Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τη Δραστηριότητα της Διεξαγωγής Δημοπρασιών Νεοτέρων Κινητών Μνημείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2dccaa66-f2bb-42b0-bc47-9a2d9aa71734 600145 Cross-border Provision of Services for the Activity of Auctions of recent Mobile Monuments

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Αφορά στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία να δηλώνονται ο χώρος και η προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
    


    NACE

    • 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τη Δραστηριότητα της Διεξαγωγής Δημοπρασιών Νεοτέρων Κινητών Μνημείων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Για τη διοργάνωση δημοπρασιών κινητών μνημείων, απαιτείται έκδοση άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η άδεια εκδίδεται για συγκεκριμένο κατάλογο μνημείων προς δημοπράτηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση για τη διενέργεια δημοπρασίας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Κτιριακές Ο χώρος διεξαγωγής της δημοπρασίας (κατάστημα εμπόρων νεότερων κινητών μνημείων ή χώρος εκτός του καταστήματος) πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες καλής συντήρησης και ασφαλείας, να φέρει συναγερμό και να φυλάσσεται επαρκώς.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Φορείς που δύνανται να διεξάγουν δημοπρασίες μπορεί να είναι έμποροι νεότερων κινητών μνημείων νόμιμα εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος − μέλος της Ε.Ε.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων γίνεται από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα απαιτείται επιπλέον έκδοση ειδικής άδειας της Υπηρεσίας που είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋπηρεσίας Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων γίνεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαιτείται επιπλέον να έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται ιδίως από τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή τους με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων γίνεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαιτείται να διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

       Όχι Όχι

      • 9 Επαγγελματικές Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων γίνεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαιτείται να ακολουθούν κώδικες δεοντολογίας που συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται στη διενέργεια δημοπρασιών αρχαίων και νεότερων κινητών μνημείων.

       Όχι Όχι

      • 10 Κτιριακές Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων γίνεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαιτείται να διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης που βρίσκεται σε πόλεις όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αρμόδιες για την προστασία των προς δημοπρασία κινητών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων γίνεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαιτείται να παρέχουν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοργανωτή δημοπρασιών. Τα εχέγγυα αυτά δεν παρέχει ο αιτών ιδίως αν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία στης πολιτιστικής κληρονομίας ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή εάν η ποινική δίωξη για μία από αυτές τις πράξεις έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων διοίκησης τους.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Στην περίπτωση που η δημοπρασία διενεργείται από νομικό πρόσωπο ορίζεται: Υπεύθυνος διεξαγωγής δημοπρασίας, ο οποίος απαιτείται να έχει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: i) πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ισοτίμων σχο-λών της αλλοδαπής, κατά προτίμηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή ii) διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών.

       Όχι Όχι

      • 1 Περιγραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Περιγραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση Φωτογραφία

       Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Αναλυτική αναφορά στην προέλευση των αντικειμένων Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτική αναφορά στην προέλευση των αντικειμένων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Τα στοιχεία εντολέα του φορέα διεξαγωγής δημοπρασίας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Τα στοιχεία εντολέα του φορέα διεξαγωγής δημοπρασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Τα στοιχεία της άδειας κατοχής μνημείου. Άδεια

       Τα στοιχεία της άδειας κατοχής μνημείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 6 Σύμβαση παραγγελίας – εντολής του κύριου ή κατόχου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Σύμβαση παραγγελίας – εντολής του κύριου ή κατόχου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η σύμβαση παραγγελίας-εντολής περιλαμβάνει α) Ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου, καθώς και ειδική μνεία στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 3028/2002 β) Τα πλήρη στοιχεία, τόσον του φορέα διεξαγωγής και του εντολέα – πωλητή, όσον και τις διευθύνσεις αυτών γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα με ακριβή περιγραφή αυτών δ) Την τυχόν τιμή πώλησης που έχει ορισθεί από τον εντολέα – πωλητή ε) Τον τόπο και το χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας στ) Τον τρόπο και το χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου από και προς το χώρο της δημοπρασίας ζ) τον τρόπο πληρωμής μετά την κατακύρωση στον πλειοδότη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 7 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους − μέλους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση της κατά τον χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοια βεβαίωση από το κράτος − μέλος εγκατάστασης, προσκομίζοντας έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον ενασχόληση των ενδιαφερόμενων με τις δημοπρασίες νεότερων κινητών μνημείων. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους − μέλους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση της κατά τον χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοια βεβαίωση από το κράτος − μέλος εγκατάστασης, προσκομίζοντας έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τη διετή τουλάχιστον ενασχόληση των ενδιαφερόμενων με τις δημοπρασίες νεότερων κινητών μνημείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων, απαιτείται η προσκόμισή του εν λόγω δικαιολογητικού για την έκδοση άδειας που είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 8 Έγγραφο που αποδεικνύει ότι διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Έγγραφο που αποδεικνύει ότι διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων, απαιτείται η προσκόμισή του εν λόγω δικαιολογητικού για την έκδοση άδειας που είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 1244

      • Νόμος 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Ο νόμος προβλέπει διατάξεις για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Υπουργική Απόφαση 34674 2008 699 Β

       Περιγραφή Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει διατάξεις για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών κινητών μνημείων (ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674/11-4-2008).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200699

      • Υπουργική Απόφαση 31101/586 2011 553 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31101/586/16-3-2011).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200553

      • Νόμος 3919 2011 32 Α

       Περιγραφή Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100032

      • Εγκύκλιος 14539/68 2012

       Περιγραφή Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68/17/2/2012 εγκύκλιο του Υφυπουργού Πολισμού & Τουρισμού «Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32)» (ΑΔΑ ΒΟΖΑΓ-ΤΣ3) η άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας αντικαθίσταται με αναγγελία / βεβαίωση διεξαγωγής δημοπρασίας, η οποία πρέπει να εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών.


      • Νόμος Υποπαράγραφος Ε7 4152 2013 107 Α

       Περιγραφή Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013, Υποπαράγραφος Ε7: «Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού)», παρ. 1 και 4. (διατήρηση περιορισμών για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100107

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Β΄/96222/1740 2011 2405 Β
      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωμένης της τυποποιημένης αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων, ή σε περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, ή στα ΚΕΠ – ΕΠΕ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Αρμόδιος Υπάλληλος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων, ή περιφερειακής υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, ή του ΚΕΠ – ΕΠΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος από τον υπάλληλο υποδοχής της πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος ορθότητας των δικαιολογητικών και διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος ορθότητας των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων, διενέργεια αυτοψίας στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία, εξέταση, φωτογράφηση και καταγραφή του κινητού μνημείου και σύνταξη σχετικής έκθεσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Προετοιμασία εισήγησης από τη Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμασία εισήγησης από τη ΔΙΝΕΠΟΚ και παραπομπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση εισήγησης από το ΚΣΝΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση του θέματος σε συνεδρίαση του ΚΣΝΜ, έκδοση γνωμοδότησης από τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή Απόφασης και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπογραφή της Απόφασης από την ιεραρχία του ΥΠΠΟΑ με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.