Διενέργεια Εξωτερικού Ελέγχου διαπίστωσης ορθότητας κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και απόδοσης αυτών

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf3523fbe-5e22-4415-8883-5ee77e395ec3 155023

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 +
  (4)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αυτή αφορά στον εξωτερικό έλεγχο που διενεργείται από το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων ή από μικτό κλιμάκιο ελεγκτών στο οποίο συμμετέχουν ελεγκτές και άλλων φορέων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ο έλεγχος αυτός διενεργείται στην έδρα της υπηρεσίας και η διάρκειά του εξαρτάται από τα μεγέθη της ελεγχόμενης υπηρεσίας. Όπου απαιτείται, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.ΤΠ.Υ.) συνεργάζεται με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς του δημοσίου για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου. Μετά τον έλεγχο, αποστέλλονται τα ευρήματα του ελέγχου και εν συνεχεία η Έκθεση ελέγχου. Ακολουθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. και κατόπιν ενημέρωση των οφειλετών σχετικά με το ποσό και τον λόγο της οφειλής, αλλά και τους εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης αυτής. Ακολουθεί η εγγραφή της οφειλής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Τ.Π.Υ. και παρακολουθείτε η πορεία εξόφλησής της.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Διενέργεια Εξωτερικού Ελέγχου διαπίστωσης ορθότητας κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και απόδοσης αυτών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας


        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Οικονομικές Μη διενέργεια ή και μη απόδοση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

        Όχι Όχι

       • 1 Χρηματικά Εντάλματα Υπηρεσιακό έγγραφο

        Χρηματικά Εντάλματα

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Σημειώσεις: Κατά την διενέργεια του ελέγχου ζητούνται από τον ελεγχόμενο φορέα τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν τόσο τακτική μισθοδοσία, όσο και πρόσθετες αποδοχές μετόχων και μη μετόχων του Μετοχικού Ταμείου, όσο και τα χρηματικά εντάλματα δαπανών για προμήθειες, έργα, υπηρεσίες, κλπ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Καταστάσεις δαπανών Αποδεικτικό εισοδήματος

        Καταστάσεις δαπανών

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Σημειώσεις: Εναλλακτικά των χρηματικών ενταλμάτων τακτικών και πρόσθετων αποδοχών μπορούν να προσκομιστούν στους ελεγκτές μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας. Ομοίως, για τις λοιπές δαπάνες, μπορούν να προσκομιστούν αναλυτικά ημερολόγια ενταλμάτων (δηλαδή καταστάσεις δαπανών).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι

       • 3 Ετήσιοι Απολογισμού δαπανών

        Ετήσιοι Απολογισμού δαπανών

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Μισθοδοτική κατάσταση

        Μισθοδοτική κατάσταση

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Μισθοδοτικές καταστάσεις τακτικών και πρόσθετων αποδοχών μετόχων και μη μετόχων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών


        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Αφορά Υπεύθυνη Δήλωση υπαλλήλων που σχετίζεται με την επιλογή του ασφαλιστικού του καθεστώτος

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 ΦΕΚ διορισμού Άλλο

        ΦΕΚ διορισμού


        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σημειώσεις: Αφορά στο ΦΕΚ διορισμού υπαλλήλου προκειμένου να εξακριβωθεί η ιδιότητα του μετόχου ή μη μετόχου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 21-31 114 1981 422 Α
       • Προεδρικό Διάταγμα 7στ 109 2018 209 Α

