Διενέργεια Ελέγχου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) στα συγχρηματοδοτούμενα Ε.Π. από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe891e622-5840-4cc2-bf4f-3fd8d3a84a27 139230

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) οι οποίες αποσκοπούν στη λήψη εύλογης βεβαιότητας ότι τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων/ Ταμείων, λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Ενωσιακών και Εθνικών Κανόνων, ορθά και αποτελεσματικά, για την πρόληψη και τον εντοπισμό σφαλμάτων και παρατυπιών, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται στην Επιτροπή, καθώς και την αξιοπιστία των Λογαριασμών που υποβάλλονται σε αυτή.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ασκεί τις ελεγκτικές αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το Π.Δ. 142/2017 και το Ν. 4314/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το έργο της υποστηρίζεται από τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Το ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ της Ε.Δ.ΕΛ. συντάσσεται και τηρείται από τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και σχετίζεται με την επιλογή των στελεχών, που συμμετέχουν στην εν λόγω ελεγκτική διαδικασία.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έλεγχοι της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) στα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,


       • 1 Διοικητικές Η προϋπόθεση να χαρακτηριστεί ένα φυσικό πρόσωπο ή Φορέας ως "ελεγχόμενος", στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, είναι να συμμετέχει στον συντονισμό, διαχείριση ή υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ.

        Όχι Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 57 έως 64 142 2017 181 Α

        Περιγραφή Στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ) και διάρθρωση αυτής.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZGB1A1wnoxKNn2KkUPc0fTkZNfNXAu5hexeBqTJuWmQ

       • Νόμος 11, 12, 42, 44, 45 4314 2014 265 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου πουεφαρμόζεται στα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής. Τον ορισμό της Αρχής Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 123 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 2020 και του ΕΠ "Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020" και τις αρμοδιότητες της Ε.Δ.ΕΛ., ως Αρχής Ελέγχου. Καθορισμός διαδικασίας που ακολουθείται μετά το πέρας του ελέγχου. Τα θέματα λειτουργίας της Ε.Δ.ΕΛ. και των οργανικών Μονάδων που την υποστηρίζουν, οι σχετικές διαδικασίες επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων και Ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, της λήψης λοιπών Διορθωτικών μέτρων, καθώς και οι διαδικασίες υλοποίησης των Εκτάκτων ελέγχων, οι οποίοι καθορίζονται με Απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8WV61VT5q8qJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudr-yOeH hFoxEgusfMB3Jl7nQrSG13ETfZ33xUdXVZ-

       • Νόμος 77 4375 2016 51 Α

        Περιγραφή Ορισμός της Ε.Δ.ΕΛ. ως αρχής ελέγχου για τις μεταναστευτικές ροές, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 514/2014 και των ειδικών Κανονισμών ΕΕ 513,515,516/2014.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8hOQIz7x-mD7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijCZF0sid2qf8o83i31UVGZu-SEBHfyLx6sS2m oQ4Mq9

       • Προεδρικό Διάταγμα 1 και 2 88 2021 205 Α

        Περιγραφή Άρθρο 1: τροποποιείται το άρθ. 57, του πδ 142/2017, με την προσθήκη σύστασης νέας Διεύθυνσης "..(η) Διεύθυνση Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας", στη ΓΔΕΣΠ. Άρθρο 2: προστίθεται άρθ. 64Α, του πδ 142/2017, στο οποίο αναφέρονται οι στόχοι και η διάρθρωση της Διεύθυνσης αυτής.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H tSNe0fWH95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuerFUc1-4qwlKluDETXJhJRnKzlUiIZhgVWU36jsgmc7

