Διαχείριση διοικητικών μέτρων με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεση εγγράφων λόγω κλοπής, υπεξαίρεσης, απώλειας ή ακύρωσής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση291c4a63-0c28-4ae2-8832-ce7b78dd5c4e 776205

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Διευθύνσεις αστυνομίας νομών, Διεύθυνση αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην διαχείριση διοικητικών μέτρων με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεση εγγράφων λόγω κλοπής, υπεξαίρεσης, απώλειας ή ακύρωσής και απευθύνεται σε πολίτες και δημόσιους φορείς. Κατά εφαρμογή των επισυναπτόμενων νομοθεσιών και των σχετικών διαταγών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και οι κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών είναι αρμόδιες για την καταχώριση διοικητικών μέτρων στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen (Ν. SIS), με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεση ορισμένων εγγράφων, λόγω κλοπής, υπεξαίρεσης, απώλειας ή ακύρωσής τους, που έλαβαν χώρα εντός των ορίων εδαφικής αρμοδιότητάς τους.

Ως έγγραφα νοούνται όλα τα (συμπληρωμένα ή ασυμπλήρωτα) ημεδαπά ή αλλοδαπά ταξιδιωτικά έγγραφα και οι τίτλοι διαμονής Ελληνικών Αρχών ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χορηγούνται σε αλλοδαπούς. Σε περίπτωση κλοπής, υπεξαίρεσης ή απώλειας των εκδοθέντων εγγράφων στο εσωτερικό της Χώρας, τα Αστυνομικά Τμήματα (που χειρίζονται και θέματα αρμοδιότητας Τμημάτων Ασφαλείας), τα Τμήματα Ασφαλείας και οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, οφείλουν να καταγράψουν την σχετική δήλωση/μήνυση και εν συνεχεία να υποβάλλουν σχετική σηματική αναφορά στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση (όπως αυτές αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο). Ομοίως, σε περίπτωση ακύρωσης εκδοθέντων εγγράφων καθώς και κλοπής, υπεξαίρεσης ή απώλειας ασυμπλήρωτων εγγράφων, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγησή τους (π.χ. η Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση. Εν συνεχεία, οι Διευθύνσεις της πρώτης παραγράφου, οι οποίες είναι, κατά περίπτωση, αποδέκτες της εν λόγω αλληλογραφίας, προβαίνουν άμεσα σε σχετικές καταχωρίσεις στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο N. SIS, με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεση των εν λόγω εγγράφων. Αντίστοιχα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. είναι αρμόδια για την εισαγωγή των δεδομένων των ανωτέρω εγγράφων στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen (Ν. SIS), με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεσή τους, εφόσον προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση από τις ελληνικές προξενικές αρχές, αναφορικά με την κλοπή, υπεξαίρεση, απώλεια ή ακύρωσή τους. Σε περίπτωση που τα έγγραφα που αναζητούνται με σκοπό την κατάσχεση δεν ανευρεθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της καταχώρισής τους, τότε πραγματοποιείται αυτόματη ανανέωση των αντίστοιχων καταχωρίσεων στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο N. SIS

Σε περίπτωση έγγραφης ενημέρωσης από αστυνομικές υπηρεσίες, περί ανεύρεσης ή κατάσχεσης των προαναφερόμενων εγγράφων, η Διεύθυνση που προέβη στις αντίστοιχες καταχωρίσεις στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο Ν.SIS., είναι αρμόδια και για την διαγραφή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις αστυνομίας νομών, Διεύθυνση αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση αλλοδαπών/Α.Ε.Α.


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Πειθαρχικές συνέπειες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαχείριση διοικητικών μέτρων που καταχωρούνται στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen (Ν. SIS), με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεση ορισμένων εγγράφων που χορηγούνται σε αλλοδαπούς λόγω κλοπής, υπεξαίρεσης, απώλειας ή ακύρωσής τους