        Περιγραφή Αρμοδιότητες του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων: στα) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διενέργεια και απόδοση των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στβ) Η διενέργεια επιτόπιου ή εξ αποστάσεως ελέγχου σε υπηρεσίες, φορείς και νομικά πρόσωπα του δημοσίου σε όλη την επικράτεια. στγ) Η σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων με προσδιορισμό οφειλής και τόκων του ελεγχόμενου φορέα από τυχόν μη παρακράτηση και απόδοση των νομίμων κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και ο προσδιορισμός οφειλής των μερισματούχων, πρώην υπαλλήλων του ελεγχόμενου φορέα από τυχόν μη παρακράτηση και απόδοση των νομίμων κρατήσεων τους υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στδ) Η σύνταξη εκθέσεων υπηρεσίας επί ασκηθείσας προσφυγής ή αγωγής επί καταλογισμών, με διαβίβαση φακέλου στα αρμόδια Δικαστήρια και η παρακολούθηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των σχετικών υποθέσεων. στε) Η ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα έκδοσης εγκυκλίων προς τους εκκαθαριστές του Δημοσίου και ΝΠΔΔ. στζ) Η προετοιμασία έκδοσης χρηματικού εντάλματος για κάλυψη δαπανών ελέγχων εκτός έδρας σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα. στη) Η συνεργασία και η διενέργεια κοινών ελέγχων με άλλα ελεγκτικά σώματα και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης κατά περίπτωση.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8 xWC9HhzIh55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuflaWruyQBFVvekDoKiuqUrLxqgCKzGBNoZkb23wM4C8

       • Νόμος 19 4488 2017 137 Α

        Περιγραφή Η πάγια μηνιαία κράτηση των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQMOg5AaAmSigtHcuKo zq6BleF1Nhj83D 3ESASxdssU.

       • 1 Ευρήματα ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Οι συμμετέχοντες στο κλιμάκιο ελέγχου μετά την επιστροφή τους από την έδρα του ελεγχόμενου φορέα συντάσσουν κείμενο ευρημάτων του ελέγχου και επίσης καταρτίζουν ηλεκτρονικούς πίνακες υπολογισμού των προκυπτουσών οφειλών ανά οφειλέτη (όπου είναι δυνατόν ανάλογα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία). Τόσο το κείμενο των ευρημάτων του ελέγχου, όσο και οι σχετικοί πίνακες αποστέλλονται ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά στον ελεγχόμενο φορέα.

        Σημειώσεις Από τον ελεγχόμενο φορέα ζητείται να ελέγξει τα ευρήματα του ελέγχου και να υποβάλλει σχετικές παρατηρήσεις, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις επί των ευρημάτων του ελέγχου και των προκυπτουσών οφειλών.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκθεση Ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Μετά την έγκριση/διόρθωση των ευρημάτων του ελέγχου, την απάντηση σε σχετικές παρατηρήσεις του ελεγχόμενου φορέα, συντάσσεται η Έκθεση Ελέγχου και αποστέλλεται όπως και τα Ευρήματα του Ελέγχου (ταχυδρομικός και ηλεκτρονικά), με συνημμένο το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο προσδιορισμού οφειλής .

        Όχι Όχι


       • 3 Καταλογισμός Οφειλής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) καταλογίζεται η προκύπτουσα οφειλή κάθε οφειλέτη (π.χ. μετόχου, μη μετόχου, προμηθευτών κλπ), καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Τ.Π.Υ., και ενημερώνεται ο ελεγχόμενος φορέας σχετικά, με την παράκληση να μεριμνήσει για την ενημέρωση των οφειλετών.

        Σημειώσεις Σχετικά με την ενημέρωση της καταλογισθείσας οφειλής, το Μ.Τ.Π.Υ. ενημερώνει εγγράφως τους οφειλέτες που είναι μερισματούχοι του, ενώ η ενημέρωση των λοιπών οφειλετών ζητείται να γίνει από τον ελεγχόμενο φορέα -εκκαθαριστή μισθοδοσίας και δαπανών- καθώς το Μ.Τ.Π.Υ. δεν γνωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του καθενός, εάν έχουν συνταξιοδοτηθεί οι μη μέτοχοι, εάν οι οφειλέτες έχουν μεταταχθεί σε άλλη υπηρεσία, κ.λπ.. Κατά την ενημέρωση αυτή, αναφέρεται το ποσό και ο λόγος της οφειλής, καθώς και οι εναλλακτικοί τρόποι απόδοσης των οφειλών (μέσω μισθοδοσίας και Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, μέσω Εθνικής Τράπεζας ή Τράπεζας της Ελλάδος, ή μέσω μερισμάτων στην περίπτωση των μερισματούχων. Η εξόφληση δε της οφειλής μπορεί να γίνει με βεβαίωση του ποσού οφειλής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.