Διενέργεια Εξωτερικού Ελέγχου διαπίστωσης ορθότητας κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και απόδοσης αυτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf3523fbe-5e22-4415-8883-5ee77e395ec3 155023

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων Διεύθυνση Μετόχων και Μερισματούχων, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 έως 30 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον εξωτερικό έλεγχο που διενεργείται από το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων ή από μικτό κλιμάκιο ελεγκτών στο οποίο συμμετέχουν ελεγκτές και άλλων φορέων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων Διεύθυνση Μετόχων και Μερισματούχων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται είτε στην έδρα της υπηρεσίας (επιτόπιος) ή εξ αποστάσεως, και η διάρκειά του εξαρτάται από τα μεγέθη της ελεγχόμενης υπηρεσίας. Όπου απαιτείται, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.ΤΠ.Υ.) συνεργάζεται με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς του δημοσίου για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια Εξωτερικού Ελέγχου διαπίστωσης ορθότητας κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και απόδοσης αυτών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μερισματούχων
      Μητρώο Μετόχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας


       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,,


      • 1 Οικονομικές Μη διενέργεια ή και μη απόδοση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

       Όχι Όχι

      • 1 Χρηματικά Εντάλματα Υπηρεσιακό έγγραφο

       Χρηματικά Εντάλματα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Κατά την διενέργεια του ελέγχου ζητούνται από τον ελεγχόμενο φορέα τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν τόσο τακτική μισθοδοσία, όσο και πρόσθετες αποδοχές μετόχων και μη μετόχων του Μετοχικού Ταμείου, όσο και τα χρηματικά εντάλματα δαπανών για προμήθειες, έργα, υπηρεσίες, κλπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Καταστάσεις δαπανών Αποδεικτικό εισοδήματος

       Καταστάσεις δαπανών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Εναλλακτικά των χρηματικών ενταλμάτων τακτικών και πρόσθετων αποδοχών μπορούν να προσκομιστούν στους ελεγκτές μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας. Ομοίως, για τις λοιπές δαπάνες, μπορούν να προσκομιστούν αναλυτικά ημερολόγια ενταλμάτων (δηλαδή καταστάσεις δαπανών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6430

      • 3 Ετήσιοι Απολογισμού δαπανών Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Ετήσιοι Απολογισμού δαπανών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 4 Μισθοδοτική κατάσταση Αποδεικτικό μισθοδοσίας

       Μισθοδοτική κατάσταση

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Μισθοδοτικές καταστάσεις τακτικών και πρόσθετων αποδοχών μετόχων και μη μετόχων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7233

      • 5 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αφορά Υπεύθυνη Δήλωση υπαλλήλων που σχετίζεται με την επιλογή του ασφαλιστικού τους καθεστώτος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 ΦΕΚ διορισμού Νομοθετικό κείμενο

       ΦΕΚ διορισμού


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αφορά στο ΦΕΚ διορισμού υπαλλήλου προκειμένου να εξακριβωθεί η ιδιότητα του μετόχου ή μη μετόχου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • Προεδρικό Διάταγμα 21-31 422 1981 114 Α

       Περιγραφή Άρθρα 21-23 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν περί πόρων του Ταμείου (κρατήσεις 1% επί των πρόσθετων αποδοχών μη μετόχων και 3% επί των δαπανών για έργα, προμήθειες, κλπ). Άρθρα 24-31 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν περί υποχρεώσεων μετόχων (κρατήσεις επί δικαιώματος εγγραφής, κρατήσεις επί τακτικών αποδοχών, επί μη συντάξιμων επιδομάτων, και επί πρόσθετων αποδοχών).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100114

      • Προεδρικό Διάταγμα 7στ 109 2018 209 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων: στα) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διενέργεια και απόδοση των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στβ) Η διενέργεια επιτόπιου ή εξ αποστάσεως ελέγχου σε υπηρεσίες, φορείς και νομικά πρόσωπα του δημοσίου σε όλη την επικράτεια. στγ) Η σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων με προσδιορισμό οφειλής και τόκων του ελεγχόμενου φορέα από τυχόν μη παρακράτηση και απόδοση των νομίμων κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και ο προσδιορισμός οφειλής των μερισματούχων, πρώην υπαλλήλων του ελεγχόμενου φορέα από τυχόν μη παρακράτηση και απόδοση των νομίμων κρατήσεων τους υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στδ) Η σύνταξη εκθέσεων υπηρεσίας επί ασκηθείσας προσφυγής ή αγωγής επί καταλογισμών, με διαβίβαση φακέλου στα αρμόδια Δικαστήρια και η παρακολούθηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των σχετικών υποθέσεων. στε) Η ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα έκδοσης εγκυκλίων προς τους εκκαθαριστές του Δημοσίου και ΝΠΔΔ. στζ) Η προετοιμασία έκδοσης χρηματικού εντάλματος για κάλυψη δαπανών ελέγχων εκτός έδρας σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα. στη) Η συνεργασία και η διενέργεια κοινών ελέγχων με άλλα ελεγκτικά σώματα και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης κατά περίπτωση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100209

