Διενέργεια Ελέγχων για την Εποπτεία Βιομηχανικών Προϊόντων που υπάγονται στην τεχνική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία του Παρ. Ι του ν.4712/2020

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση15dc08bb-f11c-440a-b4f3-fb3cc678a6dc 201890

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις δραστηριότητες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικων Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ως Αρχή Εποπτείας και Διαχείρισης για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων του Παρ. Ι του ν.4712/2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα βιομηχανικά προϊόντα και οι οικονομικοί φορείς που τα διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζει η αντίστοιχη ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και η τεχνική εθνική νομοθεσία και ότι προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον που η νομοθεσία αυτή καλύπτει.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική και Διοικητική Προσφυγή (ν. 4801/2021)
    
    Στην περίπτωση επιβολής διοικητικών μέτρων (προστίμου ή περιοριστικών μέτρων για μη συμμορφούμενο βιομηχανικό προϊόν) προβλέπεται δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής μέτρων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Ελέγχων για την Εποπτεία Βιομηχανικών Προϊόντων που υπάγονται στην τεχνική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία του Παρ. Ι του ν.4712/2020


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Τεχνικές Διενέργεια ανάλυσης ρίσκου για την εκτίμηση της επικινδυνότητας προϊόντων και την κατάταξή τους.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 21 έως 28 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Καθορισμός Κλιμάκωση και Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων κατά τους ελέγχους στο Πλαίσιο της Εποπτείας της Αγοράς στο Πεδίο της Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων Αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • Άλλο 51709 2021

       Περιγραφή Καθορισμός περιεχομένου φύλλων ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Aπόφαση Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Βιομηχανίας & Επιχειρηματικής Πολιτικής)

       Νομικές παραπομπές https://www.ggb.gr/el/node/1831

       ΑΔΑ 45Ο046ΜΤΛΡ-ΓΗΜ

      • Άλλο 44875 2021

       Περιγραφή Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Aπόφαση Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Βιομηχανίας & Επιχειρηματικής Πολιτικής)

       Νομικές παραπομπές https://www.ggb.gr/el/mes

       ΑΔΑ ΡΠ2246ΜΤΛΡ-Α5Ζ

      • Άλλο 126538 2020 5457 Β

       Περιγραφή Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Aπόφαση Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Βιομηχανίας & Επιχειρηματικής Πολιτικής)

       Νομικές παραπομπές https://www.ggb.gr/el/complaints-management-system

       ΑΔΑ 64ΥΦ46ΜΤΛΡ-ΚΦΖ

      • Νόμος 65 4712 2020 146 Α

       Περιγραφή Ορισμός Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων - Ορισμός Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100146

      • Υπουργική Απόφαση 118632 2020 5111 Β

       Περιγραφή Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205111

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1020 2019

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1020 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R1020

      • Νόμος 127 έως 157 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Καθορισμός Πλαισίου Εποπτείας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και της Αγοράς Προϊόντων και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 22 έως 33 4072 2012 86 Α

       Περιγραφή Εποπτεία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Ποιότητας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100086

      • 1 Κατάρτιση ετήσιου προγραμματισμού ελέγχων Εποπτείας Αγοράς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται Απόφαση Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κατόπιν εισήγησης των συναρμόδιων διευθύνσεων που ασκούν εποπτεία αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια ανάλυσης ρίσκου για κατάταξη επικινδυνότητας οικονομικών φορέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Επιλογή οικονομικού φορέα προς έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης Διενέργειας Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση φύλλων ελέγχου-Συλλογή στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχου σύμφωνα με Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Συμμόρφωση ελεγχόμενου προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Μη συμμόρφωση ελεγχόμενου προϊόντος-Γραπτή Σύσταση ή Επιβολή διοικητικού προστίμου ή Πρόσθετα διοικητικά περιοριστικά Μέτρα- Ενημέρωση του διοικούμενου για διοικητικά/ένδικα μέσα προστασίας του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 9 Άμεση ενημέρωση και προειδοποίηση του κοινού στην περίπτωση κινδύνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 10 Μέριμνα για καταχώριση αποτελεσμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΙCSMS- Ενημέρωση και Συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 11 Αποτίμηση αποτελεσμάτων – εκτίμηση κινδύνου -ανατροφοδότηση για κατάρτιση προγράμματος Εποπτείας Αγοράς επόμενου έτους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.