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση διοικητικών μέτρων με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεση εγγράφων λόγω κλοπής, υπεξαίρεσης, απώλειας ή ακύρωσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνική Βάση Δεδομένων
      Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Για την επιβολή των εν λόγω διοικητικών μέτρων, στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο N. SIS, θα πρέπει να υποβληθεί σηματική αναφορά, από τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα (που χειρίζονται και θέματα αρμοδιότητας Τμημάτων Ασφαλείας), τα Τμήματα Ασφαλείας, ή τις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, σχετικά με την κλοπή, υπεξαίρεση ή απώλεια των εκδοθέντων εγγράφων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για την επιβολή των εν λόγω διοικητικών μέτρων, στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο N. SIS, θα πρέπει να αποσταλεί έγγραφη ενημέρωση, από τις ελληνικές προξενικές αρχές, σχετικά με την κλοπή, υπεξαίρεση, απώλεια ή ακύρωση των εν λόγω εγγράφων.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Για την επιβολή των εν λόγω διοικητικών μέτρων, στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο N. SIS, θα πρέπει να αποσταλεί έγγραφη ενημέρωση, από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγηση των εν λόγω εγγράφων (π.χ. η Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), σχετικά με την ακύρωση εκδοθέντων εγγράφων καθώς και την κλοπή, υπεξαίρεση ή απώλεια ασυμπλήρωτων εγγράφων.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Για την τροποποίηση των εν λόγω διοικητικών μέτρων, στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή το N. SIS, θα πρέπει να προηγηθεί νέα έγγραφη ενημέρωση.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Για την διαγραφή των εν λόγω διοικητικών μέτρων, από την Εθνική Βάση Δεδομένων ή το N. SIS, θα πρέπει να αποσταλεί έγγραφη ενημέρωση, από τις αστυνομικές υπηρεσίες, σχετικά με την ανεύρεση ή κατάσχεση των προαναφερόμενων εγγράφων.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 38, 54, 55 1862 2018

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1862/2018, (στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen) εισάγονται καταχωρίσεις για τις ακόλουθες κατηγορίες εύκολα αναγνωρίσιμων αντικειμένων: ια) ασυμπλήρωτα επίσημα έγγραφα που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή που εμφανίζονται ως τέτοια έγγραφα αλλά είναι πλαστά, ιβ) εκδοθέντα έγγραφα ταυτότητας, όπως διαβατήρια, δελτία ταυτότητας, τίτλοι διαμονής, ταξιδιωτικά έγγραφα και άδειες οδήγησης, που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί ή που εμφανίζονται ως τέτοια έγγραφα αλλά είναι πλαστά. Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54, οι καταχωρίσεις για αντικείμενα (στο SIS) διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους εισήχθησαν. Tέλος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55, οι καταχωρίσεις για αντικείμενα που πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία δυνάμει του άρθρου 38, διαγράφονται: α) με την κατάσχεση του αντικειμένου ή με τη λήψη ισοδύναμου μέτρου είτε αμέσως μετά την απαιτούμενη επακόλουθη ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των οικείων τμημάτων SIRENE είτε αφού το αντικείμενο υποβληθεί σε άλλη δικαστική ή διοικητική διαδικασία.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=en

      • Προεδρικό Διάταγμα 31 7 2017 14 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. θθ, το Γραφείο Διοικητικών Μέτρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής είναι μεταξύ άλλων, αρμόδιο για την την αναζήτηση και καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδομένων όλων των κλεμμένων ή απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαμονής στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβαν χώρα εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100014

      • Προεδρικό Διάταγμα 66 7 2017 14 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εδρεύει στο δήμο Κορδελιού -Ευόσμου, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών. Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 2, ως προς τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες του Τμημάτων Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31, ήτοι, (περ. θθ΄) αναζήτηση και καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδομένων όλων των κλεμμένων ή απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαμονής στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβαν χώρα εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100014

      • Προεδρικό Διάταγμα 40 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών έχουν ως αποστολή την άσκηση, μέσα στα όρια της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 5 περ. στ, το Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιο για την αναζήτηση και καταχώριση στις σχετικές βάσεις δεδομένων όλων των κλεμμένων ή απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων και τίτλων διαμονής στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβαν χώρα εντός των ορίων εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Κανονιστική Διαταγή 1 1 2017

       Περιγραφή Κανονιστική Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.


      • 1 Παραλαβή σχετικής δήλωσης/μήνυσης/έγγραφης ενημέρωσης αναφορικά με την κλοπή, υπεξαίρεση, απώλεια ασυμπλήρωτων ή εκδοθέντων εγγράφων ή την ακύρωση εκδοθέντων εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κλοπής, υπεξαίρεσης ή απώλειας των εκδοθέντων εγγράφων στο εσωτερικό της Χώρας, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική δήλωση/μήνυση στα οικεία Αστυνομικά Τμήματα (που χειρίζονται και θέματα αρμοδιότητας Τμημάτων Ασφαλείας), στα Τμήματα Ασφαλείας ή στις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, ώστε να καταγράψουν την σχετική δήλωση/μήνυση. Ομοίως, σε περίπτωση ακύρωσης εκδοθέντων εγγράφων καθώς και κλοπής, υπεξαίρεσης ή απώλειας ασυμπλήρωτων εγγράφων, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγησή τους (π.χ. η Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση. Αντίστοιχα, σε περίπτωση κλοπής, υπεξαίρεσης, απώλειας ασυμπλήρωτων ή εκδοθέντων εγγράφων ή ακύρωσης εκδοθέντων εγγράφων στο εξωτερικό, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική δήλωση/έγγραφη ενημέρωση στην πλησιέστερη ελληνική προξενική αρχή.