      • Νόμος 19 4488 2017 137 Α

       Περιγραφή Η πάγια μηνιαία κράτηση των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100137

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 53/2.02 2022 7299 Β

       Περιγραφή Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, "Το Διοικητικό Συμβούλιου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων...: Α. Μεταβιβάζει την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων καταλογισμού οφειλών μέχρι του ποσού των 1.500 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων. Οι καταλογιστέες πράξεις θα αφορούν: α) σε μετόχους-μερισματούχους και μη μετόχους και σε κρατήσεις επί δαπανών του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων και β) σε μετόχους του Τμήματος Παρακολούθησης Κρατήσεων. Β. Μεταβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων διακανονισμού οφειλών, μετά από αίτημα του μετόχου- μερισματούχου ή του φορέα, προς εξόφληση οφειλής συνολικού ποσού έως 10.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων τόκων, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. (αρ. θέματος 2.01/53η/20.12.2022 συνεδρίαση), (ΑΔΑ: 9647Η-Σ7Θ) η οποία ορίζει ότι παρέχεται, κατόπιν αιτήσεως των οφειλετών, δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής ως εξής: α) Σε έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για οφειλές έως 2.040,00 Ευρώ. β) Σε έως 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όταν η οφειλή κυμαίνεται από 2.040,01 Ευρώ έως 5.000,00 Ευρώ. γ) Σε έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όταν η οφειλή υπερβαίνει το ύψος των 5.000,01 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων τόκων. Καθορίζεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης στο ύψος των 30,00 Ευρώ. Ο ως άνω διακανονισμός εκ μέρους του Ταμείου παρέχεται προς τους οφειλέτες πριν τη βεβαίωση της οφειλής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220207299

       ΑΔΑ 9647Η-Σ7Θ

      • 1 Διενέργεια Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πρόκειται για τη διενέργεια εξ αποστάσεως ή/και επιτόπιου ελέγχου σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και κάθε φορέα στον οποίο οι υπάλληλοί του ή/και ο ίδιος υπάγεται στις διατάξεις του Μ.Τ.Π.Υ. . Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ελέγχονται: α) έντυπες ή/και ηλεκτρονικές καταστάσεις τακτικών και πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων και Διοίκησης (και κάθε αναγκαίο έγγραφο για τη διαπίστωση της διενέργειας ή μη των κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ, καθώς και β) ηλεκτρονικές ή/και έντυπες καταστάσεις δαπανών (αναλυτικά ημερολόγια ενταλμάτων) και χρηματικά εντάλματα δαπανών πρώτου ή και άλλου λογαριασμού προμηθειών, έργων, μελετών, κ.λπ. (εξαιρουμένων όσων χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Ελέγχονται επίσης και γ) παραστατικά απόδοσης των υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων που έχουν διενεργηθεί.

       Σημειώσεις Η χρονική διάρκεια του ελέγχου εξαρτάται από το μέγεθος του ελεγχόμενου φορέα, το πλήθος και τις κατηγορίες των υπαλλήλων του, καθώς και από τον αριθμό των δαπανών του ελεγχόμενου χρονικού διαστήματος όπως αυτή αναφέρεται στη σχετική εντολή ελέγχου που αποστέλλεται στον ελεγχόμενο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη κειμένου ευρημάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι συμμετέχοντες σε αυτόν συντάσσουν κείμενο ευρημάτων και καταρτίζουν ηλεκτρονικούς πίνακες υπολογισμού των προκυπτουσών υπέρ ΜΤΠΥ οφειλών ανά οφειλέτη (όπου είναι δυνατόν ανάλογα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία). Τόσο το κείμενο των ευρημάτων του ελέγχου, όσο και οι σχετικοί πίνακες αποστέλλονται ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά στον ελεγχόμενο φορέα.

