Διενέργεια Ελέγχου Ενεργειακών Ελεγκτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6edee7de-bcaa-4cc5-9d23-efba51411091 607560

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ελέγχους Ενεργειακών Ελεγκτών, για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων και της ορθότητας των εκδοθεισών εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων. Οι έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, δειγματοληπτικά και τυχαία ή κατόπιν καταγγελίας σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των ενεργειακών ελέγχων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στους Ενεργειακούς Ελεγκτές:

α) Σε περίπτωση όπου τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος διαπιστώσουν ανακριβή στοιχεία, παραλείψεις στις εκθέσεις αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, ή μη συμμορφώσεις στις διαδικασίες διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση του ν.4342/2015 κανονιστικών πράξεων, δύνανται να:

• Επιδώσουν στους Ενεργειακούς Ελεγκτές ειδοποίηση, στην οποία επισημαίνεται η παράβαση και με την οποία καλούνται σε συμμόρφωση, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση.

• Επιβάλλουν τις κυρώσεις της παρ.4 του άρθρου 14 του ν.4342/205, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως, το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Η επιβολή των κυρώσεων γίνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45).

β) Σε περίπτωση όπου διαπιστωθούν παραβάσεις της παρ.4 του άρθρου 14 του ν.4342/2015, τότε επιβάλλονται κυρώσεις σε όλους τους Ενεργειακούς Ελεγκτές που έχουν εμπλακεί στην διεξαγωγή του ιδίου ενεργειακού ελέγχου.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Ελέγχου Ενεργειακών Ελεγκτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ενεργειακών ελεγκτών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Εντολή Ελέγχου για επιτόπιο έλεγχο Υπηρεσιακό έγγραφο

       Εντολή Ελέγχου για επιτόπιο έλεγχο

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Δίνεται γραπτή ή προφορική εντολή για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 9,17,29 4843 2021 193 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης». Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ). Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4342/2015 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100193

      • Νόμος 10,14,17 4342 2015

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ». Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ). Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης (άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL86BYA0d1yFht5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQpuAYsfWnZnOjEVWl0sgT4NCgtlEtCJDePk6QIHe RU

      • Υπουργική Απόφαση 49646/560 2019 2429 Β

       Περιγραφή Η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠ.Ε.Α./49646/560/31.05.2019 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2429/20.06.2019) 2η Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202429

      • Υπουργική Απόφαση 97536/326 2018 6136 Β

       Περιγραφή Η υπ’ Αριθμ. οικ. 97536/326/28.12.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 6136/31.12.2018). 1η Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206136

      • Υπουργική Απόφαση 11,12,13 175275 2018 1927 Β

       Περιγραφή Στην με Αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1927/30.05.2018) αναφέρονται τα Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. Τα άρθρα 11, 12 και 13 αφορούν στην διαδικασία υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου, στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, καθώς και στη διαδικασία συμμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201927

      • 1 Εντολή Ελέγχου μόνο για επιτόπιο έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Δίνεται γραπτή εντολή από τον ιεραρχικά προϊστάμενο σε δύο τουλάχιστον Επιθεωρητές για τη διενέργεια ελέγχου. Στην εντολή αναφέρονται τα ονόματα των επιθεωρητών, ο χρόνος, ο τόπος, το αντικείμενο του ελέγχου και οι βασικές διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο.

       Σημειώσεις Η εντολή δύναται να είναι και προφορική. Δεν προβλέπεται ρητά από νομοθεσία - διοικητική πρακτική.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος υλοποιείται είτε με επιτόπια επιθεώρηση είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, για την εξακρίβωση της ορθότητας των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παρ.4 του άρθρου 14 του ν.4342/2015.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παρ.4 του άρθρου 14 του ν.4342/2015.

       Σημειώσεις Είναι δυνατόν να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις, τα οποία ο ελεγχόμενος/νοι οφείλει να αποστείλει. Ο χρόνος αξιολόγησης επηρεάζεται από τον όγκο των προς επεξεργασία στοιχείων και την ανταπόκριση - συνεργασία του ελεγχόμενου/νων.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται Έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται τα ευρήματα από τον έλεγχο των Επιθεωρητών Ενέργειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Μη Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν διαπιστωθούν παραβάσεις συντάσσεται Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης και ολοκληρώνεται η ελεγκτική διαδικασία.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης μη Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο/νους, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαβίβαση Έκθεσης Ελέγχου - Κλήση σε Ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το διαβιβαστικό η έκθεση ελέγχου αποστέλλεται στον ελεγκτή/κτές του ενεργειακού ελέγχου και δίνεται προθεσμία για αποστολή απολογητικού υπομνήματος. Παράλληλα ο ελεγχόμενος/νοι θα πρέπει να αποστείλει και κάθε αποδεικτικό στοιχείο, για να τεκμηριώσει την απάντησή του.

       Σημειώσεις Οι κυρώσεις της παρ. 4 του αρθρου 14 του ν. 4342/2015 επιβάλλονται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Ο ελεγχόμενος/νοι είναι δυνατό να ζητήσει παράταση για την αποστολή του απολογητικού υπομνήματος, αιτιολογώντας τους λόγους.

       Ναι Όχι


      • 7 Επεξεργασία στοιχείων Απολογίας


       Περιγραφή Αφού η υπηρεσία λάβει το απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου/νων, επεξεργάζεται εκ νέου το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης.

