Διενέργεια Ελέγχου Ενεργειακών Επιθεωρητών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3ffb7e25-6c24-4270-82d6-3f2c2c755076 702956

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ελέγχους Ενεργειακών Επιθεωρητών, οι οποίοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, δειγματοληπτικά και τυχαία σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε (5%) των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και των Εκθέσεων Επιθεώρησης ή κατόπιν καταγγελίας και συνίστανται σε:

α) έλεγχο της εγκυρότητας και ακρίβειας των δεδομένων υπολογισμού, που υποβάλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και επαλήθευση των αποτελεσμάτων των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης, καθώς και των σχετικών συστάσεων,

β) επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου, για την εξακρίβωση της ορθότητας των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης/Κλιματισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που ελέγχθηκε και ενημερώνεται το Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Ελέγχου Ενεργειακών Επιθεωρητών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       email, Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Εντολή Ελέγχου για επιτόπιο έλεγχο. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Εντολή Ελέγχου για επιτόπιο έλεγχο.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Δίνεται γραπτή ή προφορική εντολή για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 56 4409 2016 136 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού - Κυρώσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100136

      • Νόμος 18 4122 2013 42 Α

       Περιγραφή Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100042

      • 1 Εντολή Ελέγχου μόνο για επιτόπιο έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δίνεται γραπτή εντολή από τον ιεραρχικά προϊστάμενο σε δύο τουλάχιστον Επιθεωρητές για τη διενέργεια ελέγχου. Στην εντολή αναφέρονται τα ονόματα των επιθεωρητών, ο χρόνος, ο τόπος, το αντικείμενο του ελέγχου και οι βασικές διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο.

       Σημειώσεις Η εντολή δύναται να είναι και προφορική. Δεν προβλέπεται ρητά από νομοθεσία - διοικητική πρακτική.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος υλοποιείται είτε με επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, για την εξακρίβωση της ορθότητας των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης / Κλιματισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4122/2013 (Α΄ 42).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της εγκυρότητας και ακρίβειας των δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά το στάδιο: α) στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ελέγχου γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας και ακρίβειας των δεδομένων υπολογισμού, που έχουν υποβληθεί με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και επαλήθευση των αποτελεσμάτων των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης, καθώς και των σχετικών συστάσεων, β) στην περίπτωση του επιτόπιου ελέγχου γίνεται συγκέντρωση στοιχείων από επιτόπιες μετρήσεις, κ.α. και εν συνεχεία έλεγχος των δεδομένων που έχουν υποβληθεί στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων, για την εξακρίβωση της ορθότητας των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Είναι δυνατόν να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις, τα οποία ο ελεγχόμενος οφείλει να αποστείλει ή να διενεργηθεί συμπληρωματική αυτοψία. Ο χρόνος αξιολόγησης επηρεάζεται από τον όγκο των προς επεξεργασίας στοιχείων και την ανταπόκριση - συνεργασία του ελεγχόμενου.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται Έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται τα ευρήματα από τον έλεγχο των Επιθεωρητών Ενέργειας.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που διαπιστώνονται τυχόν παραβάσεις του άρθρου 56 του Ν.4409/2016, η σχετική έκθεση ελέγχου αποστέλλεται με συστημένη επίδοση στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται σε ακρόαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (Α’ 45).

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Μη Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν διαπιστωθούν παραβάσεις συντάσσεται Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης και ολοκληρώνεται η ελεγκτική διαδικασία.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης μη Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαβίβαση Έκθεσης Ελέγχου - Κλήση σε Ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το διαβιβαστικό η έκθεση ελέγχου αποστέλλεται στον ελεγχόμενο και δίνεται προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ο ελεγχόμενος οφείλει να μελετήσει προσεκτικά την έκθεση και να αποστείλει εγγράφως απολογητικό υπόμνημα. Παράλληλα ο ελεγχόμενος θα πρέπει να αποστείλει και κάθε αποδεικτικό στοιχείο, για να τεκμηριώσει την ορθότητα της επιθεώρησης που διενήργησε.

       Σημειώσεις Ο ελεγχόμενος είναι δυνατό να ζητήσει παράταση για την αποστολή του απολογητικού υπομνήματος, αιτιολογώντας τους λόγους.