       Σημειώσεις Από τον ελεγχόμενο φορέα ζητείται να ελέγξει τα ευρήματα του ελέγχου και να υποβάλλει σχετικές παρατηρήσεις, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις επί των ευρημάτων του ελέγχου και των προκυπτουσών οφειλών.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την έγκριση/διόρθωση των ευρημάτων του ελέγχου, την απάντηση σε σχετικές παρατηρήσεις του ελεγχόμενου φορέα, συντάσσεται η Έκθεση Ελέγχου και αποστέλλεται όπως και τα Ευρήματα του Ελέγχου (ταχυδρομικός και ηλεκτρονικά), με συνημμένο το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο προσδιορισμού οφειλής.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταλογισμός Οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) καταλογίζεται η προκύπτουσα οφειλή κάθε οφειλέτη (π.χ. μετόχου, μη μετόχου, προμηθευτών κλπ) εφόσον το ποσό οφειλής του οφειλέτη ανέρχεται σε πάνω από 1.500€. Εάν το ποσό οφειλής του οφειλέτη ανέρχεται μέχρι 1.500€ τότε ο καταλογισμός γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων. Εναλλακτικά, σημειώνεται ότι ο καταλογισμός δύναται να γίνει από το τον Διοικητή του συνεργαζόμενου ελεγκτικού μηχανισμού. Στη συνέχεια καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Τ.Π.Υ., και ενημερώνεται ο ελεγχόμενος φορέας σχετικά, με την παράκληση να μεριμνήσει για την ενημέρωση των οφειλετών. Η ενημέρωση των οφειλετών μπορεί να γίνει και απευθείας από το ΜΤΠΥ εφόσον είναι γνωστή η ταχυδρομική διεύθυνσή τους.

       Σημειώσεις Σχετικά με την ενημέρωση της καταλογισθείσας οφειλής, το Μ.Τ.Π.Υ. ενημερώνει εγγράφως τους οφειλέτες που είναι μερισματούχοι του, ενώ η ενημέρωση των λοιπών οφειλετών ζητείται να γίνει από τον ελεγχόμενο φορέα -εκκαθαριστή μισθοδοσίας και δαπανών- καθώς το Μ.Τ.Π.Υ. δεν γνωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του καθενός, εάν έχουν συνταξιοδοτηθεί οι μη μέτοχοι, εάν οι οφειλέτες έχουν μεταταχθεί σε άλλη υπηρεσία, κ.λπ.. Κατά την ενημέρωση αυτή, αναφέρεται το ποσό και ο λόγος της οφειλής, καθώς και οι εναλλακτικοί τρόποι απόδοσης των οφειλών (μέσω μισθοδοσίας και Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, μέσω Εθνικής Τράπεζας ή Τράπεζας της Ελλάδος, ή μέσω μερισμάτων στην περίπτωση των μερισματούχων. Η εξόφληση δε της οφειλής μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση οφειλετών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τη διενέργεια του ελέγχου και τον καταλογισμό των οφειλών που έχουν προκύψει σε εν ενεργεία υπαλλήλους (μετόχους και μη μετόχους του ΜΤΠΥ), σε συνταξιούχους-πρώην υπαλλήλους του ελεγχόμενου φορέα (μερισματούχους και μη μερισματούχους του ΜΤΠΥ), καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα προμηθευτών, εργολάβων, κλπ, οι οφειλέτες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, είτε απευθείας από το ΜΤΠΥ, είτε μέσω του ελεγχόμενου φορέα. Η ενημέρωση αυτή αφορά στο ποσό και στο λόγο της οφειλής καθώς και στους εναλλακτικούς προς διευκόλυνσή τους τρόπους εξόφλησης των οφειλών αυτών. Μετά την παρέλευση συγκεκριμένης προθεσμίας, η οφειλή εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΜΤΠΥ, και αναζητείται η εξόφλησή της. Ο μέγιστος απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας εξαρτάται από το πλήθος των οφειλετών το οποίο είναι συνάρτηση του πλήθους των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα στον φορά, αλλά και του πλήθους των προμηθευτών, εργολάβων, μελετητών, κ.α. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

       Σημειώσεις Για την περίπτωση των οφειλετών μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΠΥ, οι οφειλές εγγράφονται στις ηλεκτρονικές μερίδες αυτών και εξοφλούνται, μετά τόκων, από την παρακράτηση του μηνιαίου μερίσματος (εφόσον η οφειλή δεν εξοφλείται απευθείας από τον οφειλέτη εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις μέσω τραπέζης ή/και μέσω μισθοδοσίας για την περίπτωση των εν ενεργεία υπαλλήλων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.