική εισήγηση για χορήγηση της βεβαίωσης στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Βεβαίωσης και διαβίβαση στον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η βεβαίωση από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και προωθείται στον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η Βεβαίωση από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την χορήγηση της βεβαίωσης και παραλαβή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της βεβαίωσης προκειμένου να την παραλάβει από το Τεχνικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.