       Σημειώσεις Ως έγγραφα νοούνται όλα τα (συμπληρωμένα ή ασυμπλήρωτα) ημεδαπά ή αλλοδαπά ταξιδιωτικά έγγραφα και οι τίτλοι διαμονής Ελληνικών Αρχών ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χορηγούνται σε αλλοδαπούς, για τα οποία δηλώνεται κλοπή, υπεξαίρεση, απώλεια ή ακύρωση.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή σηματικής αναφοράς από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, προς την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση κλοπής, υπεξαίρεσης ή απώλειας των εκδοθέντων εγγράφων στο εσωτερικό της Χώρας, τα κατά τόπους αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα (που χειρίζονται και θέματα αρμοδιότητας Τμημάτων Ασφαλείας), τα Τμήματα Ασφαλείας και οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, οφείλουν να καταγράψουν την σχετική δήλωση/μήνυση και εν συνεχεία να υποβάλλουν σχετική σηματική αναφορά στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση. Διευκρινίζεται ότι, οι σχετικές σηματικές αναφορές που συντάσσονται από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, υποβάλλονται στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Αντίστοιχα, οι σχετικές σηματικές αναφορές που συντάσσονται από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, υποβάλλονται στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ενώ οι αντίστοιχες σηματικές αναφορές των αστυνομικών υπηρεσιών των υπόλοιπων νομών, υποβάλλονται στις οικίες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών.

       Σημειώσεις Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το αδίκημα ή το συμβάν έλαβε χώρα σε άλλη περιφέρεια, ή Υπηρεσία που δέχεται την καταγγελία ή την αναφορά, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου διάπραξης του αδικήματος ή που έλαβε χώρα το συμβάν, η οποία καθίσταται αρμόδια για την αναφορά – αναζήτηση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του Κεφαλαίου Α΄ της Κανονιστικής Διαταγής 1/2017 του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Ναι Όχι


      • 3 Αποστολή έγγραφης ενημέρωσης από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγηση των εν λόγω εγγράφων, προς την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση ακύρωσης εκδοθέντων εγγράφων καθώς και κλοπής, υπεξαίρεσης ή απώλειας ασυμπλήρωτων εγγράφων, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγησή τους (π.χ. οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), ενημερώνουν εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση.

       Σημειώσεις Διευκρινίζεται ότι, οι υπηρεσίες που εδρεύουν στο νομό Αττικής, ενημερώνουν εγγράφως την Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες που εδρεύουν στο νομό Θεσσαλονίκης, ενημερώνουν εγγράφως την Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπηρεσίες που εδρεύουν στους υπόλοιπους νομούς, ενημερώνουν εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολή έγγραφης ενημέρωσης από τις ελληνικές προξενικές αρχές, προς την Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κλοπής, υπεξαίρεσης ή απώλειας ασυμπλήρωτων ή εκδοθέντων εγγράφων ή ακύρωσης εκδοθέντων εγγράφων στο εξωτερικό, οι ελληνικές προξενικές αρχές ενημερώνουν εγγράφως την Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιβολή διοικητικών μέτρων στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen (Ν. SIS), με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεση εγγράφων που χορηγούνται σε αλλοδαπούς λόγω κλοπής, υπεξαίρεσης, απώλειας ή ακύρωσής τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Α.Ε.Α., η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και οι κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών είναι, κατά περίπτωση, αρμόδιες για την καταχώριση των δεδομένων των εν λόγω εγγράφων στην Ε.Β.Δ. ή στο N.SIS, με σκοπό την αναζήτηση και κατάσχεσή τους, λόγω κλοπής, υπεξαίρεσης, απώλειας ή ακύρωσής τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανανέωση των σχετικών καταχωρίσεων στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο N. SIS

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον τα έγγραφα που αναζητούνται με σκοπό την κατάσχεση δεν ανευρεθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της καταχώρισής τους, τότε πραγματοποιείται αυτόματη ανανέωση των καταχωρίσεων στην Ε.Β.Δ. ή στο N. SIS.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαγραφή των σχετικών καταχωρίσεων από την Εθνική Βάση Δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγγραφης ενημέρωσης από αστυνομικές υπηρεσίες, περί ανεύρεσης ή κατάσχεσης των προαναφερόμενων εγγράφων, η Διεύθυνση που προέβη στις αντίστοιχες καταχωρίσεις στην Εθνική Βάση Δεδομένων ή στο Ν.SIS., είναι αρμόδια και για την διαγραφή τους.

       Ναι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.