Διαχείριση κατάθεσης φακέλου για ισχυρισμούς υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e987fda-8024-43ba-843a-1831f5a05694 998782

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών (ΔΠΚ), ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το τρόπο αποτύπωσης με τον οποίο η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών (ΔΠΚ) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) διαχειρίζεται την κατάθεση φακέλου που αφορά σε ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας και απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών (ΔΠΚ)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αιτήσεις Ισχυρισμών Υγείας επιθεμάτων υγείας (άρθρα 13.5 / 14.1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006), Ηλεκτρονική ή/και έντυπη τήρηση αρχείου της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών (ΔΠΚ) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση φακέλου τεκμηρίωσης του ισχυρισμού επί θεμάτων υγείας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε

    την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την εξέταση της αίτησης και του σχετικού φακέλλου, το αίτημα απορρίπτεται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαχείριση κατάθεσης φακέλου για ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα

      Επίσημος τίτλος

      Κατάθεση φακέλου για ισχυρισμούς διατροφής και υγείας για τα τρόφιμα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Κανονισμός 1924 2006

       Περιγραφή Σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924

      • 1 Επικοινωνία επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επικοινωνία επιχείρησης

       Όχι Όχι


      • 2 Παροχή Τηλεφωνικής υποστήριξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Παροχή Τηλεφωνικής υποστήριξης. Η υποστήριξη περιλαμβάνει την παρουσίαση της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και την υπόδειξη του τρόπου λήψης των απαραίτητων εντύπων. Επίσης, περιλαμβάνει την καθοδήγηση της επιχείρησης σχετικά με την διαδικασία υποβολής της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή Εντύπων Αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή Εντύπων Αίτησης. Γίνεται χρήση συγκεκριμένων εντύπων αίτησης τα οποία αντλούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή αίτησης και φακέλου τεκμηρίωσης του ισχυρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης και φακέλου τεκμηρίωσης του ισχυρισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση επιχείρησης για την παραλαβή της αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ενημέρωση επιχείρησης για την παραλαβή της αίτησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος Πληρότητας και Εγκυρότητας Ισχυρισμού επί θεμάτων Υγείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος Πληρότητας και Εγκυρότητας Ισχυρισμού επί θεμάτων Υγείας. 1) Οι ισχυρισμοί επί θεμάτων υγείας του άρθρου 13 περιγράφουν ή μνημονεύουν : α) το ρόλο θρεπτικής ή άλλης ουσίας στην αύξηση, την ανάπτυξη και τις λειτουργίες του οργανισμού, ή β) ψυχολογικές λειτουργίες και λειτουργίες συμπεριφοράς, ή γ) με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/8/ΕΚ , αδυνάτισμα ή έλεγχο του βάρους ή μείωση του αισθήματος πείνας ή αύξηση του αισθήματος κορεσμού ή μείωση της διαθέσιμης ενέργειας από τη δίαιτα. 2) Οι ισχυρισμοί του άρθρου 13.5 είναι ισχυρισμοί που αφορούν στα παραπάνω αλλά βασίζονται σε νέα επιστημονικά δεδομένα ή/και περιλαμβάνουν αίτημα προστασίας δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

       Σημειώσεις Παροχή Τηλεφωνικής υποστήριξης σε περίπτωση Μη Έγκυρου Ισχυρισμού Υγείας, Διαδικασία Άρθρου 13(5).

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή φακέλου στην Ευρωπαική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), αποστολή περίληψης αίτησης σε Ε.Ε. & Κ.Μ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή φακέλου στην Ευρωπαική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), αποστολή περίληψης αίτησης σε Ε.Ε. & Κ.Μ., Διαδικασία Άρθρου 13(5).

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση Επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση Επιχείρησης.

       Σημειώσεις Διαδικασία Άρθρου 13(5).

       Ναι Όχι


      • 9 Αρχειοθέτησης Υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αρχειοθέτησης Υπόθεσης.

       Σημειώσεις Διαδικασία Άρθρου 13(5).

       Ναι Ναι


      • 10 Ενημέρωση Ευρωπαικής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ενημέρωση Ευρωπαικής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την παραλαβή της αίτησης.

       Σημειώσεις Αφορά Ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας του άρθρου 14 που αφορούν : 14.1.α ισχυρισμούς για τη μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και 14.1.β ισχυρισμούς που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.

       Ναι Όχι


      • 11 Έλεγχος Πληρότητας και Εγκυρότητας Ισχυρισμού Υγείας επί θεμάτων υγείας που αφορούν τη μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας ή που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έλεγχος Πληρότητας και Εγκυρότητας Ισχυρισμού Υγείας, Έλεγχος Πληρότητας και Εγκυρότητας Φακέλου Ισχυρισμού Υγείας επί θεμάτων υγείας που αφορούν τη μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας ή που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.

       Σημειώσεις Παροχή Τηλεφωνικής υποστήριξης σε περίπτωση Μη Έγκυρου Ισχυρισμού Υγείας, Διαδικασία Άρθρου 14(1).

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή Φακέλου Ισχυρισμού Υγείας επί θεμάτων υγείας που αφορούν τη μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας ή που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποστολή Φακέλου Ισχυρισμού Υγείας επί θεμάτων υγείας που αφορούν τη μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας ή που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

       Σημειώσεις Διαδικασία Άρθρου 14(1).

       Ναι Όχι


      • 13 Ενημέρωση Επιχείρησης στην περίπτωση Ισχυρισμού Υγείας επί θεμάτων υγείας που αφορούν τη μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας ή που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ενημέρωση Επιχείρησης στην περίπτωση Ισχυρισμού Υγείας επί θεμάτων υγείας που αφορούν τη μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας ή που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.

       Σημειώσεις Διαδικασία Άρθρου 14(1).

       Ναι Όχι


      • 14 Αρχειοθέτησης Υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αρχειοθέτησης Υπόθεσης στην περίπτωση Ισχυρισμού Υγείας επί θεμάτων υγείας που αφορούν τη μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας ή που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.

       Σημειώσεις Διαδικασία Άρθρου 14(1).

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.