       • 1 Στρατηγική Ελέγχων/Σχέδια Ελέγχων και Δειγματοληψία/Προγραμματισμός Ελέγχων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για καθένα από τα συγχρηματοδοτούμενα ΕΠ/ Ταμεία καταρτίζεται σχέδιο αρχικής Στρατηγικής Ελέγχου/Σχεδίου Ελέγχου εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου από την έγκριση των Προγραμμάτων, το οποίο εγκρίνεται από την ΕΔΕΛ για τα ΕΠ του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των αρμόδιων Ομάδων Ελεγκτών (Group of Auditors – GoA). Το κείμενο της Στρατηγικής/Σχεδίου Ελέγχου για καθένα από τα συγχρηματοδοτούμενα ΕΠ/ Ταμεία (εκτός των δράσεων του Ταμείου Αλληλεγγύης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση), επικαιροποιείται τουλάχιστον ετησίως από την αρμόδια Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων (ΔΣΑΕ) της ΓΔΕΣΠ και εγκρίνεται από την Ε.Δ.ΕΛ.. Αφορά κυρίως την αναθεώρηση ή νέα εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών, τον καθορισμό των ετήσιων στόχων σε σχέση με τους ελέγχους Συστημάτων και πράξεων, καθώς και τον καθορισμό των ανθρώπινων πόρων που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των ετήσιων στόχων. Επίσης, στη Στρατηγική/ Σχέδιο Ελέγχου περιλαμβάνεται η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός Δειγματοληψίας για ι) τους ελέγχους Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Φορέων (δείγμα πράξεων), ιι) τους ελέγχους πράξεων (υπο-δειγματοληψία δαπανών) και ιιι) τους ελέγχους λογαριασμών . Η κατάρτιση του Προγραμματισμού των ελέγχων και η υλοποίησή του αποτελεί αρμοδιότητα των ελεγκτικών Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΔΕΣΠ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΛ (www.edel.gr), από τη ΔΣΑΕ.

        Όχι Όχι


       • 2 Προετοιμασία Ελέγχου/ Έκδοση απόφασης ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Οι ενέργειες προετοιμασίας του ελέγχου διενεργούνται από την Ομάδα Προετοιμασίας/Ομάδα Ελέγχου, η οποία συγκεντρώνει και μελετά όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν: (α) τον ελεγχόμενο Φορέα ή/και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς και (β) την ελεγχόμενη πράξη/υποέργο/ δράση/ ενέργεια. Επικοινωνεί με τον ελεγχόμενο Φορέα και όπου απαιτείται, με κάθε άλλο Φορέα που εμπλέκεται στις διαδικασίες ένταξης, παρακολούθησης, υλοποίησης ή χρηματοδότησης, προκειμένου να τους ενημερώσει για την επικείμενη διενέργεια του ελέγχου, να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα και τη διάρκεια του ελέγχου και να δώσει επίσης τη δυνατότητα στους Φορείς να προετοιμαστούν εγκαίρως, ώστε η διενέργεια του ελέγχου να είναι κατά το δυνατόν σύντομη και αποτελεσματική. Πριν την ολοκλήρωση αυτού του Σταδίου εκδίδεται η Απόφαση Σύστασης Ομάδας Ελέγχου, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΛ και κατόπιν αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ

        Όχι Όχι


       • 3 Προετοιμασία Ελέγχου/Γνωστοποίηση ελέγχου προς τον ελεγχόμενο Φορέα ή/και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η ενημέρωση του ελεγχόμενου Φορέα ή/και άλλων εμπλεκομένων Φορέων, γίνεται εγγράφως, σε εύλογο χρόνο πριν από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης της διενέργειας του ελέγχου. Το ενημερωτικό έγγραφο προς τον ελεγχόμενο Φορέα ή/και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λίστα των στοιχείων που απαιτείται να αποσταλούν στην Ομάδα Ελέγχου.

        Όχι Όχι


       • 4 Διενέργεια ελέγχου (επιτόπιου ή/και ελέγχου γραφείου)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τους στόχους του ελέγχου διενεργείται επιτόπιος έλεγχος ή/ και έλεγχος γραφείου. Κατά τον «επιτόπιο έλεγχο» σε Σύστημα Φορέα ή σε πράξη/ υποέργο/ δράση /ενέργεια, η Ομάδα Ελέγχου επισκέπτεται είτε τα γραφεία του ελεγχόμενου Φορέα/ Δικαιούχου/ Φορέα υλοποίησης ή/και άλλων εμπλεκομένων Φορέων είτε τον τόπο υλοποίησης του ελεγχόμενου φυσικού αντικειμένου. Ο «έλεγχος γραφείου» περιλαμβάνει την εξέταση στο γραφείο τόσο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί κατά το στάδιο της προετοιμασίας του ελέγχου, όσο και των πρόσθετων στοιχείων που αποστέλλει ο Φορέας ή/και άλλοι εμπλεκόμενοι Φορείς.

