Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Επάγγελμα του Ξεναγού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe415c7ce-3565-4102-8a3d-01c1a4ead8de 415735 Declaration of Temporary - Occasional Provision of Services for the Profession of Tour Guide

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών για το επάγγελμα του ξεναγού και απευθύνεται σε παρόχους, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί και ασκούν μόνιμα το συγκεκριμένο επάγγελμα/δραστηριότητα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στο Τμήμα Ξεναγών τηρείται Μητρώο (πρόχειρο ηλεκτρονικό αρχείο) όσων έχουν λάβει βεβαίωση για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών ξεναγού στην ελληνική επικράτεια.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Προσωρινής - Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών για το Επάγγελμα του Ξεναγού.

Σημειώσεις

Υπάρχει τυποποιημένο υπόδειγμα της δήλωσης (Παράρτημα I της με αριθ. 165255/ΙΑ (ΦΕΚ Β΄ 2157/31.12.2010) ΚΥΑ "Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010".)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Η βεβαίωση που χορηγεί το Υπουργείο Τουρισμού στην οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή της υπηρεσίας του ξεναγού και προσδιορίζεται ο τίτλος με βάση τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία, δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της έγγραφης δήλωσης, συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά.

    NACE

    • 79.9 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Προσωρινής - Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών για το Επάγγελμα του Ξεναγού

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος - μέλος προέλευσης όπου ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί στον ενδιαφερόμενο, έστω και προσωρινά, η άσκηση του επαγγέλματος στην χώρα προέλευσης κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης προσωρινής/ περιστασιακής παροχής υπηρεσιών.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο διάστημα των τελευταίων δέκα (10) ετών σε περίπτωση που ούτε η εκπαίδευση, αλλά ούτε και το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα για το επάγγελμα του ξεναγού αρχή του κράτους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκησή του κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα για το επάγγελμα του ξεναγού αρχή του κράτους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκησή του κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα. Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δύο (2) ετών στο διάστημα των τελευταίων δέκα (10) ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών στο κράτος εγκατάστασης, σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα στο κράτος εγκατάστασης. Τα εν λόγω αποδεικτικά να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δύο (2) ετών στο διάστημα των τελευταίων δέκα (10) ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών στο κράτος εγκατάστασης, σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα στο κράτος εγκατάστασης. Τα εν λόγω αποδεικτικά να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής στην κατάσταση του παρόχου, η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από το συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 4 Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 17047 2012 3437 Β

       Περιγραφή Ένταξη στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. της διαδικασίας προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ξεναγού από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203437

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 165255/ΙΑ 2010 2157 Β

       Περιγραφή Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202157

      • 1 Υποβολή δήλωσης και δικαιολογητικών στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη και διαβίβαση στο Τμήμα Ξεναγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη του Υπουργείου Τουρισμού ή στο φυσικό ΚΕΠ-ΕΚΕ. Το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη πρωτοκολλεί και διαβιβάζει στο Τμήμα Ξεναγών.

       Σημειώσεις Στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει τη δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη του Υπουργείου Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο και διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, εκδίδει τη βεβαίωση, την υπογράφει και την προωθεί για υπογραφή στην ιεραρχία.

       Σημειώσεις Εάν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ο αρμόδιος υπάλληλος ζητάει από τον αιτούντα πρόσθετα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση της βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκολλείται η βεβαίωση προσωρινής/ περιστασιακής παροχής.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή στον αιτούντα μέσω ταχυδρομείου (συμβατικού και ηλεκτρονικού)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επικοινωνία με τον αιτούντα για την έκδοση της βεβαίωσης και αποστολή της από το Τμήμα Ξεναγών ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.