       Ναι Όχι


      • 7 Επεξεργασία στοιχείων Απολογίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία αφού λάβει το απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου επεξεργάζεται το σύνολο των στοιχείων περιλαμβανομένων και όσων έχουν σταλεί με το απολογητικό υπόμνημα.

       Σημειώσεις Κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων του απολογητικού υπομνήματος του ελεγχόμενου ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της, η υπηρεσία συντάσσει αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης ή Μη της Παράβασης.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Μη Παράβασης


       Περιγραφή Εφόσον γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί του ελεγχόμενου, συντάσσεται Πράξη Βεβαίωσης Μη Παράβασης και ολοκληρώνεται η ελεγκτική διαδικασία.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης μη Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Ναι


      • 9 Σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν γίνουν αποδεκτοί οι ισχυρισμοί του ελεγχόμενου, συντάσσεται αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

       Σημειώσεις Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αποστέλλεται στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα που πρέπει να λάβει γνώση.

       Ναι Όχι


      • 10 Σύνταξη Εισήγησης Επιβολής Κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Βάσει των βεβαιωμένων παραβάσεων, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των δύο Σωμάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος εισηγούνται την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων ή/και χρηματικών προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (Α’ 45).

       Σημειώσεις Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια, ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, τις αποκλίσεις των ενεργειακών καταναλώσεων ή της ενεργειακής κατηγορίας που υπολογίζονται, τα ανακριβή ή αναληθή δηλωθέντα στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, τη συχνότητα υποβολής αιτημάτων ανάκλησης, τη μη τήρηση των ασυμβιβάστων, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη Ενεργειακού Επιθεωρητή, ως εξής: αα) καταβολή χρηματικού προστίμου ύψους από πεντακόσια (500) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ββ) αποκλεισμός του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και γγ) οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση Απόφασης επιβολής κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Απόφαση επιβολής κυρώσεων υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (παράγραφος 2 του άρθρο 56 του ν.4409/2016) και πλέον δυνάμει του άρθρου 109 του Ν. 4622/2019, από τη Γενική Διευθύντρια του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ.

       Σημειώσεις Κατά της απόφασης προστίμου επιτρέπεται η άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο 56 του ν.4409/2016, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 12 Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης επιβολής κυρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το διαβιβαστικό η Υπουργική Απόφαση επιβολής κυρώσεων αποστέλλεται στον ελεγχόμενο.

       Σημειώσεις Κατά της απόφασης προστίμου επιτρέπεται η άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο 56 του ν.4409/2016, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 13 Μη υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Προς εκτέλεση της Απόφασης επιβολής κυρώσεων, η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης διοικητικής χρηματικής ποινής και του αντίστοιχου χρηματικού καταλόγου και αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για βεβαίωση.

       Ναι Όχι


      • 14 Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 15 Διατύπωση απόψεων επί Ενδικοφανούς Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διατύπωση απόψεων επί της Ενδικοφανούς Προσφυγής, εφόσον ζητηθεί από τον Αρμόδιο Υπουργό.

       Σημειώσεις Η ενδικοφανής προσφυγή κατά της Απόφασης επιβολής κυρώσεων, υποβάλλεται ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Ναι Όχι


      • 16 Υπουργική Απόφαση επι της Ενδικοφανούς Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 17 Αποδοχή Ενδικοφανούς Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 18 Απόρριψη Ενδικοφανούς Προσφυγής ή Μερική Αποδοχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Προς εκτέλεση της Απόφασης επιβολής κυρώσεων, η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης διοικητικής χρηματικής ποινής και χρηματικού καταλόγου και αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για βεβαίωση.

       Ναι Όχι


      • 19 Αποστολή στη ΔΟΥ για βεβαίωση προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προς εκτέλεση της Απόφασης επιβολής κυρώσεων, η υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης διοικητικής χρηματικής ποινής και χρηματικού καταλόγου και αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για βεβαίωση.

       Όχι Όχι


      • 20 Ενημέρωση Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών για την Επιβολή Ποινής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

       Όχι Όχι


      • 21 Ακύρωση ΠΕΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, μετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια με την έναρξη ισχύος της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του κτιρίου.

       Όχι Όχι


      • 22 Ενημέρωση Ιδιοκτήτη/διαχειριστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται εγγράφως ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής για την ακύρωση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ή Επιθεωρήσεων Συστημάτων Θέρμανσης/Κλιματισμού.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.