Διαχείριση προγραμμάτων για Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση667cc1cf-7bd2-4836-88de-182ab6902959 164460

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τροποποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση τροποποίησης, του περιεχομένου ή/και του προϋπολογισμού των δραστηριοτήτων των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας

Σημειώσεις

Οι Ο.Ε.Φ. έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης τροποποίησης, του περιεχομένου ή/και του προϋπολογισμού των δραστηριοτήτων των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας τους:

1. σύμφωνα με το άρθρο 2 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής ( Υπόδειγμα VIII) . Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά από την Ο.Ε.Φ. το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας.

2. σύμφωνα με την παραγράφο 6 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής. Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά από την Ο.Ε.Φ. καθόλη τη διάρκεια του έτους υλοποίησης σύμφωνα με το Υπόδειγμα VIII, με τον περιορισμό οτι η τροποποίηση κοινοποιείται από τη δικαιούχο οργάνωση στην αρμόδια αρχή δύο μήνες πριν από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου για το οποίο αιτείται την τροποποίηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κωδικοί χρήστη σε πλατφόρμα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαχείριση προγραμμάτων για Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων

      Επίσημος τίτλος

      Τροποποίηση Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων ( Ο.Ε.Φ.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Με την προτεινόμενη τροποποίηση: - δεν μπορεί να ζητείται αύξηση του ύψους της ενωσιακής ή της εθνικής χρηματοδότησης, - ο προϋπολογισμός θα πρέπει να τηρεί τα ελάχιστα ποσά της εγκεκριμένης ενωσιακής χρηματοδότησης


       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στην περίπτωση που η αιτούμενη τροποποίηση εμπίπτει στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής: 1. η μεταφορά κονδυλίων από το μέτρο που τροποποιείται προς άλλα μέτρα του σχετικού τομέα δεν υπερβαίνει τις 40 000 EUR. 2. το κονδύλι για τον τομέα του σχετικού μέτρου παραμένει σταθερό.


       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά με κωδικούς χρήστη σε πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την εγγραφή απαιτείται η είσοδος στην πλατφόρμα με κωδικούς taxisnet.


       Όχι Όχι

      • 1 Αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους, το χαρακτήρα (π.χ. αλλαγή χώρου υλοποίησης της δραστηριότητας) και τις επιπτώσεις των προτεινομένων τροποποιήσεων Έκθεση

       Αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους, το χαρακτήρα (π.χ. αλλαγή χώρου υλοποίησης της δραστηριότητας) και τις επιπτώσεις των προτεινομένων τροποποιήσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Κατά περίπτωση, σχέδιο δαπανών σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Κατά περίπτωση, σχέδιο δαπανών σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 3 Δύο απολύτως συγκρίσιμες οικονομικές προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας) για κάθε αιτούμενη δραστηριότητα. Η μεταβολή για δαπάνη εγκεκριμένης δραστηριότητας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 20% του αρχικού εγκριθέντος ποσού για την εν λόγω δραστηριότητα, εφόσον αυτή έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές με την ήδη εγκεκριμένη. Διαφοροποιήσεις σε τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές, όπως η δυναμικότητα, πρέπει να είναι σαφείς και πλήρως τεκμηριωμένες. Οικονομική μελέτη

       Δύο απολύτως συγκρίσιμες οικονομικές προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας) για κάθε αιτούμενη δραστηριότητα. Η μεταβολή για δαπάνη εγκεκριμένης δραστηριότητας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 20% του αρχικού εγκριθέντος ποσού για την εν λόγω δραστηριότητα, εφόσον αυτή έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές με την ήδη εγκεκριμένη. Διαφοροποιήσεις σε τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές, όπως η δυναμικότητα, πρέπει να είναι σαφείς και πλήρως τεκμηριωμένες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • 4 Σε περίπτωση αντικατάστασης μέρους του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού απαιτείται τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης των προτεινόμενων αλλαγών, ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση αλλαγής της διάταξης του μηχανολογικού εξοπλισμού απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων νέων τεχνικών σχεδίων. Έκθεση

       Σε περίπτωση αντικατάστασης μέρους του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού απαιτείται τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης των προτεινόμενων αλλαγών, ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση αλλαγής της διάταξης του μηχανολογικού εξοπλισμού απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων νέων τεχνικών σχεδίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2220 2020

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2220 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης 23ης Δεκεμβρίου 2020σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό ΓεωργικόΤαμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και τουκανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R2220&qid=1669296223734&rid=1

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 615 2014

       Περιγραφή ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg impl/2014/615/2018-04-01

      • Απόφαση 184/27855 2021 339 Β

       Περιγραφή Διαχείριση προγραμμάτων για Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ) Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200339

      • Απόφαση 320/42961 2021 541 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. Προγράμματα εργασίας Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200541

      • Απόφαση 665/71090 2021 963 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. Προγράμματα εργασίας Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200963

      • Απόφαση 2431/265271 2021 4448 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. Προγράμματα εργασίας Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204448

      • Υπουργική Απόφαση 3115/357095 2021 5817 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. Προγράμματα εργασίας Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205817

      • Απόφαση 1335/163482 2022 3125 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. Προγράμματα εργασίας Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203125

      • Απόφαση 2435/205643 2022 3820 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α. Προγράμματα εργασίας Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203820

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και εξέτασή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος από τη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων επεξεργάζεται το αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις τροποποιήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής η σχετική αίτηση τροποποίησης εξετάζεται από το Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο και εισηγείται δια της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων σχετικά στην Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.

       Σημειώσεις Η Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή όχι της τροποποίησης το αργότερο σαράντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Τελική εισήγηση και έκδοση απόφασης έγκρισης ή απόρριψης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων με βάση τη γνωμοδότηση της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ: i) εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης ή απόρριψης της αιτηθείσας τροποποίησης. ii) αναρτά την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αιτηθείσας τροποποίησης στην ψηφιακή υπηρεσία, εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων εντός τριάντα (30) ημερών αποδέχεται ή όχι την τροποποίηση και ενημερώνει την ΟΕΦ μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή. Οι Ο.Ε.Φ. στη συνέχεια υποχρεούνται να υποβάλλουν ψηφιακά το τροποποιημένο πρόγραμμα εργασίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.