Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Μεσιτείας Ακινήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc0278535-71ea-412b-8ff7-c29769d307f6 982973 Cross-border Provision of Services of Real-estate Agents

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Επιμελητήρια, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή φυσικού ή νομικού προσώπου στο μητρώο μεσιτών ακινήτων για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεσιτείας επί ακινήτων. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    NACE

    • 66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010

      Επίσημος τίτλος

      Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Μεσιτείας Ακινήτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,


      • 1 Διοικητικές Εγγραφή του παρόχου υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων σε μητρώο ή άλλη αρμόδια αρχή ή επαγγελματική οργάνωση άλλης χώρας της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για νομικά πρόσωπα: Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων προβλέπεται στο καταστατικό σκοπό του νομικού προσώπου.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση εγγραφής του παρόχου υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων σε μητρώο ή άλλη αρμόδια αρχή ή επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής του παρόχου υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων σε μητρώο ή άλλη αρμόδια αρχή ή επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο μεσίτης φέρει τον τίτλο που του αποδίδεται στη χώρα της κύριας εγκατάστασής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του παρόχου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του παρόχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και του/ων ατόμου/ων που θα δραστηριοποιηθεί/ούν στην ελληνική επικράτεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου (π.χ. Καταστατικό ή και τυχόν τροποποιήσεις αυτού) από τα οποία να προκύπτει ότι η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων προβλέπεται στο καταστατικό σκοπό του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου (π.χ. Καταστατικό ή και τυχόν τροποποιήσεις αυτού) από τα οποία να προκύπτει ότι η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων προβλέπεται στο καταστατικό σκοπό του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ισχύει μόνο για τα νομικά πρόσωπα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 197-204 4072 2012 86 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων - Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων - Σύμβαση μεσιτείας - Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων - Ποινικές κυρώσεις - Πειθαρχικό Συμβούλιο − Πειθαρχικές ποινές - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100086

      • Νόμος 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση ν. 4072/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/166 2013 30 Β

       Περιγραφή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200030

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει, στο πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου της έδρας του, έντυπα ή ηλεκτρονικά την αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που υποβάλλεται έντυπα απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ή η νόμιμη εξουσιοδότηση του ατόμου που υποβάλλει την αίτηση. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ της Αίτησης – ΥΔ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση - Προώθηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά, παραλαμβάνεται, πρωτοκολλείται και προωθείται στο Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν διαπιστωθεί έλλειψη ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση ένταξης - Προώθηση για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, ο φάκελος είναι πλήρης ο υπάλληλος συντάσσει απόφαση ένταξης στο μητρώο και στο ΓΕΜΗ και την προωθεί για υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώου.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου υπογράφει την απόφαση ένταξης στο μητρώο και στο ΓΕΜΗ.

       Όχι Όχι


      • 8 Εγγραφή στα μητρώα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Μητρώου εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Μεσιτών Ακινήτων και στο ΓΕΜΗ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.