       Σημειώσεις Κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων του απολογητικού υπομνήματος του ελεγχόμενου/νων ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της, η υπηρεσία συντάσσει αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης ή Μη της Παράβασης.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Μη Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Μετά από τον έλεγχο των στοιχείων που έχει καταθέσει ο ελεγχόμενος/νοι, εφόσον γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί του και διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται παράβαση συντάσσεται Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης και ολοκληρώνεται η ελεγκτική διαδικασία.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης μη Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο/νους, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Ναι


      • 9 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και κλήση σε συμμόρφωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Εφόσον δεν γίνουν αποδεκτοί οι ισχυρισμοί του ελεγχόμενου/νων, συντάσσεται αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και δύναται να αποσταλεί ειδοποίηση με την οποία καλείται ο Ενεργειακός Ελεγκτής/Ενεργειακοί Ελεγκτές σε συμμόρφωση σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο/νους, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Όχι


      • 10 Σύνταξη Εισήγησης Επιβολής Κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Βάσει των βεβαιωμένων παραβάσεων, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των δύο Σωμάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος εισηγούνται την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων ή/και χρηματικών προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (Α’ 45).

       Σημειώσεις Σύμφωνα με τον ν. 4342/2015, όπως ισχύει, στους ενεργειακούς ελεγκτές του άρθρου 10, όταν διαπιστωθεί ότι: α) αναγράφουν ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των εκθέσεων των ενεργειακών ελέγχων, β) υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία στις γενικές πληροφορίες ή δικαιολογητικά στο αρχείο των ενεργειακών ελέγχων, γ) προβαίνουν σε άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού ελεγκτή αντίθετα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως εξειδικεύονται στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17, δ) δεν τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας, όπως εξειδικεύονται στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17, ε) συντρέχουν στο πρόσωπό τους νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, κατά το άρθρο 10, στ) παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκδιδόμενες κατ΄ εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις, επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α) χρηματικό πρόστιμο ύψους από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ή, β) αποκλεισμός του ενεργειακού ελεγκτή από τους ενεργειακούς ελέγχους για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη ή, γ) οριστικός αποκλεισμός του ενεργειακού ελεγκτή από τους ενεργειακούς ελέγχους. Στις κυρώσεις των υποπερ. β) και γ) μπορεί σωρευτικά να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή χρηματικό πρόστιμο. Κάθε κύρωση που επιβάλλεται καταγράφεται στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών της παρ. 5 του άρθρου 10. Για την επιβολή των κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη ιδίως το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, ο βαθμός υπαιτιότητας και η υποτροπή του παραβάτη.

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση Απόφασης επιβολής κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Απόφαση επιβολής κυρώσεων υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την παρ. 1.β) του άρθρο 13 της Υ.Α. οικ. 175275/2018 (ΦΕΚ 1927/Β) "Σε περίπτωση όπου διαπιστωθούν παραβάσεις της παρ.4 του άρθρου 14 του ν.4342/2015, τότε επιβάλλονται κυρώσεις σε όλους του Ενεργειακούς Ελεγκτές που έχουν εμπλακεί στην διεξαγωγή του ιδίου ενεργειακού ελέγχου".

       Όχι Όχι


      • 12 Κοινοποίηση Απόφασης επιβολής κυρώσεων στον ελεγχόμενο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση επιβολής κυρώσεων κοινοποιείται στον ελεγχόμενο/νους, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα ή εμπλεκόμενο που πρέπει να λάβει γνώση.

       Σημειώσεις Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 13 Μη υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής       Σημειώσεις Προς εκτέλεση της Απόφασης επιβολής κυρώσεων, η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης διοικητικής χρηματικής ποινής και του αντίστοιχου χρηματικού καταλόγου και αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για βεβαίωση.

       Ναι Όχι


      • 14 Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής       Ναι Όχι


      • 15 Διατύπωση απόψεων επί Ενδικοφανούς Προσφυγής


       Περιγραφή Διατύπωση απόψεων επί της Ενδικοφανούς Προσφυγής, εφόσον ζητηθεί από τον Αρμόδιο Υπουργό.

       Σημειώσεις Η ενδικοφανής προσφυγή κατά της Απόφασης επιβολής κυρώσεων, υποβάλλεται ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Ναι Όχι


      • 16 Υπουργική Απόφαση επί της Ενδικοφανούς Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 17 Αποδοχή Ενδικοφανούς Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός       Ναι Ναι


      • 18 Απόρριψη Ενδικοφανούς Προσφυγής ή Μερική Αποδοχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 19 Αποστολή στη ΔΟΥ για βεβαίωση προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προς εκτέλεση της Απόφασης επιβολής κυρώσεων, η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης διοικητικής χρηματικής ποινής και χρηματικού καταλόγου και αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για βεβαίωση.

       Όχι Όχι


      • 20 Ενημέρωση Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών για την Επιβολή Ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με την παρ. 1.β) του άρθρο 13 της Υ.Α. οικ. 175275/2018 (ΦΕΚ 1927/Β) "Σε περίπτωση όπου διαπιστωθούν παραβάσεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4342/2015, τότε επιβάλλονται κυρώσεις σε όλους του Ενεργειακούς Ελεγκτές που έχουν εμπλακεί στην διεξαγωγή του ιδίου ενεργειακού ελέγχου".

       Όχι Όχι


      • 21 Ακύρωση Ενεργειακού Ελέγχου και ενημέρωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.