Διενέργεια Έκτακτης Επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdef754a6-444a-4257-9edc-cf0eb16e3307 950367

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια έκτακτης Επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει υποχρεωτικά στη διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων των εν λειτουργία υδατοδρομίων κάθε φορά που καλείται εγγράφως από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκτακτη Επιθεώρηση από την Επιτροπή Υδατοδρομίων

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Έκτακτης Επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί έκτακτη επιθεώρηση σε εν λειτουργία υδατοδρόμια, εφόσον ζητηθεί από τις Υπηρεσίες της παρ. Α1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί έκτακτη επιθεώρηση σε εν λειτουργία υδατοδρόμια, εφόσον ζητηθεί από τουλάχιστον δύο (2) μέλη της Επιτροπής.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί έκτακτη επιθεώρηση σε εν λειτουργία υδατοδρόμια, εφόσον ενημερωθεί εγγράφως για παραβάσεις του υδατοδρομίου που αφορούν στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει σε σχέση με την χορηγηθείσα άδεια.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί έκτακτη επιθεώρηση σε εν λειτουργία υδατοδρόμια, εφόσον ενημερωθεί εγγράφως για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 13 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει και συντρέχει λόγος επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η Επιτροπή Υδατοδρομίων διενεργεί έκτακτη επιθεώρηση σε αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο, για το οποίο έχει απαγορευτεί η λειτουργία του, βάσει της περίπτωσης δ΄, του άρθρου 7 της με αρ. οικ. 20271/546/2020 (Β΄ 1494) Yπουργικής Aπόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 283352/2021 (Β΄ 4873) και 218004/2022 (Β΄ 3780) Υπουργικές Αποφάσεις.. Η Επιθεώρηση διενεργείται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της απαγόρευσης, για να διαπιστωθεί αν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε σε αυτή.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4903 2022 46 Α

       Περιγραφή Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8xOoRDBhPPoDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijACDsZUsm6L67b YRvdKuDum1Av71eGyUeVVhgyDxBqH

      • Νόμος 4850 2021 208 Α

       Περιγραφή Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου υδατοδρομίων (Τροποποίηση του ν.4663/2020)

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8A9d-yAUcKEJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQzErhQ7Jd8fU32olErGISjgpJXkES2BPWs50zdLQ hJ

      • Νόμος 4757 2020 240 Α

       Περιγραφή Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8A9d-yAUcKEJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQzErhQ7Jd8fU32olErGISjgpJXkES2BPWs50zdLQ hJ

      • Νόμος 11 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει υποχρεωτικά στη διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων των εν λειτουργία υδατοδρομίων κάθε φορά που καλείται από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, προς διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Υπουργική Απόφαση 218004 2022 3780 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ.20271/546/23-03-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της" (Β΄ 1494), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αρ. 283352/12-10-2021 (Β΄ 4873) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8uWImRAB NprNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtcOLmLYvGnMtB Mtn2WDC3pBO6NmpF50 n8dXWLcMg t

       ΑΔΑ Ψ8ΖΛ465ΧΘΞ-ΦΓ1

      • Υπουργική Απόφαση 283352 2021 4873 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.20271/546/23-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της» (Β’1494)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204873

       ΑΔΑ 6ΛΥΖ465ΧΘΞ-Ν9Ρ

      • Υπουργική Απόφαση οικ.20271/546 2020 1494 Β

       Περιγραφή Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201494

      • 1 Κλήση της Επιτροπής Υδατοδρομίων για τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών καλεί εγγράφως τα μέλη της Επιτροπής Υδατοδρομίων, τακτικά και αναπληρωματικά για τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης και ελέγχου του υδατοδρομίου για τη διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας του.

       Σημειώσεις Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε συνεννόηση με τα μέλη αυτής προσδιορίζει τη διαθεσιμότητα των μελών και ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών για τυχόν αναπλήρωσή τους καθώς και για την προτεινόμενη ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιθεώρηση υδατοδρομίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά από την ειδοποίηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών, η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε επιθεώρηση και έλεγχο του υδατοδρομίου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, προς διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας του υδατοδρομίου. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της αρ. οικ.20271/546/2020 (Β΄ 1494) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 283352/2021 (Β΄ 4873) και 218004/2022 (Β΄ 3780) Υπουργικές Αποφάσεις.

       Σημειώσεις Μέλη της Επιτροπής ορίζονται ως ακολούθως: α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων της Α.Π.Α., με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Α.Π.Α., που ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής, β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες και Προστασίας Περιβάλλοντος της Α.Π.Α., με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Α.Π.Α., γ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) από την κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή που ορίζεται με μέριμνα του Προϊστάμενου αυτής, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περίπτωση υδατοδρομίου στη θάλασσα, δ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται κατά περίπτωση από τις κατά τόπον αρμόδιες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις για τις επιθεωρήσεις σε λίμνες, σε υδατοδρόμια που εκτελούν πτήσεις εκτός Schengen, σε περιοχές σημαντικές για την ασφάλεια της Χώρας ή τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή κριθεί αναγκαίο, ύστερα από πρόταση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ε) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται αμοιβή.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Πορίσματος Επιθεώρησης Υδατοδρομίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων, μετά τη διενέργεια της επιθεώρησης, συντάσσει το Πόρισμα Επιθεώρησης Υδατοδρομίου του Παραρτήματος Ι της αριθμ. οικ.20271/546/2020 (Β΄ 1494) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 283352/2021 (Β΄ 4873) και 218004/2022 (Β΄ 3780) Υπουργικές Αποφάσεις.

       Σημειώσεις Το Πόρισμα συμπληρώνεται από κάθε μέλος της Επιτροπής Υδατοδρομίων, κατά λόγο αρμοδιότητας και υπογράφεται από όλα τα διενεργούντα την επιθεώρηση μέλη της Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή Πορίσματος Επιθεώρησης Υδατοδρομίου στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Υδατοδρομίων αποστέλλει το Πόρισμα Επιθεώρησης Υδατοδρομίων, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της επιθεώρησης, στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.