        Όχι Όχι


       • 5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχου/ Κοινοποίηση Έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου, προς τον ελεγχόμενο Φορέα ή/και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Η Έκθεση Προσωρινών Αποτελεσμάτων ελέγχου περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Τμήματος/ Διεύθυνσης διενεργούν έλεγχο ποιότητας επί της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και του ερωτηματολογίου ελέγχου. Η Έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου αποστέλλεται στον ελεγχόμενο Φορέα/και σε άλλους εμπλεκόμενους Φορείς, στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή /Ενδιάμεσο Φορέα, στην Αρχή Πιστοποίησης, στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΥΘΥ) ή σε άλλον αρμόδιο συντονιστικό Φορέα.

        Όχι Όχι


       • 6 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχου/ Υποβολή αντιρρήσεων/ παρατηρήσεων από τον ελεγχόμενο Φορέα ή /και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς/ Εισήγηση Αρμόδιας Διεύθυνσης/ Τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ελεγχόμενος Φορέας ή /και άλλοι εμπλεκόμενοι Φορείς, καθώς και η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή /Ενδιάμεσος Φορέας, η Αρχή Πιστοποίησης και η αρμόδια Αρχή Συντονισμού , έχουν δικαίωμα υποβολής (έντυπα ή ηλεκτρονικά) αντιρρήσεων/παρατηρήσεων επί του σώματος του πορίσματος ή/ και επί των ευρημάτων/συστάσεων του ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Προσωρινών Αποτελεσμάτων ελέγχου. Η αρμόδια Διεύθυνση/ Τμήμα συντάσσει την «Εισήγηση προς την Ε.Δ.ΕΛ.», στην οποία περιλαμβάνονται οι απόψεις της επί των αντιρρήσεων/παρατηρήσεων ή/και των τυχόν μεταγενέστερων γεγονότων. Η Εισήγηση υπογράφεται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους Τμήματος/ Διεύθυνσης και υποβάλλεται στο Γραμματέα της ΕΔΕΛ.

        Όχι Όχι


       • 7 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχου/ Εξέταση αντιρρήσεων/ παρατηρήσεων και έγκριση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου, από την Ε.Δ.ΕΛ./ Έκδοση Απόφασης της Ε.Δ.ΕΛ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Προκειμένου να οριστικοποιήσει τα αποτελέσματα ενός ελέγχου, η ΕΔΕΛ κατά τη συνεδρίαση της: (α) εξετάζει την Έκθεση Προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου (β) εξετάζει την Εισήγηση που υποβλήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση/ Τμήμα, (γ) εξετάζει τις αντιρρήσεις/ παρατηρήσεις των ελεγχομένων/ εμπλεκόμενων Φορέων, (δ) λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των ελεγχόμενων Φορέων που διατυπώνονται κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, εφόσον παρίστανται, και (ε) λαμβάνει υπόψη τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που καταθέτουν οι Φορείς κατά τη συνεδρίαση και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία για τα οποία έλαβε η ίδια γνώση με άλλο τρόπο. Οι σχετικές αποφάσεις του συλλογικού οργάνου καταγράφονται στα Πρακτικά της Συνεδρίασης.

        Όχι Όχι


       • 8 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχου/ Κοινοποίηση Έκθεσης Οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου προς τον ελεγχόμενο Φορέα ή/και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΔΕΛ, όπως αυτή αποτυπώνεται στα Πρακτικά της Συνεδρίασης η Ομάδα Ελέγχου μεριμνά για τη διαμόρφωση της Έκθεσης Οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου. Η Έκθεση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ελέγχου προωθείται προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Ε.Δ.ΕΛ. Η πρωτότυπη υπογεγραμμένη Έκθεση προωθείται στο Γραμματέα της ΕΔΕΛ και αντίγραφο/ απόσπασμα κοινοποιείται: α) στους Φορείς που είχε κοινοποιηθεί και η Έκθεση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ελέγχου, β) σε κάθε άλλο Φορέα κατά την απόφαση της ΕΔΕΛ (αναφέρεται στα Πρακτικά της Συνεδρίασης) και γ) στη ΔΣΑΕ για την παρακολούθηση των συστάσεων.

