Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων που υπόκεινται σε γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης (παράρτημα VII του Κανονισμού)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa0154ef-32f7-4f55-9407-d2ca7a7792a2 962425

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ενημέρωση της Υπηρεσίας για τις πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν μια διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων που υπόκεινται στο πλαίσιο αυτό. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται για την τήρηση στατιστικών στοιχείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κατάθεση αναγγελίας εξαγωγής ή εισαγωγής αποβλήτων

Σημειώσεις

Ως έντυπο αναγγελίας εισαγωγής ή εξαγωγής θα χρησιμοποιούντα τα έντυπα στις σελίδες 16 και 17 αντίστοιχα με την εξής διαφοροποίηση:

αντί για τον αριθμό της άδειας συλλογής και μεταφοράς με την οποία καλύπτεται η μεταφορά των αποβλήτων, θα συμπληρώνεται ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ύψους 100.000,00€. Η αποστολή της αναγγελίας με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

annex7gr@prv.ypeka.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων (εισαγωγή, εξαγωγή) με τη χρήση του εγγράφου του Παραρτήματος VII του Κανονισμού 1013/2006

      Επίσημος τίτλος

      Γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης, απόβλητα που πρέπει να συνοδεύονται από ορισμένες πληροφορίες

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       M9

       ,,,,,,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά (εξαγωγέας-εισαγωγέας) ή ο οδικός μεταφορέας εντός της χώρας, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

       Σύνδεσμος https://wrm.ypeka.gr/#

       Όχι Όχι

      • 1 Συμπληρωμένο έντυπο ANNEX VII Έντυπο

       Συμπληρωμένο έντυπο ANNEX VII

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρόσωπο που διενεργεί τη μεταφορά καταθέτει πλήρως συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία και υπογεγραμμένο στο πεδίο (12) από το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά. Η αποστολή γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • 2 Έντυπο αναγγελίας εξαγωγής/εισαγωγής αποβλήτων Έντυπο

       Έντυπο αναγγελίας εξαγωγής/εισαγωγής αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρόσωπο που διενεργεί τη μεταφορά καταθέτει συμπληρωμένο το έντυπο αναγγελίας εξαγωγής/εισαγωγής αποβλήτων Η αποστολή γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • 3 Σύμβαση του προσώπου που οργανώνει τη μεταφορά με τον παραλήπτη για την αξιοποίηση των αποβλήτων Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Σύμβαση του προσώπου που οργανώνει τη μεταφορά με τον παραλήπτη για την αξιοποίηση των αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του κανονισμού 1013/2006, η οποία είναι ενεργή κατά την έναρξη της μεταφοράς και περιλαμβάνει τις ρητές υποχρεώσεις 2 (α) & (β). Η αποστολή γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 4 Περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ, ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) του παραγωγού των αποβλήτων από την οποία να προκύπτει η παραγωγική διαδικασία των προς εξαγωγή μη επικίνδυνων αποβλήτων και του παραλήπτη από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα παραλαβής και αξιοποίησης των προς εισαγωγή αποβλήτων Άδεια

       Περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ, ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) του παραγωγού των αποβλήτων από την οποία να προκύπτει η παραγωγική διαδικασία των προς εξαγωγή μη επικίνδυνων αποβλήτων και του παραλήπτη από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα παραλαβής και αξιοποίησης των προς εισαγωγή αποβλήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στην εξαγωγή/εισαγωγή αποβλήτων. Η αποστολή γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dwaste@prv.ypeka.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 4627

      • 5 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι τρίτων και επαναφοράς του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς και αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ του μεταφορέα μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα πραγματοποιήσει την ΟΔΙΚΗ μεταφορά (εντός της χώρας) των προς εισαγωγή ή εξαγωγή αποβλήτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 18 1013 2006

       Περιγραφή Ο κανονισμός θεσπίζει διαδικασίες και καθεστώτα ελέγχου για τις μεταφορές αποβλήτων, ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο της μεταφοράς, τον τύπο των μεταφερομένων αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασίας στον οποίο πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό τους.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20210111&qid=1644581386828&from=EN

      • Εγκύκλιος οικ. 24040/2590 2013

       Περιγραφή Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διασυνοριακή μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΑ20-2Ι7

       ΑΔΑ ΒΕΑ20-2Ι7

      • 1 Παραλαβή (ηλεκτρονικά) αναγγελίας εξαγωγής ή εισαγωγής αποβλήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά αποστέλλει ηλεκτρονικά την αναγγελία της εξαγωγής ή εισαγωγής, τουλάχιστον 3 μέρες πριν την έναρξη της μεταφοράς.

       Σημειώσεις Η αποστολή της αναγγελίας με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: annex7gr@prv.ypeka.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαπίστωση ορθής συμπλήρωσης του ANNEX VII

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπίστωση ορθής συμπλήρωσης του εντύπου ANNEX VII και των συνημμένων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Διενεργείται δειγματοληπτικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Διαπίστωση ελλείψεων/σφαλμάτων


       Περιγραφή Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα στη συμπλήρωση του ANNEX VII ειδοποιείται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά προκειμένου να τα διορθώσει.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση εξαγωγής σε τρίτη χώρα ειδοποιείται και το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή επιπλέον στοιχείων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά υποβάλλει τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που του ζητήθηκαν.

       Ναι Όχι


      • 5 Υλοποίηση εξαγωγής ή εισαγωγής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.