Διεθνής Λεωφορειακή Γραμμή για ίδιο Λογαριασμό, προς Χώρα μη Μέλος της Ε.Ε. (Άδεια - Βεβαίωση)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbff95918-d3f1-4b60-a9fb-6c0adbc1b610 519079

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βεβαίωσης Διεθνούς Λεωφορειακής Γραμμή για Ίδιο Λογαριασμό, προς Χώρα Μη Μέλος της Ε.Ε.. Μεταφορές που εκτελούνται για μη κερδοσκοπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον:

— η μεταφορά αποτελεί απλώς παρεπόμενη δραστηριότητα γι’ αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και

— τα χρησιμοποιούμενα οχήματα ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχουν αγορασθεί από αυτό με δόσεις ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο μακροπρόθεσμης σύμβασης μίσθωσης, και οδηγούνται από μέλος του προσωπικού αυτού του φυσικού ή νομικού προσώπου ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή από προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή που έχει τεθεί στη διάθεση της επιχείρησης βάσει συμβατικής υποχρέωσης. Απευθύνεται σε πολίτες και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως, η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με ταυτοποιητικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ), ενώ σε περίπτωση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται και η θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου στην υποβαλλόμενη αίτηση, από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Κώδικας διοικητικής διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια - Βεβαίωση για διεθνή οδική μεταφορά για ίδιο λογαριασμό που εκτελείται με πούλμαν και λεωφορεία προς χώρα μη μέλος της Ε.Ε., βάσει της Διμερούς Συμφωνίας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών που έχει συνάψει η Ελλάδα με την χώρα αυτή (π.χ. Τουρκία, Αλβανία, κ.ά.)

      Επίσημος τίτλος

      Διεθνής Λεωφορειακή Γραμμή για Ίδιο Λογαριασμό, προς Χώρα Μη Μέλος της Ε.Ε. (Άδεια - Βεβαίωση)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Η μεταφορά εκτελείται για μη κερδοσκοπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Η μεταφορά αποτελεί απλώς παρεπόμενη δραστηριότητα γι’ αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Τα χρησιμοποιούμενα οχήματα ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχουν αγορασθεί από αυτό με δόσεις και οδηγούνται από μέλος του προσωπικού αυτού του φυσικού ή νομικού προσώπου ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή από προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή που έχει τεθεί στη διάθεση της επιχείρησης βάσει συμβατικής υποχρέωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Τηρούνται οι κανόνες που αφορούν τα πρότυπα που ισχύουν για τους οδηγούς και τα οχήματα όπως ορίζονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Στο πούλμαν ή στο λεωφορείο θα επιβαίνουν μόνο όσοι έχουν σχέση με το επιτελούμενο έργο της επιχείρησης (π.χ είναι υπάλληλοι ή μέλη συλλόγου κ.ά.).

       Όχι Όχι

      • 1 Καταστατικό ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος και το έργο/σκοπός της επιχείρησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος και το έργο/σκοπός της επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού προσώπου από τα οποία να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος και το έργο/σκοπός της επιχείρησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού προσώπου από τα οποία να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος και το έργο/σκοπός της επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 3 Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου το οποίο είναι ιδιόκτητο ή αγοράσθηκε με δόσεις. Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του λεωφορείου το οποίο είναι ιδιόκτητο ή αγοράσθηκε με δόσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Στοιχεία του οδηγού από τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι μέλος του προσωπικού αυτού του φυσικού ή νομικού προσώπου ή είναι το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή ανήκει στο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή που έχει τεθεί στη διάθεση της επιχείρησης βάσει συμβατικής υποχρέωσης. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Στοιχεία του οδηγού από τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι μέλος του προσωπικού αυτού του φυσικού ή νομικού προσώπου ή είναι το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή ανήκει στο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή που έχει τεθεί στη διάθεση της επιχείρησης βάσει συμβατικής υποχρέωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 5 Πρόγραμμα με αποτυπωμένη την διαδρομή, τα συνοριακά σημεία διέλευσης, τις ώρες και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της μεταφοράς. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Πρόγραμμα με αποτυπωμένη την διαδρομή, τα συνοριακά σημεία διέλευσης, τις ώρες και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της μεταφοράς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 6 Κατάλογος επιβατών οι οποίοι έχουν σχέση με το επιτελούμενο έργο (π.χ είναι υπάλληλοι ή μέλη συλλόγου κ.ά.) Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος επιβατών οι οποίοι έχουν σχέση με το επιτελούμενο έργο (π.χ είναι υπάλληλοι ή μέλη συλλόγου κ.ά.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η μεταφορά εκτελείται για μη κερδοσκοπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς και αποτελεί απλώς παρεπόμενη δραστηριότητα γι’ αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η μεταφορά εκτελείται για μη κερδοσκοπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς και αποτελεί απλώς παρεπόμενη δραστηριότητα γι’ αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Άλλο

       Περιγραφή Η κατά περίπτωση Διμερής Συμφωνία Οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας προορισμού (που δεν είναι μέλος της Ε.Ε.) (π.χ. Τουρκία, Αλβανία, κ.ά). https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-12/Diethneis_Odikes_Emporeumatikes_Metafores_%282%29_%282%29.pdf


      • 1 Κατάθεση αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Άδειας - Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση Άδειας - Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.