Διαχείριση Διάθεσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7e5f7ec0-0f4f-4b64-ac69-9110c9e4abf7 289784

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την διαχείρηση διάθεσης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Διάθεση είναι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017, η προσωρινή μετακίνηση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κάλυψη επιτακτικών

υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και ικανότητας Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017Οι διαθέσεις παύουν αυτοδικαίως όταν λήξει το χρο- νικό τους όριο, οπότε και τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται υποχρεωτικά στη θέση τους χωρίς άλλη διατύπωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017. Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά η διάθεση του ιδίου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη

διατεθεί μία φορά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

Τελευταία ενημέρωση

21/08/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση - ατομική αναφορά στελέχους Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.

Σημειώσεις

Ατομική αναφορά στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιθυμίας διάθεσής του προς συγκεκριμένη υπηρεσία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαθέσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση Διάθεσης Προσωπικού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Η προσωρινή μετακίνηση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και ικανότητας Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά η διάθεση του ιδίου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη διατεθεί μία φορά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 παρ.6, 33 11 2021 21 Α

       Περιγραφή Διάθεση είναι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017, η προσωρινή μετακίνηση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και ικανότητας Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία διατίθενται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές και τις εντολές της Υπηρεσίας της διάθεσης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100021

      • Νόμος 26 παρ.6 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Διάθεση είναι η προσωρινή μετακίνηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και ικανότητας υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία διατίθενται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές και εντολές της Υπηρεσίας διάθεσης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • 1 Υποβολή Αναφοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υποβολή από στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ατομικής αναφοράς προς την υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά, με την οποία αναφέρει την επιθυμία διάθεσής του προς συγκεκριμένη υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση του αιτήματος διάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαβίβαση ατομικής αναφοράς στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση του αιτήματος διάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή το όργανο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα των διαθέσεων σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017, εξετάζει το αίτημα του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. περί διάθεσής του.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση διαταγής διάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή το όργανο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα των διαθέσεων σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017, καθορίζει κάθε φορά με τη διαταγή της διάθεσης τον χρόνο εκτέλεσης αυτής, καθώς και τη διάρκεια αυτής η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017.

       Όχι Όχι


      • 5 Εκτέλεση διάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία από την οποία αναχωρούν ατομικό φύλ- λο πορείας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της απόφασης διάθεσης, τα φύλλα πορείας θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία κατά την αναχώρηση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.