        Όχι Όχι


       • 9 Παρακολούθηση των συστάσεων/ Ενέργειες παρακολούθησης συμμόρφωσης Φορέων σε συστάσεις ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η έναρξη του σταδίου της παρακολούθησης από τα αρμόδια Τμήματα Γ΄ και Δ΄ της ΔΣΑΕ πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική ενημέρωση (μέσω του ΟΠΣ ΕΔΕΛ) από το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (ΑΤΔΥ). Ειδικότερα, το ΑΤΔΥ ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα για την κοινοποίηση των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων στους εμπλεκόμενους φορείς για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΔΕΔΣΠ) καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΑΤΕΕΣΠ. Στο στάδιο αυτό παρακολουθούνται οι ελεγχόμενοι φορείς, ανά έλεγχο, σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να συμμορφωθούν στις συστάσεις που τους απευθύνονται. Το στάδιο ολοκληρώνεται, για κάθε έλεγχο, με την πλήρη συμμόρφωση προς όλες τις συστάσεις της ΕΔΕΛ.

        Όχι Όχι


       • 10 Έλεγχοι Λογαριασμών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των ευρωπαϊκών Κανονισμών που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση, στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής στην ΕΕ του «πακέτου διασφάλισης» απαιτείται για κάθε Πρόγραμμα, η υποβολή Λογαριασμών για τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια κάθε λογιστικής χρήσης. Η Αρχή Πιστοποίησης αφαιρεί όλα τα ποσά των διαπιστωθεισών παρατυπιών, μέχρι να διαβιβάσει το Σχέδιο των Λογαριασμών στην ΕΔΕΛ. Στη συνέχεια, η ΕΔΕΛ πραγματοποιεί πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες επί του Σχεδίου των Λογαριασμών, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Αρχή Πιστοποίησης πριν από τη διαβίβαση των οριστικών Λογαριασμών στην Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή ή ανάκτηση του ετήσιου υπολοίπου, πραγματοποιείται μόνο μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης και την αποδοχή των Λογαριασμών από την Επιτροπή.

        Όχι Όχι


       • 11 Κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων/ γνωμών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η ΕΔΕΛ, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου (ΕΕΕ), στην οποία παρατίθενται τα κυριότερα Πορίσματα των ελέγχων Συστημάτων και πράξεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη Στρατηγική/ Σχέδιο Ελέγχου των αντίστοιχων ΕΠ/ Ταμείων, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόσθηκαν για την αντιμετώπιση των ευρημάτων που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ. και τη βελτίωση της λειτουργίας του ΣΔΕ. Στην ΕΕΕ παρατίθενται επίσης, τα αποτελέσματα του ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ επί των λογαριασμών που καταρτίζονται από την Αρχή Πιστοποίησης, καθώς και της αξιολόγησης των Ετησίων Συνόψεων και Δηλώσεων Διαχείρισης που καταρτίζονται από τις διαχειριστικές Αρχές. Η Ε.Δ.ΕΛ., παρέχει γνώμη λογιστικού ελέγχου για κάθε ΕΠ/ Ταμείο, η οποία βασίζεται στα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις ελεγκτικές εργασίες που διενήργησε. Σκοπός της Γνώμης Λογιστικού Ελέγχου είναι να παρέχει εύλογη βεβαιότητα για το κατά πόσο: α) οι λογαριασμοί είναι ακριβείς και πλήρεις, β) οι δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στους ετήσιους λογαριασμούς του Προγράμματος είναι νόμιμες και κανονικές και γ) τα Συστήματα ελέγχου που τέθηκαν σε εφαρμογή λειτουργούν εύρυθμα. Βάσει της Στρατηγικής/ Σχεδίου Ελέγχου, η Αρχή Ελέγχου (ΑΕ) πρέπει να εκτελεί το σύνολο των ελεγκτικών εργασιών που είναι αναγκαίες για τη σύνταξη αξιόπιστης γνώμης λογιστικού ελέγχου για κάθε περίοδο αναφοράς.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.